Up-date 01.02.2017

Raport final – Click AICI…

Centralizator – Click AICI…

Up-date 31.01.2018

Proces Verbal INTERVIU – Click AICI…

Up-date 30.01.2018

PV proba scrisa – Click AICI…

Up-date 22.01.2018:

PV selectie dosare – Click AICI…

 

 

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017, în data de 29.01.2018, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 31.01.2018, ora 11:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Fizice;

2) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Juridice;

3) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Buget, Execuţie, Patrimoniu;

4) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Autorizare şi Control;

5) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Transport Local;

6) consilier clasa I grad profesional principal – Serviciul Buget, Execuţie, Patrimoniu;

7) consilier clasa I grad profesional principal – Serviciul Turism şi Organizare Evenimente;

8) consilier clasa I grad profesional principal – Serviciul Asistenţă Socială;

9) consilier juridic clasa I grad profesional principal – Compartimentul Juridic, Direcţia Urbanism şi Amenajare a Teritoriului;

10) consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic, Direcţia Urbanism şi Amenajare a Teritoriului;

11) consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic, Direcţia Gospodărire Urbană şi Servicii de Utilităţi Publice.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier clasa I grad profesional debutant:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

2) consilier clasa I grad profesional principal:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

3) consilier juridic clasa I gradul profesional principal:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

4) consilier juridic clasa I gradul profesional superior:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 9 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până în data de 16.01.2017, ora 16:00 și trebuie să conțină următoarele documente:

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din Șoseaua Constanței, nr. 13, telefon 0241751060 interior 214, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Baban Gabriel, consilier I/S –  Serviciul Resurse Umane-Salarizare

ATRIBUTII

Bibliografii

Declaratie pe propria raspundere – politie politica

Formular concurs