Up-date 23.04.2018: Centralizator note finale – Click AICI…  Raport final – Click AICI…

Up-date 20.04.2018: PV interviu – Click AICI…

Up-date 19.04.2018: pv proba scrisa – Click AICI…

Up-date 05.04.2018 – PV selectie dosare – Click AICI…

 

Model adeverinte – Click AICI…

Atributii posturi – Click AICI…

Bibliografie – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

Formular concurs – Click AICI… 

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008  şi H.G. nr. 761/2017, în data de 17.04.2018, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 20.04.2018, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier clasa I grad profesional principal – Compartimentul Evidenţa Persoanelor;

2) consilier juridic clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Juridic, Direcţia Turism şi Mediul de Afaceri.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia:

1) consilier clasa I grad profesional principal:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, administrative sau economice;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

2) consilier juridic clasa I gradul profesional asistent:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei, Serviciul Resurse Umane,  telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoana de contact: Baban Gabriel, consilier – Serviciul Resurse Umane Salarizare și trebuie să conțină următoarele documente:

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0241/751060/int. 214.