Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de 20.04.2017, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 24.04.2017, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante:

1) poliţist local clasa I gradul profesional superior – Compartimentul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal;

2) consilier juridic clasa I gradul profesional principal – Compartimentul Registrul Agricol, Arhivă;

3) consilier clasa I gradul profesional asistent – Biroul Achiziţii Publice.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de poliţist local clasa I gradul profesional superior – Compartimentul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea minimă în specialitatea studiilor 9 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier juridic clasa I gradul profesional principal – Compartimentul Registrul Agricol, Arhivă:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;

– vechimea minimă în specialitatea studiilor 5 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasa I gradul profesional asistent – Biroul Achiziţii Publice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea minimă în specialitatea studiilor 1 an.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial Partea a III-a, începând cu data de 07.04.2017, şi va conţine:

1) curriculum vitae;

2) formularul de înscriere;

3) copia actului de identitate;

4) copiile diplomelor de studii;

5) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

6) cazierul judiciar;

7) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

8) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

      BIBLIOGRAFIE DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Legea  155/2010 a Poliţiei Locale;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte            normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

      BIBLIOGRAFIE DIRECŢIA ECONOMICĂ – Compartimentul Registrul Agricol, Arhivă

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
 • Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Legea nr.18/1991 fondului funciar, republicată
 • Hotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte            normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

     BIBLIOGRAFIE BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001privind Administraţia publică locală, republicată;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte            normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentProces verbal nr.17481/03.04.2017
Articolul următorLA MULTI ANI!