ANUNŢ Nr. 88936/20.12.2018 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie  vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

 

BIBLIOGRAFIE contractuali – Click AICI…

Formular concurs contractuali – Click AICI…

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 21.01.2019, ora 10:00 – proba scrisă, ora 13:00 – proba practică şi în data de 23.01.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

– 1 post de referent (agent de turism) treaptă profesională IA – Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Neptun-Olimp;

– 2 posturi de muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post de muncitor calificat (electrician) treapta profesională I – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 10 posturi de  muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Administrare Drumuri şi Parcări;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Cimitire.

            Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de referent (agent de turism) treaptă profesională IA:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– certificat de calificare profesională ca agent de turism sau ghid;

– vechime în muncă minimum 6 ani şi 6 luni.

            Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiilor de muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de zidar;

– vechime în muncă – nu este cazul.

            Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de muncitor calificat (electrician) treapta profesională I:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de electrician;

– vechime în muncă 4 ani.

            Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiilor de muncitor necalificat treapta profesională II:

– studii medii sau gimnaziale;

– vechime în muncă – nu este cazul.

            Dosarele de concurs se vor depune, începând cu data de 21.12.2018 până în data de 11.01.2019 ora 14:00 la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

h)dosar cu şină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

            Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

            Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr.13, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

            Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

20.12.2018