HCL nr.1/09.01.2018 – Privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) aferentă proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Venus”

HCL nr.2/10.01.2018 – Privind aprobarea utilizării excedentului rezultat din execuția bugetrară pe anul 2017

HCL nr.3/17.01.2018 – Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL nr.4/17.01.2018 – Privind aprobarea proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Saturn” și a surselor de finanțare

HCL nr.5/12.02.2018 – Privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unor bunuri imobile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

HCL nr.6/12.02.2018 – Privind aprobarea proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Venus: Reabilitare căi de acces către Obiective Turistice Naturale în Stațiunea Venus” și a surselor de finanțare

HCL nr.7/12.02.2018 – Privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unor bunuri imobile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

HCL nr.8/12.02.2018 – Privind completarea și actualizarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

HCL 9 – privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2017

HCL 10 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul financiar 2018

HCL 11 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2018

HCL 12 – privind completarea programului de evenimente propuse pentru anul 2018 și aprobat prin H.C.L.  nr. 173 din 20.12.2017

HCL 13 – privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia

HCL 14 – privind aprobarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare pentru S.C. Goldterm Mangalia S.A.

HCL 15 – privind aprobarea aderării comunei Mihai Viteazu, județul Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal” Constanța

HCL 18 – Privind aprobarea unor măsuri pentru încheierea contractelor de închiriere pentru chiriașii care sunt deja beneficiarii unor locuințe în vederea intrării acestora în legalitate

HCL 24 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia , precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

HCL 35 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 23511mp situat în Municipiul Mangalia Str. Lavrion, Nr. 1A, Lot. 1, jud. Constanța

HCL 36 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în Municipiul Mangalia și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”

HCL 37 – privind darea în folosință a terenurilor din domeniul public al UAT Mangalia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a investițiilor prevăzute în Municipiul Mangalia în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”

HCL 38 – privind reglementarea  juridică a locuinței situată în municipiul Mangalia, str. Ion Creangă, nr. 11, bl. C11, sc. B, ap. 25 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

HCL 41 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2018

43/26.03.2018 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

44/26.03.2018 – privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului  Municipal Mangalia;

45/26.03.2018 – privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia

46/26.03.2018 – privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Mangalia

47/26.03.2018 – privind aprobarea organizării rețelei școlare de stat și particulare pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia în anul școlar 2018-2019

48/26.03.2018 – aprobarea ”Regulamentului pentru organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și posturi de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică din municipiul Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp”

49/04.05.2018 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

50/04.05.2018 privind aprobarea Planul anual de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și de persoanele care au copii în plasament

51/04.05.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2018 pentru persoanele instituționalizate în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia

52/04.05.2018 privind  completarea și modificarea  H.C.L. nr. 173 din 20.12.2017 privind  aprobarea  programului de evenimente propuse pentru anul 2018 și completată prin H.C.L.  nr. 12 din 28.02.2018

53/04.05.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului Direcției Cultură şi Sport Mangalia

54/04.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Mangalia

55/04.05.2018 privind încetarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Politia Locală

56/04.05.2018 privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor si a  Schemei de înștiințare, avertizare și alarmare

57/04.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Mangalia

58/04.05.2018/ privind mandatarea Primarului Municipiului Mangalia să semneze actele juridice pentru bunurile imobile ce fac parte din domeniul public sau privat al U.A.T. Mangalia sau se află în administrarea autorităților administrației publice locale

59 Anexa/04.05.2018 – Memoriu Reabilitare trotuare

59/04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnice (faza DALI) aferentă proiectului ”REABILITARE TROTUARE IN MUNICIPIUL MANGALIA – LOT I”

60/04.05.2018 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2 din H.C.L. nr. 115 din 26.09.2017

75/04.05.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia , precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

76/04.05.2018 privind aprobarea “Planului de mobilitate urbană durabilă” pentru Municipiul Mangalia

77/ 04.05.2018 privind susținerea Declarației Simbolice de Unire cu Republica Moldova

78/04.05.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2018

79/04.05.2018 privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

82/04.05.2018 privind participarea la licitația publică organizată de Administrați Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral pentru închirierea sectoarelor de plajă libere situate pe raza Municipiului Mangalia

83/17.04.2018 aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.D.) aferentă proiectului „Demolare Baraca „O” Locuință Socială din Municipiul Mangalia Str. M.I. Dobrogeanu, nr. 63R” precum și aprobarea demolării Barăcii O

84/08.06.2018 – privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru trimestrul I al anului 2018

85/08.06.2018 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

86/08.06.2018 – privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2017-2018, semestrul II

87/08.06.2018 – privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 138/21.12.2016 privind aprobarea Concesionării unor suprafețe de teren în vederea realizării investiției: ”Construire spații comerciale cu destinația de pompe funebre și florării – servicii funerare”

90/08.06.2018 – privind aprobarea schimbului de spații între Biblioteca Municipală Mangalia și Partidul Național Liberal

91/08.06.2018 – privind aprobarea Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică de cadastru și carte funciară, inițiate de Municipiul Mangalia pentru sectoarele cadastrale

93/08.06.2018 – privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2018

101/08.06.2018 – privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele în regim de închiriere din Municipiului Mangalia

102/08.06.2018 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele  sociale din Municipiului Mangalia

105/08.06.2018 – privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 106 din 26.09.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, modificată și completată prin H.C.L. nr. 155/24.11.2017

106/08.06.2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Proiectului ”Înființarea sistemului de irigații automatizat a spațiului verde din Șos. Constanței zona aferentă sensului giratoriu și respectiv zona din fața Casei Tineretului”

108/20.06.2018 – privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ”D.A.L.I. aferent Planului de Mobilitate Urbană Durabilă”

109/20.06.2018 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de învestiții ”Construire Depou Autobuze Electrice” aferent Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

110/20.06.2018 – privind reglementarea politicii parcărilor: Park and Ride Gară și Park and Ride Cap Aurora, realizate în cadrul proiectului ”Sprijinirea Mobilității Urbane Durabile la nivelul Municipiului Mangalia, Jud. Constanța”

111/20.06.2018 – privind aprobarea Studiului de oportunitate aferent proiectului ”Sprijinirea Mobilității Urbane Durabile la nivelul Municipiului Mangalia, Jud. Constanta“

112/20.06.2018 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018