H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia

HCL nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – Avizul arhitectului – șef

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – Regulament Local de Urbanism

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – REGLEMENTARI -3.1_1650x914

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – REGLEMENTARI -3.2_1650x914

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – REGLEMENTARI -3.3_1650x914

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – REGLEMENTARI -3.4_1650x914

H.C.L. nr.160 din 25.07.2019 – Reactualizare P.U.G. Mun. Mangalia – REGLEMENTARI -3.5_1650x914