Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 03.10.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 05.10.2017, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

1) consilier grad debutant (director) – Compartimentul Sustenabilitate Postimplementare Proiecte (Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Jupiter);

2) arhivar treapta IA – Compartimentul Registrul Agricol, Arhivă;

3) 2 funcţii de muncitor necalificat (femeie de serviciu) treapta I – Compartimentul Administrativ;

4) referent treapta IA – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

5) muncitor calificat treapta I – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

6) muncitor necalificat treapta I – Compartimentul Cimitire;

7) îngrijitor – Creşa nr. 3.

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiilor:

1) consilier grad debutant (director) – Compartimentul Sustenabilitate Postimplementare Proiecte (Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Jupiter):

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în muncă – nu este cazul.

2) arhivar treapta  IA – Compartimentul Registrul Agricol, Arhivă;

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă minim 6 ani 6 luni.

3) 2 funcţii de muncitor necalificat (femeie de serviciu) treapta I – Compartimentul Administrativ:

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă minim 3 ani.

4) referent treapta IA – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă minim 6 ani 6 luni.

5) muncitor calificat  treapta I – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi:

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă minim 3 ani.

6)  muncitor necalificat treapta I – Compartimentul Cimitire:

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă minim 3 ani;

7) îngrijitor – Creşa nr. 3:

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă minim 3 ani.

Dosarele de concurs se vor depune, începând cu data de 11.09.2017 până în data de 22.09.2017 ora 14:00 la Serviciul Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

î) dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Bibliografie Arhiva

Bibliografie Consilier debutant

Bibliografie Ingrijitor

Bibliografie MN I Administrativ

Bibliografie Referent IA muncitor calificat Parcuri şi spatii verzi

08.09.2017                      Primaria Mangalia