Sedinta Consiliului Local din data de 23.01.2019

privind utilizarea excedentului rezultat din execuția bugetară pe anul 2018

privind aprobarea efectuării de cheltuieli peste limita de 1/12 din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2018 pentru S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis individual pentru scutirea de la plata taxei pe clădirile – centrale termice și a taxei pe terenul aferent, datorate de către S.C.  GOLDTERM MANGALIA S.A., societate a Consiliului Local al municipiului Mangalia

privind aprobarea Planului anual de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității  de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și de persoanele  care au copii în plasament

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Mangalia

privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia

privind aprobarea proiectului și a contribuției proprii a proiectului „Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure” Cod E-Ms Robg- 510

privind aprobarea documentației tehnice – faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN, STRADA PICTOR TONITZA, NR.4A“

privind aprobarea documentației tehnice – faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN, STRADA OITUZ, NR.88A”

10 privind aprobarea documentației tehnice – faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare de mobilier urban Bulevardul Callatis, Nr.2”

11 privind aprobarea documentației tehnice – faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN, PARC POȘTĂ”

12 privind aprobarea documentației tehnice – faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE DE MOBILIER URBAN ÎN STAȚIUNEA NEPTUN, STRADA PLOPILOR ZONA BLOCURILOR B1-B2-B3”

13 privind aprobarea documentației tehnice- faza D.T.A.C., și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Modernizare şi înființare loc de joacă pentru copii”, Str. Rozelor, Nr.36, Grădinița nr.2

14 privind aprobarea documentației tehnic, faza -Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN, STRADA TEILOR, NR.2B”

15 privind aprobarea documentației tehnice, faza -Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN, PARC DIANA LOT I ȘI LOT II”

16 privind aprobarea documentației tehnice, faza D.T.A.C., și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Modernizare şi înfiinţare loc de joacă pentru copii”, Str. Negru Vodă, Nr.6, Grădiniţa nr.7

17 privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului:REABILITARE CASA DE CULTURĂ MANGALIA”

18 privind aprobarea documentației tehnic, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului:REABILITARE CINEMATOGRAF PESCĂRUŞ”

19 privind aprobarea documentației tehnice, faza D.T.A.D, și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului:DESFIINŢARE FOIŞOARE AMPLASATE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA”

20 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele  sociale din Municipiului Mangalia

21 privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele  în regim de închiriere din Municipiului Mangalia

22 privind reglementarea juridică a locuinței situată în municipiul Mangalia, Str. M.I. Dobrogeanu, Nr. 65B, bl. A03, Ap. 1 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

30 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între MUNICIPIUL MANGALIA și ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE MANGALIA

31 privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de Urbanism aferent, pentru ”Organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Mangalia”

33 privind punerea în aplicare, la nivelul Municipiului Mangalia, a prevederilor O.U.G. nr.74/2018 şi aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Mangalia şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat cu operatorul S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.

34 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

37 privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I., și  a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul “Sistematizare pe verticală municipiul Mangalia ZONA II”

38 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul “Sistematizare pe verticala municipiul Mangalia ZONA III”

Ședința ordinară din data de 20.02.2019

40 privind darea în administrarea Şcolii Gimnaziale Sfântul Apostol Andrei, a investiţiei realizate în cadrul proiectului: ”Sală de sport cu tribună 180 de locuri –  Şcoala generală Sf.Apostol Andrei, Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa”

41 privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Reabilitare trotuare în Municipiul Mangalia, str. Oituz – Lot 1,  str. Oituz – Lot 2, până la Castelul de Apă

42 privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Sistematizare zona Şos. Constanţei, intersecţie Saturn ÷ Gară Mangalia” Mangalia

43 privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I., și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice – Policlinica Municipiului Mangalia

44 privind aprobarea prețului de producere și distribuție a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația din municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., și subvenția de la bugetul local

45 privind aprobarea Inventarului locurilor de parcare din Municipiul Mangalia

46 privind amenajarea unei piețe agroalimentare de tip piață volantă în Municipiul Mangalia

47 privind aprobarea organizării rețelei școlare de stat și particulare pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia pentru anul școlar 2019 – 2020

48 privind aprobarea modificării și completării H.C.L.  nr.280/20.12.2018 privind  aprobarea programului evenimentelor propuse pentru anul 2019

50 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

52 privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II anul 2018

53 privind aprobarea planului de acţiuni cu obiective şi lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2019

58 privind actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

59 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Ședința ordinară din data de 22.03.2019

60 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

61 privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) aferentă proiectului ”Lucrări de Amenajare și Modernizare, Zone de Interes Turistic – Sudul Litoralului (Mangalia-Saturn)”

62 privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul H.C.L. nr.59/04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnice (faza DALI) aferentă proiectului ”REABILITARE TROTUARE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA-LOT I”

63 privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul H.C.L. nr.205/20.12.2017 privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate, aferentă proiectului ”Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare mobilier urban”

64 privind aprobarea documentației tehnice – faza D.T.A.D. și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Demolare cazarmă – dormitoare C2(D1) + C3(D2) din cartier Dobrogea II, Mun. Mangalia, jud. Constanța”

65 privind aprobarea documentației tehnice faza S.F.  și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”AMENAJARE SPAŢII VERZI ŞI ÎNFIINŢARE SISTEM DE IRIGAŢIE AUTOMATIZATĂ”

66 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.106 din 26.09.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, cu modificările și completările ulterioare

67 privind mandatarea Primarului Municipiului Mangalia ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale secretarului Municipiului Mangalia, pentru activitatea desfășurată în anul 2018

Ședința ordinară din data de 11.04.2019 – publicat in 09.04.2019

68 – Privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

69 – Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul financiar 2019

70 – Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2019

71 – Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2019

72 – privind modificarea organigramei şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia

73 – privind transformarea unor posturi din statul de funcţii  al Spitalului Municipal Mangalia

74 – pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei Sociale Mangalia

75 – pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Cultură și Sport Mangalia

76 – privind preluarea microbuzului marca Ford Nerabus Transit, aflat în patrimoniul  U.A.T. Municipiul Mangalia, de la Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”

77 – privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice și transmiterea în folosință gratuită către Direcției Cultură și Sport Mangalia

81 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele  sociale din Municipiului Mangalia

89 – privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 1110mp situat în Municipiul Mangalia, str. Henny Ignatie, nr. rampa auto 21b, Lot 2, jud. Constanța

90 – privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

91 – privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive cu impact asupra veniturilor bugetului local

99 – privind aprobarea documentației tehnice economici ( faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici, aferente proiectului ”Amenajare strada Petre Ispirescu, Municipiul Mangalia”