Sedinta Consiliului Local din data de 23.01.2019

privind utilizarea excedentului rezultat din execuția bugetară pe anul 2018

privind aprobarea efectuării de cheltuieli peste limita de 1/12 din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2018 pentru S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis individual pentru scutirea de la plata taxei pe clădirile – centrale termice și a taxei pe terenul aferent, datorate de către S.C.  GOLDTERM MANGALIA S.A., societate a Consiliului Local al municipiului Mangalia

privind aprobarea Planului anual de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității  de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și de persoanele  care au copii în plasament

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Mangalia

privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia

privind aprobarea proiectului și a contribuției proprii a proiectului „Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure” Cod E-Ms Robg- 510

privind aprobarea documentației tehnice – faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN, STRADA PICTOR TONITZA, NR.4A“

privind aprobarea documentației tehnice – faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN, STRADA OITUZ, NR.88A”

10 privind aprobarea documentației tehnice – faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare de mobilier urban Bulevardul Callatis, Nr.2”

11 privind aprobarea documentației tehnice – faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN, PARC POȘTĂ”

12 privind aprobarea documentației tehnice – faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE DE MOBILIER URBAN ÎN STAȚIUNEA NEPTUN, STRADA PLOPILOR ZONA BLOCURILOR B1-B2-B3”

13 privind aprobarea documentației tehnice- faza D.T.A.C., și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Modernizare şi înființare loc de joacă pentru copii”, Str. Rozelor, Nr.36, Grădinița nr.2

14 privind aprobarea documentației tehnic, faza -Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN, STRADA TEILOR, NR.2B”

15 privind aprobarea documentației tehnice, faza -Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”ÎNFIINȚARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN, PARC DIANA LOT I ȘI LOT II”

16 privind aprobarea documentației tehnice, faza D.T.A.C., și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Modernizare şi înfiinţare loc de joacă pentru copii”, Str. Negru Vodă, Nr.6, Grădiniţa nr.7

17 privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului:REABILITARE CASA DE CULTURĂ MANGALIA”

18 privind aprobarea documentației tehnic, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului:REABILITARE CINEMATOGRAF PESCĂRUŞ”

19 privind aprobarea documentației tehnice, faza D.T.A.D, și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului:DESFIINŢARE FOIŞOARE AMPLASATE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA”

20 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele  sociale din Municipiului Mangalia

21 privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele  în regim de închiriere din Municipiului Mangalia

22 privind reglementarea juridică a locuinței situată în municipiul Mangalia, Str. M.I. Dobrogeanu, Nr. 65B, bl. A03, Ap. 1 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

30 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între MUNICIPIUL MANGALIA și ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE MANGALIA

31 privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de Urbanism aferent, pentru ”Organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Mangalia”

33 privind punerea în aplicare, la nivelul Municipiului Mangalia, a prevederilor O.U.G. nr.74/2018 şi aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Mangalia şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat cu operatorul S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.

34 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

37 privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I., și  a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul “Sistematizare pe verticală municipiul Mangalia ZONA II”

38 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul “Sistematizare pe verticala municipiul Mangalia ZONA III”

Ședința ordinară din data de 20.02.2019

40 privind darea în administrarea Şcolii Gimnaziale Sfântul Apostol Andrei, a investiţiei realizate în cadrul proiectului: ”Sală de sport cu tribună 180 de locuri –  Şcoala generală Sf.Apostol Andrei, Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa”

41 privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Reabilitare trotuare în Municipiul Mangalia, str. Oituz – Lot 1,  str. Oituz – Lot 2, până la Castelul de Apă

42 privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Sistematizare zona Şos. Constanţei, intersecţie Saturn ÷ Gară Mangalia” Mangalia

43 privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I., și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice – Policlinica Municipiului Mangalia

44 privind aprobarea prețului de producere și distribuție a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația din municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., și subvenția de la bugetul local

45 privind aprobarea Inventarului locurilor de parcare din Municipiul Mangalia

46 privind amenajarea unei piețe agroalimentare de tip piață volantă în Municipiul Mangalia

47 privind aprobarea organizării rețelei școlare de stat și particulare pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia pentru anul școlar 2019 – 2020

48 privind aprobarea modificării și completării H.C.L.  nr.280/20.12.2018 privind  aprobarea programului evenimentelor propuse pentru anul 2019

50 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

52 privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II anul 2018

53 privind aprobarea planului de acţiuni cu obiective şi lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2019

58 privind actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

59 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Ședința ordinară din data de 22.03.2019

60 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

61 privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) aferentă proiectului ”Lucrări de Amenajare și Modernizare, Zone de Interes Turistic – Sudul Litoralului (Mangalia-Saturn)”

62 privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul H.C.L. nr.59/04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnice (faza DALI) aferentă proiectului ”REABILITARE TROTUARE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA-LOT I”

63 privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul H.C.L. nr.205/20.12.2017 privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate, aferentă proiectului ”Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare mobilier urban”

64 privind aprobarea documentației tehnice – faza D.T.A.D. și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Demolare cazarmă – dormitoare C2(D1) + C3(D2) din cartier Dobrogea II, Mun. Mangalia, jud. Constanța”

65 privind aprobarea documentației tehnice faza S.F.  și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”AMENAJARE SPAŢII VERZI ŞI ÎNFIINŢARE SISTEM DE IRIGAŢIE AUTOMATIZATĂ”

66 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.106 din 26.09.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, cu modificările și completările ulterioare

67 privind mandatarea Primarului Municipiului Mangalia ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale secretarului Municipiului Mangalia, pentru activitatea desfășurată în anul 2018

Ședința ordinară din data de 11.04.2019 – publicat in 09.04.2019

68 – Privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

69 – Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul financiar 2019

70 – Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2019

71 – Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2019

72 – privind modificarea organigramei şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia

73 – privind transformarea unor posturi din statul de funcţii  al Spitalului Municipal Mangalia

74 – pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei Sociale Mangalia

75 – pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Cultură și Sport Mangalia

76 – privind preluarea microbuzului marca Ford Nerabus Transit, aflat în patrimoniul  U.A.T. Municipiul Mangalia, de la Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”

77 – privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice și transmiterea în folosință gratuită către Direcției Cultură și Sport Mangalia

81 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele  sociale din Municipiului Mangalia

89 – privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 1110mp situat în Municipiul Mangalia, str. Henny Ignatie, nr. rampa auto 21b, Lot 2, jud. Constanța

90 – privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

91 – privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive cu impact asupra veniturilor bugetului local

99 – privind aprobarea documentației tehnice economici ( faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici, aferente proiectului ”Amenajare strada Petre Ispirescu, Municipiul Mangalia”

100modificarea organigramei şi statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia

Ședința ordinară din data de 05.06.2019

101 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2019

102 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.240 din 06.12.2018 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2018 – 2019, semestrul I

103 – privind aprobarea numărului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Mangalia în anul școlar 2018 – 2019, semestru II

104 – privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

105 – privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

106 – Anexa

106 – privind aprobarea Auditului Energetic Complex pentru activitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice realizate de S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., documentație ce cuprinde Auditul Energetic, Bilanțul Energetic și Pierderile Tehnologice

107 – privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Mangalia reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Mangalia, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul unui an calendaristic

108 – privind transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia

109 – privind aderarea Municipiului Mangalia la Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din  România

110 – privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra imobilelor – Grădini de vară în administrarea Direcției Cultură și Sport Mangalia aflată în subordinea Consiliului Local Mangalia

111 – privind aprobarea listelor de inventar și a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/sau casare, după caz, aparținând domeniului public/privat al municipiului Mangalia și aflate în folosința gratuită a S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L, aferente anului 2018

112 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

122 – privind aprobarea documentației tehnice ( faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectuluiAmenajare strada Ion Budai Deleanu, pe tronsonul cuprins între blocul de locuinţe OD3 şi strada George Topârceanu, Municipiul Mangalia”

123 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.)  și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectuluiSistematizare zona blocuri B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, zona Casa Tineretului”  Mangalia

124 – privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.106 din 26.09.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/ externe, cu modificările și completările ulterioare

125 – privind completarea anexei la H.C.L. nr.206/20. 12.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia

126 – privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia

127 – privind aprobarea Regulamentului de Funcționare al Portului Turistic Mangalia

132 – privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor suprafețe de teren situate în Municipiul Mangalia, Jud. Constanța, în vederea realizării investiției: ”Construire spații comerciale cu destinația de pompe funebre și florării – servicii funerare”

Hotărârile Consiliului Local adoptate în ședința deîndată din data de 12.06.2019

133 – privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) aferentă proiectului ”Lucrări de Amenajare și Modernizare, Zone de Interes Turistic – Sudul Litoralului (Mangalia-Saturn)”

134 – privind actualizarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) aferentă proiectuluiConstruire Unitate de Învățământ”

135 – privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I)  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Sistematizare  pe verticală municipiul Mangalia și Stațiuni (șos. Constanței)”

136 – privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

137 – privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr.272/06.12.2018 privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unor bunuri imobile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

138 – privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr.273/06.12.2018 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

Hotărârile Consiliului Local Mangalia – Ședința de îndată din data de 21.06.2019

139 – privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr.273/06.12.2018 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

140 – aprobarea proiectului ”Lucrări de Amenajare și Modernizare, Zone de Interes Turistic – Sudul Litoralului (Mangalia-Saturn)” și a surselor de finanțare

141 – modificarea și completarea H.C.L. nr.168 din data de 20.05.2014 privind aprobarea ”Regulamentului privind reglementarea activității agenților economici de pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia”, cu modificările ulterioare

Hotărârile Consiliului Local Mangalia – Ședința extraordinară din data de 01.07.2019

142 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

143 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2019

144 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2019

145 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Grădinii de Vară ”Farul” din Municipiul Mangalia

146 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Contractul cadru de închiriere și tarifele practicate pentru închirierea temporară a Grădinilor de Vară: SATURN, VENUS și NEPTUN aflate în administrarea Direcției Cultură și Sport Mangalia

147 – privind aprobarea desfășurarea evenimentului cultural ”Promovarea prin istorie a vechiului Callatis” organizat de Direcția Cultură și Sport Mangalia în parteneriat cu Asociația România-Dacia Casa Noastră

148 – privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.106 din 26.09.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, cu modificările și completările ulterioare

149 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

150 – privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu aferent proiectului ”Club Sportiv Recreativ Callatis”

Hotărârile Consiliului Local Mangalia – Ședința de îndată din data de 03.07.2019

151 – privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

152 – privind actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

Hotărârile Consiliului Local Mangalia – Ședința de îndată din data de 09.07.2019

153 – privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I., și a indicatorilor tehnico-economici ai  proiectului „Sistematizare pe verticală străzi aferente zonei Grădina de Vară, municipiul Mangalia, județul Constanța

154 – privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului ”Reabilitare Grădina de Vară în Municipiul Mangalia”

155 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I., si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Sistematizare pe verticală municipiul Mangalia și Stațiuni (strada Negru-Vodă – intrarea Portului Baza Sportivă Pescăruș)

156 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul “Club Sportiv Recreativ Callatis

Hotărârile Consiliului Local Mangalia – Ședința ordinară din data de 25.07.2019

157 – rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mangalia pentru anul 2019

158 – Privind privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6.948.915lei, în conformitate cu prevederile art.I din O.U.G. nr35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal – bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative

159 – privind aprobarea bugetului creditului conform O.U.G. nr.35/2019, pentru anul 2019

160:

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia

HCL nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – Avizul arhitectului – șef

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – Regulament Local de Urbanism

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – REGLEMENTARI -3.1_1650x914

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – REGLEMENTARI -3.2_1650x914

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – REGLEMENTARI -3.3_1650x914

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – REGLEMENTARI -3.4_1650x914

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – REGLEMENTARI -3.5_1650x914

161 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

162 – privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia

163 – privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Cultură și Sport Mangalia din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mangalia

164 – – privind revocarea mandatului de reprezentant alUnității Administrativ-Teritoriale Municipiul Mangalia în A.G.A. dincadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”Apă-Canal Constanța”

166 – privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.280/20.12.2018 privind aprobarea programului de evenimente propuse pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare

167 – privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv pentru înființarea ”Organizației de Management al Destinației Turistice Mangalia”

Ședința extraordinară din data de 19.08.2019

168 – Privind aprobarea bugetului creditului conform O.U.G. nr.35/2019, pentru anul 2019

169 – Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mangalia pentru anul 2019

Ședința extraordinară din data de 10.09.2019

HCL170 – privind aprobarea validării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia al domnului CIOBĂNEL MARIUS – COSTEL

HCL171 – privind modificarea H.C.L. nr.6 din 23.06.2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia, cu modificările și completările ulterioare

HCL 172 – privind aprobarea proiectului ”Extindere si dotare ambulatoriu, Spital Municipal Mangalia” si a surselor de finantare

Ședința extraordinară din data de 17.09.2019

173 – privind aprobarea proiectului ”EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU, SPITAL MUNICIPAL MANGALIA” si a surselor de finantare

174 – privind  prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de serviciu situate în Municipiul Mangalia;

175 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele construite prin programele A.N.L.

176 – privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele în regim de închiriere situate în Municipiul Mangalia

177 – privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele  în regim de închiriere din Municipiului Mangalia

178 – privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele situate pe str. Oituz, bl. DO1, bl.DO2, bl.DO3, respectiv str. M.I. Dobrogeanu, bl. A01, bl.A03

Ședința ordinară din data de 25.09.2019

179 – privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Mangalia

181 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: „ Amenajare parcaj zona Ion Creangă, blocuri C11, C12, C13” Mangalia

182 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: ”Amenajare parcaj zona Rozelor, la vest de blocurile F1 – F2” Mangalia

183 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: „Amenajare parcaj strada Mihai Viteazul, bl. V” Municipiul Mangalia

184 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: „Amenajare parcaj zona Lidl” Municipiul Mangalia

185 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: „Amenajare parcaj zona B-dul Callatis şi str. M.I.Dobrogeanu” Municipiul Mangalia

186 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: „Amenajare parcaj zona Rozelor, la vest de blocul C17b” Municipiul Mangalia

187 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: „Amenajare parcaj zona Rozelor, la est de blocurile R5-R7” Municipiul Mangalia

188 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: „Amenajare parcaj str. Oituz, bl. OS” Municipiul Mangalia

189 – privind aprobarea documentației tehnice( faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Extindere reţea de canalizare şi racorduri de canalizare-str. Portului”

190 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Lucrări terasament strada George Murnu”

191 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 11mp situat în Municipiul Mangalia, Strada Oituz, nr.56, Bl. V1, Sc. A, parter, Ap.4-extindere, jud. Constanța

192 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, nr. 64, Jud. Constanța

193 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, nr.60, Jud. Constanța

194 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, nr.8, Jud. Constanța

195 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, nr.10, Jud. Constanța

196 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, nr.34, Jud. Constanța

197 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 28mp situat în Municipiul Mangalia, Strada Albatros, nr.5,  bl.104, sc.C, ap.1 – extindere, jud. Constanța

198 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 25mp situat în Municipiul Mangalia, str. Matei Basarab, nr.5, bl.PY3, sc.C, ap.34, jud. Constanța

199 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 170mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr. 5D – extindere, Jud. Constanța

200 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 215mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Faleză Neptun, Nr.17, jud. Constanța

201 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 498mp situat în Municipiul Mangalia, str. Oituz, nr.50B, jud. Constanța

202 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Emil Cioran, nr.26, jud. Constanța

203 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 517mp situat în Municipiul Mangalia, str.Portului, Nr.67, jud. Constanța

204 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 630mp situat în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr.73A, jud. Constanța

205 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1000mp situat în Municipiul Mangalia, str. Faleză Ion Cantacuzino, Nr.1, jud. Constanța

206 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 3384mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Portului, Nr. 63, jud. Constanța

208 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 21392 mp situat în Stațiunea Jupiter, str. Brindisi,nr.13, Municipiul Mangalia, Jud. Constanța

211 – privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite/taxe locale și alte obligații bugetare datorate bugetului local de către persoanele fizice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia

212 – privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Mangalia datorate bugetului local de către persoanele juridice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia

213 – privind aprobarea  modificării și completării anexei la Art.1 din H.C.L. nr. 280/2018 privind aprobarea programului evenimentelor propuse pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare

214 – privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.277/20.12.2018 privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în Municipiul Mangalia

218 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1233mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Faleză Neptun, nr.11, Jud. Constanța

219 – privind aprobarea proiectului ”Sprijinirea mobilității urbane durabile la nivelul Municipiului Mangalia, județul Constanța” și a surselor de finanțare

220 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Amenajare parcaj zona Spital Municipal Mangalia”

221 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Amenajare parcaj zona Rozelor, la est de blocul R8” Municipiul Mangalia

222 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Amenajare parcaj zona Liceu Callatis” Municipiul Mangalia

223 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Amenajare parcaj zona Parc Diana” Municipiul Mangalia

224 – privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, pentru anul școlar 2019-2020

225 – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor fructe și/sau legume proaspete și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel Municipiului Mangalia

Ședința extraordinară din data de 03.10.2019

226 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

227 – privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2019

Ședința extraordinară convocată de îndată din data de 15.10.2019

228 – privind aprobarea documentației tehnice (faza P.T.E.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectul: ”Sistematizare pe verticală Municipiul Mangalia”

229 – privind aprobarea proiectului și a contribuției proprii a proiectului ”Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure” Cod E-Ms Robg – 510

230 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.D.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: ”Desființare coș de fum din cărămidă (crematoriu) și stație dedurizare apă” – Spitalul Municipal Mangalia

231 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.D.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: ”Desființare Centrala Termică nr.11 și anexe” Municipiul Mangalia

232 – privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. CALLATIS THERM S.A.

Ședința extraordinară convocată de îndată din data de 31.10.2019

233 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2019

234 – privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici, aferente proiectului ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ MUNICIPIUL MANGALIA ZONA II”

235 – privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici, aferente proiectului ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ MUNICIPIUL MANGALIA ZONA III”

236 – privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia

237 – privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.206/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia, cu modificările și completările ulterioare

238 – privind aprobarea documentației tehnice(faza P.T. şi D.E.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului:  „ Reabilitare trotuare în Municipiul Mangalia, str. Oituz – Lot  1, str. Oituz – Lot 2, până la Castelul de Apă”