INFORMAŢII GENERALE :

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE DORESC SĂ-ŞI SCHIMBE DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA SE PREZINTĂ LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PE A CĂRUI RAZĂ TERITORIALĂ ESTE SITUAT IMOBILUL UNDE ÎŞI STABILESC DOMICILIUL.

TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE:

  1. cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbĂrii domiciliului din strĂinatate în România;
  2. certificatul de naŞtere, original Şi copie;
  3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor cĂsĂtorite sau al soŢului supravieŢuitor, original Şi copie;
  4. hotĂrârea de divorŢ definitivĂ Şi irevocabilĂ, dupĂ caz, original Şi copie;
  5. certificatul de deces al soŢului/soŢiei decedat/decedate, în cazul soŢului supravieŢuitor, original Şi copie;
  6. certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original Şi copie;
  7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original Şi copie;
  8. pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul JustiŢiei sau de misiunile diplomatice Şi oficiile consulare ale României din strĂinatate, original Şi copie; pentru   pasaport sunt necesare fila informatizata Şi filele destinate aplicarii vizelor Şi Ştampilelor autoritĂŢilor de frontierĂ, original Şi   copie;
  9. actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate Şi ale filelor destinate aplicarii vizelor Şi stampilelor autoritĂŢilor de frontierĂ;
  10. chitanța reprezentând contravaloarea cĂrŢii de identitate ÎN VALOARE DE 7 LEI ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.