Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008, în data de 08.11.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 10.11.2017, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere vacante de șef birou – Biroul Monitorizare Servicii de Utilități Publice.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică :

 • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 2 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în perioada 06.10.2017 – 25.10.2017 și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 4. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 5. g) curriculum vitae;
 6. h) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

) dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

Bibliografie BMSUP – Click AICI…

            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0241/751060.