HCL nr.1/09.01.2018 – Privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) aferentă proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Venus”

HCL nr.2/10.01.2018 – Privind aprobarea utilizării excedentului rezultat din execuția bugetrară pe anul 2017

HCL nr.3/17.01.2018 – Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL nr.4/17.01.2018 – Privind aprobarea proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Saturn” și a surselor de finanțare

HCL nr.5/12.02.2018 – Privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unor bunuri imobile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

HCL nr.6/12.02.2018 – Privind aprobarea proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Venus: Reabilitare căi de acces către Obiective Turistice Naturale în Stațiunea Venus” și a surselor de finanțare

HCL nr.7/12.02.2018 – Privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unor bunuri imobile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

HCL nr.8/12.02.2018 – Privind completarea și actualizarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

HCL 9 – privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2017

HCL 10 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul financiar 2018

HCL 11 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2018

HCL 12 – privind completarea programului de evenimente propuse pentru anul 2018 și aprobat prin H.C.L.  nr. 173 din 20.12.2017

HCL 13 – privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia

HCL 14 – privind aprobarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare pentru S.C. Goldterm Mangalia S.A.

HCL 15 – privind aprobarea aderării comunei Mihai Viteazu, județul Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal” Constanța

HCL 18 – Privind aprobarea unor măsuri pentru încheierea contractelor de închiriere pentru chiriașii care sunt deja beneficiarii unor locuințe în vederea intrării acestora în legalitate

HCL 24 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia , precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

HCL 35 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 23511mp situat în Municipiul Mangalia Str. Lavrion, Nr. 1A, Lot. 1, jud. Constanța

HCL 36 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în Municipiul Mangalia și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”

HCL 37 – privind darea în folosință a terenurilor din domeniul public al UAT Mangalia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a investițiilor prevăzute în Municipiul Mangalia în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”

HCL 38 – privind reglementarea  juridică a locuinței situată în municipiul Mangalia, str. Ion Creangă, nr. 11, bl. C11, sc. B, ap. 25 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

HCL 41 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2018