Up-date 15.04.2019: Centralizator concurs – Click AICI…

Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 12 aprilie 2019 – PV interviu – Click AICI…

Up-date 10.04.2019 – PV proba practica – Click AICI…

PV proba scrisa – Click AICI…

Up-date 02.04.2019 – PV selectie dosare – Click AICI…

Bibliografie centre – Click AICI…

Formular concurs contractuali – Click AICI…

      Anunt nr.18899/19.03.2019 privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

             Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 10.04.2019, ora 10:00 – proba scrisă, ora 12:00 –  proba practică şi în data de 12.04.2019, ora 12:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

–  1 post de referent treaptă profesională IA (agent de turism) – Compartimentul Sustenabilitate Postimplementare Proiecte;

– 2 posturi de muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post de muncitor calificat (instalator) treapta profesională I – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post infirmier – Creşa nr.3;

– 5 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Administrare Drumuri şi Parcări;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II– Compartimentul Transport Local;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Cimitire.

            Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:

1) referent treaptă profesională IA (agent de turism):

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– certificat de calificare ca agent de turism sau ghid constituie un avantaj, cei care nu deţin această calificare se vor angaja în scris că în termen de un an de zile de la data acreditării centrului vor obţine această calificare, sub sancţiunea eliberării din funcţie, conform Ordinului nr.1096/2008;

– vechime în muncă minim 6 ani şi 6 luni.

2) muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de zidar;

– vechime în muncă – nu este cazul.

3) muncitor calificat (instalator) treapta profesională I:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de instalator;

– vechime în muncă minim 4 ani.

4) infirmier:

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă minim 1 an.

5) muncitor necalificat treapta profesională II:

– studii medii sau gimnaziale;

– vechime în muncă – nu este cazul.

            Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, în perioada 19.03.2019-01.04.2019 şi vor conţine în mod obligatoriu:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h)dosar cu şină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

             Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr.13, telefon: 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoana de contact: Olăneanu Gabriela Corina, consilier – Serviciul Resurse Umane, Salarizare.