Up-date 26.09.2018: Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 26.09.2018: proces verbal – Click AICI…

Centralizator – Click AICI…

Up-date 25.09.2018: proces verbal – Click AICI…

Up-date 19.09.2018: Proces Verbal – Click AICI…

 

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare, conform H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017 în data 24.09.2018, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 26.09.2018, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr.13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic, Direcţia Asistenţă Socială;

2) consilier clasa I grad profesional debutant – Biroul Investiţii.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier juridic clasa I grad profesional superior:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

2) consilier clasa I grad profesional debutant:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

– vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei, Serviciul Resurse Umane,  telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

ATRIBUTII

Bibliografii

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

model adeverinte