Model adeverinte – Click AICI…

Atributii – Click AICI…

Bibliografie functionari – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017, în data de 22.01.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 25.01.2018, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Contabilitate;

2) consilier clasa I grad profesional superior – Biroul Registratură şi Informare Cetăţeni;

3) consilier clasa I grad profesional superior – Biroul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice;

4) consilier clasa I grad profesional asistent – Serviciul Management Proiecte.

            Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier clasa I gradul profesional superior – Serviciul Contabilitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

2) consilier clasa I gradul profesional superior – Biroul Registratură şi Informare Cetăţeni:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

3) consilier clasa I gradul profesional superior – Biroul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau inginerie;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

4) consilier clasa I grad profesional asistent – Serviciul Management Proiecte:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor ştiinţelor economice, juridice sau inginerie;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

           Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr.13, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoana de contact:Baban Gabriel, consilier – Serviciul Resurse Umane – Salarizare şi trebuie să conţină următoarele documente:

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

         Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.