Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 15.02.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 17.02.2017, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos.Constanţei, nr. 13, pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de manager (director) – Direcţia Cultură şi Sport Mangalia,  conform  H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr.1027/2014.

            Concursul constă în trei etape:

a) selecţia dosarelor;

b) proba scrisă de verificare a cunoştinţelor cu privire la aspectele legislative relevante în domeniul administraţiei publice locale şi în domeniul specific activităţii direcţiei;

c) interviul constă în susţinerea proiectului de management cu referire la metode, strategii, programe proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management, urmărind realizarea unui management strategic, unitar, care să permită luarea deciziilor şi punerea lor în aplicare într-un timp scurt şi cu efecte benefice pentru cetăţeni.

            Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 3 ani.

            Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane – Salarizare, începând cu data de 20.01.2017, până în data de 07.02.2017, ora 16:00 şi vor conţine, în mod obligatoriu:

a) cererea de înscriere;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d) copiile diplomelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice şi ale altor acte care atestă efectuarea unor cursuri de formare sau specializare;

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

f) cazier judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

h) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

i) proiectul de management pe suport de hârtie şi suport magnetic.

            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0241/751060.

                                                         Secretar de comisie,

 

 

  BIBLIOGRAFIE

    Direcţia Cultură şi Sport Mangalia

 

 

 

  • Lege nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 

  • Lege nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

 

  • Lege nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;

 

  • Lege nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

 

  • Ordonanţa 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;

 

  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

 

  • Legea nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice;

 

  • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte            normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.