Up-date 23.11.2018: Centralizator și raport – Click AICI…

Up-date 22.11.2018: Proces Verbal interviu – Click AICI…

Up-date 20.11.2018: PV proba scrisa – Click AICI…

Up-date 19.11.2018: Proces Verbal – selectie dosare – Click AICI…

   Privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

             Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 20.11.2018, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 22.11.2018, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

  • şef birou – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
  • inspector de specialitate debutant – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
  • inspector de specialitate debutant – Biroul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice.

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor:

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiilor:

  • şef birou:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti sau economice;

-să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

  • inspector de specialitate debutant:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti sau economice;

– vechimea în specialitatea studiilor: nu este cazul.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, începând cu data de 29.10.2018 până în data de 09.11.2018 ora 14:00 la Serviciul Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– curriculum vitae;

– dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Model adeverinte – Click AICI…

Anunt avizier – Click AICI…

Bibliografie – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere – Click AICI…

Formular concurs contractuali – Click AICI…