Up-date 29.03.2018:

Centralizator nominal – Click AICI…

Raport final al concursului – Click AICI…

Up-date 29.03.2018: PV interviu – Click AICI…

Up-date 28.03.2018: PV PROBA SCRISA – CLICK AICI…

PV resurse – Click AICI…

Model adeverinte – Click AICI…

Atributii – Click AICI…

Bibliografii – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

Formular concurs – Click AICI…

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de 28.03.2018, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 30.03.2018, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante:

1) consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Venituri Persoane Juridice;

2) consilier clasa I grad profesional principal – Biroul Urmărire Contracte, Fond Locativ;

3) consilier juridic clasa I grad profesional asistent – Biroul Executare Silită Creanţe;

4) consilier clasa I grad profesional asistent – Serviciul Venituri Persoane Juridice;

5) consilier clasa I grad profesional asistent – Biroul Urmărire Contracte, Fond Locativ;

6) consilier clasa I grad profesional asistent – Biroul Inspecție Fiscală;

7) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Urbanism şi Autorizaţii de Construire.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de:

1) consilier clasa I gradul profesional superior:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor 9 ani.

2)  consilier clasa I gradul profesional principal:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor 5 ani.

3) consilier juridic clasa I gradul profesional asistent:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor 1 an

4) consilier clasa I gradul profesional asistent:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor 1 an

5) consilier clasa I gradul profesional debutant – Compartimentul Urbanism şi Autorizaţii de Construire:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie;
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei, Serviciul Resurse Umane – Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Toader Margareta, şef serviciu şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.