Up-date 19.09.2019: Centralizator și raport final – Click AICI…

Up-date 18.09.2019: Proces verbal interviu – Click AICI…

Up-date 16.09.2019: PV proba practica – Click AICI…

Up-date 05.09.2019:

Formular concurs contractuali – Click AICI…

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 16.09.2019, ora 10:00 – proba practică şi în data de 18.09.2019, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Str. Delfinului nr. 1, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

– 3 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Cantina Socială;

– 2 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Creşa nr. 3;

– 3 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari;

– 1 post de guard – Serviciul Ordine Publică, Pază şi Proximitate.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de guard:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă – nu este cazul.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a și vor conține următoarele:

a) formularul de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) dosar cu șină.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituției şi la telefon 0241/751060, int. 214

Primaria Mangalia                21.08.2019