Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008, în data de 27.11.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 29.11.2017, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Fizice;

2) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Fizice;

3) consilier clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Autorizare și Control;

4) consilier clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Transport Local;

5) consilier clasa I grad profesional principal – Biroul Inspecție Fiscală;

6) consilier clasa I grad profesional principal – Serviciul Buget, Execuție, Patrimoniu;

7) consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Venituri Persoane Juridice;

8) consilier clasa I grad profesional superior – Biroul Inspecție Fiscală;

9) consilier clasa I grad profesional principal – Biroul Executare Silită Creanțe;

10) consilier clasa I grad profesional superior – Biroul Registratură și Informare Cetățeni;

11) consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic, Direcția Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice;

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier clasa I grad profesional debutant:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

2) consilier clasa I grad profesional asistent:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

3) consilier clasa I grad profesional principal:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

4) consilier clasa I grad profesional superior:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 9 ani.

5) consilier juridic clasa I gradul profesional superior:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 9 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până în data de 16.11.2017, ora 16:00 și trebuie să conțină următoarele documente:

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din Șoseaua Constanțe nr. 13, telefon 0241751060 interior 214, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Baban Gabriel, consilier I/S –  Serviciul Resurse Umane-Salarizare

 

Atributii – Click AICI…

Bibliografii – Click AICI…

Formular concurs – Click AICI…

 

Actualizare 23.11.2017:    Proces verbal selectie dosare – Click AICI…

Actualizare 28.11.2017: Proces verbal proba scrisa – Click AICI…

Actualizare 29.11.2017:

Centralizator nominal – Click AICI…

Proces verbal interviu – Click AICI…

Raport final concurs – Click AICI…