PARCUL INDUSTRIAL MANGALIA

RAPORT

privind activităţile desfăşurate în parcul industrial în anul 2017

 1. Denumirea şi adresa locaţiei parcului industrial: : Parcul Industrial Mangalia

Str. Intrarea Portului,nr.1,loc.Mangalia,jud.Constanta

 1. Stadiul actual de dezvoltare al parcului industrial: operaţional
 2. Denumirea societăţii-administrator: S.C Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L.
 3. Clasificarea societăţii-administrator: mică
 4. Activitatea principala a societatii administrator conform codificarii Rev.CAEN – 6832 administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 5. Denumirea asociaţilor :

– Consiliul Local al Municipiului Mangalia     – 60%

– Camera de Comert si Industrie a Romaniei – 20%

– Romexpo                                                           – 20%

 1. Informaţii privind terenul aferent parcului industrial:
Denumire operator  

Suprafaţa (ha)

Forma de utilizare: proprietate tabulară/ concesiune/ administrare folosinţă*) Calitatea utilizatorului:

fondator /administrator/rezident*)

1. Societatea administrator 13,1 administrare administrator
Total (ha) 13,1    
Terenul are acces la DJ 391- variuanta A2 DN 39 ( E87 )

 

 1. Faţă de suprafaţa de teren prevăzută în titlul de parc industrial, de 13,1 ha, societatea administrator administrează o suprafaţă de 13,1 ha.
 2. Suprafaţă disponibilă pentru localizarea unor operatori economici: 9 ha (69% din totalul suprafeţei Parcului Industrial).
 3. Activitatea desfăşurată în calitate de administrator al parcului industrial în anul 2017:

10.1. Conform bilanţului contabil din ultimii trei ani, societatea administrator a înregistrat:

în anul 2017 profit 0 lei / pierdere 20.688  lei

în anul 2016 profit  5.553,00 lei / pierdere 0 lei

în anul 2015 profit 18.904,00 lei / pierdere 0 lei

10.2. Administratorul se află în următoarea situaţie:

 1. a) a fost declarat în faliment prin hotărâre judecătorească definitivă: nu
 2. b) a fost divizat : nu
 3. c) a fost dizolvat judiciar prin hotărâre judecătorească definitivă: nu

 

 1. Ajutoare de stat/de minimis primite până în prezent şi furnizorii acestora:

 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):  nu este cazul
Ajutor de stat/ minimis
Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Anul 2004 codul fiscal 11,321
Anul 2005 codul fiscal 34,669
Anul 2006 codul fiscal 36,328
Anul 2007 codul fiscal 36,328
Anul 2008 codul fiscal 36,327
Anul 2009 codul fiscal 36,328
Anul 2010 codul fiscal 39,996
Anul 2011 codul fiscal 53,602
Anul 2012 codul fiscal 78,054
Anul 2013 codul fiscal                 85,90
Anul 2014 codul fiscal                 93,66
Anul 2015 codul fiscal   201,24
Anul 2016 Codul fiscal   393,24
Anul 2017 Codul fiscal   106,05

 

 1. Contribuția parcului industrial la Produsul intern brut al României, în anul 2017.
 2. Infrastructura de care beneficiază parcul industrial:
Reţele:   Observaţii
Energie electrică da  
Telecomunicaţii da  
Gaze naturale nu existent la limita parcului industrial
Alimentare apă da partial  
Canalizare da partial  
Drumuri da  
Cale ferata nu exista la limita parcului industrial
Depozitare deşeuri da sticla,plastic,carton,aluminiu
Altele (se vor specifica)  
Alte lucrări:    
Post transformare nu  
Staţie epurare a apelor uzate nu  
Staţie pompare apă nu  
Parcare da  
Altele (se vor specifica)  
Servicii:    
Hotel nu  
Sală conferinţe da  
Spaţiu expoziţional nu  
Bancare nu  
Cabinet medical nu  
Management (pază, iluminare exterioară, curăţenie exterioară)  

da

 
Altele (se vor specifica)  

 

 1. Lista agenţilor economici care activează în parcul industrial, la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2017):
Nr.

Crt.

             Denumire Clasific. Anul

local

  Activitatea principala

cod caen

Nr.

ang

Tara de origine
1 SC Tina Pro SRL mica 2007 3511-constr.rep.nave

6312-depozitare

3
2 SC Romvivat SRL mica 2008 6021-alte transporturi terestre de calatori 12
3 SC Damactiv Naval SRL mijlocie 2009 3011-construcii de nave si structuri plutitoare 29
4 I.I.Popescu Petre mica 2010 4520 – intretinere si reparatii autovehicole 2
5 SC Grulul de Interventii Speciale SRL mica 2010 7490-activitati prof.

stiintifice ,profesionale

3
6 SC Biosmart Sol SRL mica 2012 3299-fabricarea altor produse manufacturiere 2
7 SC Calimar Mocanu SRL mica 2012 4778-comert cu amanuntul al altor bunuri 1
8 SC Economu Tranzit SRL mijlocie 2012 4941-transporturi rutiere de marfuri 6
9 SC Painter Ind SRL mijlocie 2012 3011- constructii de vave si structuri usoare 8
10 SC Orange Romania mare 2013 Statie telefonie mobila in sistem gsm-tip pilon 0
11 SC Rom-Ital Impex SRL mica 2013 Depozitare marmura brut. 2
12 I.I. Boghian Ion mica 2014 Vopsitorie auto 2
13 SC Gia Office Nav SRL mijlocie 2014 3511-constr.rep.nave

6312-depozitare

14
14 Asociatia „ Alianta Demnitatii Noastre „ mica 2016 6312– depozitare mobilier vechi 2  
15 I.I.Urum Marian mica 2016 9601 – spalare si curatare art.textile si din blana 2  
16 S.C As Auto Best S.R.L mica 2017 8532-loc de plecare scoala auto profesionisti 6  
17 S.C.Smart Carry S.R.L. mica 2017 3832-recuperarea mat. reciclabile sortate 8  
18 S.C. Green City Recycling S.R.L. mica 2017 3832 recuperarea mat. reciclabile sortate 6  
19 S.C No Waste Recycling S.R.L. mica 2017 3832 recuperarea mat. reciclabile sortate 7  
Total operatori economici localizaţi în parcul industrial: 19

 

 1. Efectivul salariaţilor în parcul industrial la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2017):
Societatea-administrator

(Nr. persoane)

1
Agenţii economici locatari în parcul industrial administrat

(Nr. persoane)

115

 

 1. Descrieţi domeniile în care consideraţi necesară intervenţia Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul parcurilor industriale: facilitati in vederea atragerii de fonduri de catre parcurile industriale.
 2. Declar pe propria răspundere că administratorul parcului industrial:

a.) respectă şi monitorizează respectarea principiilor generale înscrise la art. 2 din Legea nr. 186/2013;

b.) efectuează selecţia rezidenţilor parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condiţiile regulamentului adoptat în acest sens;

c.) încheie contracte de administrare şi prestări de servicii conexe cu rezidenţii parcului, selectaţi potrivit regulamentului adoptat în acest sens;

d.) asigură rezidenţilor parcului dreptul de folosinţă asupra unităţilor care formează obiectul contractelor de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate cu aceştia;

e.) asigură rezidenţilor parcului dreptul de folosință asupra infrastructurii comune;

f.) efectuează lucrările şi serviciile de mentenanţă reparaţii şi/sau modernizări, convenite, după caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenţilor parcului folosinţă normală asupra unităţilor, infrastructurii exclusive şi infrastructurii comune;

g.) încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilităţi, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicaţii, gaze naturale;

i.) asigură publicarea informărilor prin intermediul web site-ului propriu şi al avizierului, inclusiv a ajutoarelor de minimis/stat, potrivit alin. (4), art. 20 al Legii nr. 186/2013;

j.) gestionează fondurile financiare obţinute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;

k.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la orice instituţie de credit în scopul finanţării ori cofinanţării, după caz, a oricăror proiecte investiţionale de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial (pentru acest punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informaţii fără caracter confidenţial, privind opţiunile societăţii administrator);

l.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la investitori privaţi prin emisiune de obligaţiuni, în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale (pentru acest punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informaţii fără caracter confidenţial, privind opţiunile societăţii administrator);

m.) colaborează şi cooperează cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, interne şi/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum şi în scopul implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial;

n.) colaborează şi cooperează cu organizaţiile neguvernamentale, cu camerele de comerţ şi industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial.

De asemenea, declar pe propria răspundere că terenul parcului industrial nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asiguratorie sau procedură de executare silită, cu excepţia oricăror servituţi de trecere, precum şi a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituţiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanţării investiţiilor de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial.

 Reprezentantul legal al societăţii de administrare

Director executiv,

Ing. Ungurean Ioan

Contact

Persoană de contact

(funcţia în cadrul societăţii administrator)

Ungurean Ioan

Director executiv

Adresa de corespondenţă (poştală) a societăţii administrator Mangalia,str.Intrarea Portului,nr.1, jud.Constanta,OP1-CP32,cod 905500
Telefon mobil 0744823545
Telefon fix 0341566942
e-mail *) parcindustrialm@yahoo.com
Web site propriu: www.mangaliaparc.ro
Pagina de web unde este publicat raportul privind facilităţile fiscale: www.mangalia.ro