Up-date 11.10.2018: Proces Verbal – Click AICI…

Raport final – Click AICI…

Up-date 10.10.2018: PV prba scrisa nr. 70249 10 oct 2018 – Click AICI…

PV interviu – Click AICI…

Up-date 05.10.2018: PV selectie dosare – Click AICI…

bibliografie – Click AICI…

ANUNŢ

privind examenul de promovare în grad profesional  pentru funcţionarii publici

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia.

                  În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia.

Examenul  va avea loc în data de:

  • 10.2018 – proba scrisă;
  • 10.2018 – proba interviu.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarele se vor depune la Serviciul Resurse Umane – Salarizare, începând cu data de 10.09.2018 până în data de 01.10.2018 şi vor conţine în mod obligatoriu:

  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • formularul de înscriere la concurs.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției din Șoseaua Constanței nr. 13, telefon 0241751060, interior 214, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Baban Gabriel, consilier I/S – Serviciul Resurse Umane-Salarizare.