Model adeverinte – Click AICI…

Atributii – Click AICI…

BIBLIOGRAFIE – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

Formular concurs – Click AICI…

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 și H.G. nr. 761/2017, în data de 16.07.2018, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 18.07.2018, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcția Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică :

 • să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;
 • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 3 ani;
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Șos. Constanței nr. 13, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax:0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro. în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până în data de 04.07.2017, ora 16:00 și trebuie să conțină următoarele documente:
 • a)formularul de înscriere;
 • b)curriculum vitae, modelul comun european;
 • c)copia actului de identitate;
 • d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 • i)cazierul judiciar;
 • j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.