Nr. 19521/11.04.2017

 PROCES -VERBAL

încheiat astăzi, 11.04.2017, în urma susţinerii probei interviu pentru examenul

organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante

de manager (director) – Direcţia Cultură şi Sport Mangalia

        Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei de interviu:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1 Nichita Lucian manager (director) 87 Admis

 

Afişat astăzi, 11.04.2017, ora 16:00.