Up-date 06.06.2018: Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 31.05.2018: PV final 31.05.2018 – Click AICI…

Up-date 31.05.2018: Proces Verbal concurs 31 mai – Click AICI…

Up-date 29.05.2018: PV proba scrisa – Click AICI…

Up-date 24.05.2018: Proces Verbal 24 mai 2018 – Click AICI…

Primaria Mangalia                                      10.05.2018

    ANUNŢ Nr. 29332/10.05.2018 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

             Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 04.06.2018, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 06.06.2018, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale:

1) referent treapta profesională IA – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

2) şofer treapta profesională I pentru microbuz şcolar – Compartimentul Parc Auto;

3) muncitor necalificat treapta profesională I – Biroul Administrare Pieţe, Baze Sportive şi Agrement.

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor:

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de  referent treapta profesională IA:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă minimum 6 ani şi 6 luni.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de şofer treaptă profesională I pentru microbuz şcolar:

– studii generale sau medii;

– permis de conducere categoria D;

–  vechime în muncă minimum 2 ani în conducerea autovehiculelor categoria D;

– atestat profesional transport persoane;

– fişa medicală;

– aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;

– cazier auto.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de muncitor necalificat treapta profesională I:

– studii generale sau medii;

– vechime în muncă minimum 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei la Serviciul Resurse Umane – Salarizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, începând cu data de 10.05.2018 până la data de 23.05.2018 ora 16:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr.13, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoana de contact: Toader Margareta, şef serviciu, Serviciul Resurse Umane – Salarizare.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– curriculum vitae;

– dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Anunt AVIZIER – Click AICI…

Atributii – Click AICI…

Bibliografie MN – Click AICI…

Bibliografie referent – Click AICI…

Bibliografie sofer – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere – politie politica_3 – Click AICI…

Formular concurs contractuali – Click AICI…

 

Secretar de comisie,

Toader Margareta