Up-date 11.12.2018: Raport final concurs – Click AICI…

Update 05.12.2018: Proces Verbal proba practica – Click AICI…

 ANUNŢ

Formular concurs contractuali – Download – Click AICI…

             Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 05.12.2018, ora 10:00 – proba practică şi în data de 07.12.2018, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

– muncitor necalificat treapta profesională II (fără sporuri) – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi (2 funcţii);

– muncitor necalificat treapta profesională II (fără sporuri)- Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat (5 funcţii).

            Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiilor:

– studii medii sau gimnaziale;

– vechime în muncă- nu este cazul.

            Dosarele de concurs se vor depune, începând cu data de 13.11.2018 până în data de 26.11.2018 ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

h) dosar cu şină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

            Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

            Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.