Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de 14.10.2015, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 16.10.2015, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos.Constanţei nr.13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante:

1) Consilier clasă I gradul profesional principal – Compartimentul Inspecţie Fiscală

Condiţii specifice de participare la concurs:

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

–        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

2) Inspector clasă I gradul profesional asistent – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită

Condiţii specifice de participare la concurs:

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

–        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 08.10.2015 ora 16.00 la Biroul  Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

–        formularul de înscriere;

–        copia actului de identitate;

–        copiile diplomelor de studii;

–        copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

–        cazierul judiciar;

–        adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–        declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

    Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0241/751060.

      BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiei  publice de execuţie temporar vacante de consilier clasă I gradul profesional principal – Compartimentul Inspecţie Fiscală

1)     Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

 2)     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,  republicată;

 3)     Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 4)     Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (Titlul IX: Impozite şi taxe locale);

 5)     Hotărârea nr.1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

 6)     Ordonanţa  de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

 7)     Hotărârea nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.92/2003;

 8)     Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

    Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte            normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie temporar

vacante de inspector clasă I gradul  profesional asistent

Compartimentul Urmărire şi Executare Silită

1)     Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

 2)     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,  republicată;

 3)     Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 4)     Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (Titlul IX – Impozite şi taxe locale);

 5)     Ordonanţa  de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

 6)     Hotărârea nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.92/2003;

 7)     Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

     Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte            normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.