Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 08.08.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 10.08.2017, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos.Constanţei, nr.13, conform H.G. nr. 286/2011 și H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de psiholog practicant din cadrul Serviciului Asistență Socială.

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiei:

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;

– atestat de liberă practică în psihologie – treapta de specializare practicant;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune, începând cu data de 17.07.2017, până în data de 28.07.2017 ora 14:00, la Serviciul Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

– dosar cu șină;

– curriculum vitae;

– formularul de înscriere;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile diplomelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

– cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Bibliografie psiholog – Click AICI…

  Primarul Municipiului Mangalia,  Radu Cristian

 Secretar Municipiu, Cabuz Andreea

 Serviciul Resurse Umane – Salarizare, Toader Margareta