Up-date 08.07.2019: Centralizator nominal – Click AICI…  Raport final – Click AICI…

Up-date 05.07.2019: PV interviu – Click AICI…

Up-date 03.07.2019: PV scris – Click AICI…

Up-date 21.06.2019: PV selectie – Click AICI…

Model adeverinte – Click AICI…

Atributii – Click AICI…

Bibliografii – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

Formular concurs – Click AICI…

 

    Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017, în data de 03.07.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 05.07.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, pentru următoarele funcții publice de execuție vacante:

1) consilier clasa I grad profesional s Primăria uperior – Compartimentul Urbanism și Autorizații de Construire;

2) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Urbanism și Autorizații de Construire;

3) consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Management Proiecte;

4) consilier clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Patrimoniu și Cadastru;

5) consilier clasa I grad profesional debutant – Biroul Registratură și Informare Cetățeni;

6) consilier clasa I grad profesional debutant – Biroul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;

7) referent de specialitate clasa II grad profesional superior – Compartimentul Situaţii de Urgenţă, Protecţie Civilă şi S.S.M..

            Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Urbanism și Autorizații de Construire:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginerești, arhitectură și urbanism;

– vechimea în specialitatea studiilor: 7 ani.

2)  consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Management Proiecte:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor: 7 ani.

3) consilier clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Patrimoniu și Cadastru:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginerești, arhitectură și urbanism, juridice sau economice;

–  vechimea în specialitatea studiilor: 1 an.

4) consilier clasa I grad profesional debutant – Biroul Registratură și Informare Cetățeni:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

5) consilier clasa I grad profesional debutant – Biroul Monitorizare Servicii de Utilități Publice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

– vechimea în specialitate studiilor – nu este cazul.

6) referent de specialitate clasa II grad profesional superior – Compartimentul Situaţii de Urgenţă, Protecţie Civilă şi S.S.M.:

– studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 31.05.2019 – 19.06.2019, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.şi trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.