REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

POLIŢIEI LOCALE MANGALIA

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1-Prevederile prezentului Regulament reglementează modul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Mangalia şi se aplică personalului Poliţiei Locale organizată în conformitate cu dispoziţiile Legii 155/2010.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA POLIŢIEI LOCALE MANGALIA

Art.2-(1)La nivelul Municipiului Mangalia, Poliţia Locală se organizează ca un compartiment funcţional, fără personalitate juridică la nivel de Direcţie, cu funcţii de conducere de Director Executiv şi Director Executiv Adjunct, în cadrul aparatului de specialitate al primarului .

(2)În structura Poliţiei Locale Mangalia se organizează:

a)Serviciul de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor ;

b)Compartimentul circulaţie pe drumurile publice ;

c)Compartimentul disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

d)Compartimentul de protecţia mediului ;

e)Compartimentul de activitate comercială;

f)Compartimentul cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor.

Art.3-(1) Funcţiile publice din Poliţia Locală Mangalia , în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării , se clasifică după cum urmează:

a)clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

b)clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă;

c)clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

(2)Funcţionarii publici din Poliţia Locală Mangalia , numiţi în funcţiile prevăzute pentru clasele a II-a şi a III-a , pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.

Art .4 -(1)După nivelul atribuţiilor , funcţionarii publici din Poliţia Locală Mangalia , pot fi:

a)funcţionari publici de conducere;

b)funcţionari publici de execuţie.

(2)Funcţionarii publici de conducere din cadrul Poliţiei Locale Mangalia sunt numiţi în conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

(3)Conform Statului de personal , Poliţia Locală Mangalia are în structura sa trei funcţii de conducere şi patruzeci şi şapte de execuţie, astfel:

-director executiv

-director executiv adjunct

-şef serviciu ordine şi linişte publică

-33 funcţii de execuţie de poliţişti locali , din care 22 cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice , 5 pe linie de circulaţie pe drumurile publice , 2 la compartimentul evidenţă a persoanelor şi 4 la Dispecerat

-3 funcţii de execuţie de poliţişti locali la Compartimentul de disciplina în construcţii şi afişaj electoral

-3 funcţii de execuţie de poliţişti locali la Compartimentul de protecţie a mediului

-2 funcţii de execuţie de poliţişti locali la Compartimentul de activitate comercială

-6 funcţii de execuţie de personal contractual , agenţi pază bunuri.

Art.5-Funcţia publică de execuţie este structurată pe grade profesionale, astfel:

a)superior, ca nivel maxim;

b)principal;

c)asistent;

d)debutant.

CAPITOLUL III -SELECŢIONAREA , PREGĂTIREA ŞI NUMIREA PERSONALULUI POLIŢIEI LOCALE MANGALIA

Art.6(1)Personalul Poliţiei Locale este compus din :

a)Funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local , respectiv poliţiştii din serviciul ordine publică , Compartimentul circulaţie pe drumurile publice , Compartimentul cu atribuţii de evidenţă a persoanelor, Compartimentul de disciplină în construcţii şi afişaj electoral , Compartimentul de protecţie a mediului şi Compartimentul de activitate comercială;

b)Personal contractual-agenţii de pază a bunurilor .

(2)Pot ocupa funcţii publice specifice de poliţist local funcţionarii publici care îndeplinesc atribuţii de natura celor prevăzute la art.26,28 ,29,30,31şi 32 din prezentul regulament.

(3)Personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.27 din prezentul Regulament.

(4)Încadrarea în clase şi grade profesionale a funcţiilor publice specifice în cadrul Poliţiei Locale se face potrivit Legii 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici , republicată cu modificările ulterioare .

Art.7(1)Şeful Poliţiei Locale Mangalia şi adjunctul acestuia sunt numiţi în funcţie de Primarul Primăriei Municipiului Mangalia , în urma unui concurs organizat în condiţiile legii.

(2)Pentru a fi numiţi în funcţii , Şeful Poliţiei Locale şi adjunctul acestuia trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile stabilite prin art.54 din Legea 188/1999.

Art.8 (1)Funcţionarii publici din Poliţia Locală pot fi numiţi debutanţi sau definitivi , în condiţiile Legii 188/1999, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

(2)La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din Poliţia Locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi.

Art.9 (1)La înfiinţarea Poliţiei Locale Mangalia , personalul acesteia se preia de la Poliţia Comunitară Mangalia , precum şi de la structurile din aparatul de specialitate al primarului , prevăzute de Legea 155/2010 , cu încadrarea , după caz în numărul de posturi aprobat de Consiliul Local Mangalia .

(2)Preluarea personalului potrivit alin.(1)se face pe funcţii publice de aceeaşi categorie , clasă sau grad profesional prin hotărâre a Consiliului Local Mangalia .

Art. 10 (1)-Funcţiile publice vacante din cadrul Poliţiei Locale se ocupă potrivit prevederilor Legii 188/1999, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursului sau examenului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local Mangalia, la propunerea primarului , cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.11(1)Personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale Mangalia care exercită atribuţii prevăzute la art.6 lit h)din Legea 155/2010 trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute de art.39 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art.40 din Legea 333/20003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.12(1)Raporturile de serviciu ale poliţiştilor locali se stabilesc , modifică , suspendă şi încetează în condiţiile stabilite potrivit prevederilor Legii 155/2010 şi statutului funcţionarilor publici.

(2)Raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul Poliţiei Locale se stabilesc , modifică , suspendă şi încetează în condiţiile legislaţiei muncii.

Art.13(1)În timpul serviciului poliţiştii locali poartă de regulă uniformă şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului , în conformitate cu prevederile Legii 155/2010.

(2)În timpul serviciului personalul contractual din Poliţia Locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local , poartă obligatoriu uniformă şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului , în conformitate cu prevederile Legii 155/2010.

(3)Poliţistul local este investit cu exerciţiul autorităţii publice , pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu , în limitele competenţelor stabilite prin lege şi beneficiază de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Art 14(1) După numirea în funcţie , poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice , precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere şi pe linie de evidenţa persoanelor, proveniţi din structurile Poliţiei Comunitare , sunt obligaţi ca în termen de 5 ani să urmeze un program de formare iniţială organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor .

(2)Poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere şi pe linie de evidenţă a persoanelor selecţionaţi şi încadraţi ulterior înfiinţării Poliţiei Locale Mangalia , sunt obligaţi ca în termen de un an să urmeze un program de formare iniţială organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor .

(3)Fac excepţie de la al.(1) şi (2) poliţiştii locali care provin din structurile de ordine şi siguranţă publică ale Ministerului Administraţiei şi Internelor , precum şi cei care au urmat un program de pregătire iniţială într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor .

Art.15(1)Instituţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor în care se desfăşoară programe de formare iniţială prevăzute la art.18 alin (1) şi (2) din Legea 155/2010 , numărul cursanţilor şi perioadele în care se relizează aceste programe de formare iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare / cursant, se stabilesc anual prin ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor.

(2)Programele de formare iniţială sunt structurate pe module parcurse prin cursuri la zi cu durata de 3 luni.

(3)Pentru funcţiile publice de conducere , în programele de studiu se prevede obligatoriu un modul de management cu durata de minim 30 de ore.

(4)Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire , conform planului de învăţământ.

(5)În urma promovării examenului , poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat, în condiţiile legii , de către instituţia organizatoare , de specialitate , cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile .Certificatele de absolvire sunt tipărite cu antetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi au regimul prevăzut de lege pentru documentele de studii .

(6)Neobţinerea certificatului prevăzut la alin (5) atrage eliberarea din funcţia publică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(7)Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuală a poliţiştilor locali aferente programului de formare prevăzute la art.14 al.(1) şi (2), se suportă din bugetul local al Primăriei Municipiului Mangalia.

(8)Formarea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor se realizează în condiţiile Legii 333/20003 cu modificările şi completările ulterioare.

(9)Condiţiile de încadrare pentru personalul din compartimentele responsabile cu protecţia mediului şi activitate comercială, precum şi a personalului cu atribuţii de control pe linia disciplinei în construcţii se stabilesc prin Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe baza prevederilor legale în domeniu.

Art.16 Poliţiştii locali care promovează examenele de formare iniţială prevăzute la art.15(1), încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în Poliţia Locală o perioadă de cel puţin 5 ani de la data promovării examenului .

Art.17(1) La numirea în funcţia publică , funcţionarii publici din Poliţia Locală depun jurământul de credinţă prevăzut de Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Refuzul depunerii jurământului de credinţă prevăzut la alin.(1) se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică , în condiţiile legii.

(3) Jurământul de credinţă este semnat de funcţionarul public din Poliţia Locală , în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal , iar cel de- al doilea se înmânează semnatarului.

(4) Prevederile alin (1)-(3) se aplică şi funcţionarilor publici din Poliţia Locală proveniţi din rândul poliţiştilor comunitari , în măsura în care nu au depus jurământul prevăzut la art 23 din Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2295/2004 . .

Art.18 Dacă funcţionarului public din Poliţia Locală numit în funcţia publică îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia , înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu , se aplică prevederile art.38 alin (4) din Legea 155/2010.

CAPITOLUL IV – ATRIBUŢIILE PERSONALULUI POLIŢIEI LOCALE MANGALIA

Art.19(1) Şeful Poliţiei Locale Mangalia îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi are următoarele atribuţii:

a)organizează , planifică şi conduce întreaga activitate a Poliţiei Locale;

b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

e) aprobă planurile de pază pentru obiectivele din competenţă;

f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

g) analizează trimestrial activitatea Poliţiei Locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;

h) asigură informarea operativă a Consililui Local Mangalia , Poliţiei Municipiului Mangalia , precum şi Jandarmeriei , despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei Locale;

i) reprezintă Poliţia Locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului , cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale şi colaborează cu alte organizaţii neguvernamentale , precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine , având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

k) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

l) asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;

m) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;

n) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului , potrivit competenţei;

o) coordonează activitatea de evidenţă , aprovizionare de repartizare , de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă , a armamentului şi a muniţiei din dotare;

p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare ;

q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare , radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

r) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază , semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea efecienţei pazei;

s) analizează contribuţia funcţionarilor publici din Poliţia Locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

ş) organizează şi execută controale tematice şi inopinante asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din Poliţia Locală;

t) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

ţ) organizează activităţile de protecţie a muncii , de prevenire şi stigere a incendiilor ;

u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege;

(2)În exercitarea atribuţiilor ce îi revin , Şeful Poliţiei Locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Art.20 Şeful Serviciului de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor se subordonează Şefului Poliţiei Locale şi are următoarele atribuţii specifice , în funcţie de responsabilităţile încredinţate :

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;

b) întocmeşte Planurile de pază a obiectivelor din competenţă;

c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către pesonalul din subordine , a prevederilor legale ce reglementează menţinerea ordinii şi liniştii publice , regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor cât şi a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază;

d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;

e) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine , în conformitate cu tematica stabilită;

f) informează de îndată conducerea Poliţiei Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora ;

g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

h) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin,să aibă o comportare civilizată , să respecte regulile disciplinare stabilite , propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare ;

i) participă, alături de conducerea Poliţiei Locale , la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Mangalia ;

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale ;

k) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situţiei operative din zona de competenţă.

Art.21 Şeful Compartimentului din domeniul circulaţiei pe drumurile publice se subordonează Şefului Poliţiei Locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) stabileşte , în colaborare cu Şeful serviciului rutier din cadrul IPJ Constanţa , itinerariile de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă;

b) organizează, planifică , conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

c) asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţă pe bază de grafice de control , întocmite în colaborare cu Şeful serviciului rutier al IPJ Constanţa;

d) coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă , conform solicitării , la acţiunile organizate de structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului public;

e) propune şefului serviciului rutier al IPJ Constanţa în situţii deosebite , luarea unor măsuri de reglementare , cum ar fi închiderea , restricţionarea pentru anumite categorii de participanţi la trafic a ciculaţiei , în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

f) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;

g) asigură instruirea zilnică , a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă şi periodic , instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi , cu precădere , cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;

h) ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care execută activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;

i) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

j) organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;

k) analizează, lunar, activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

l) ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare;

m) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale ;

Art. 22  Şeful Compartimentului de disciplină în construcţii şi afişajul stradal se subordonează Şefului Poliţiei Locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afişajul stradal;

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;

d) asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

e) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

f) informează de îndată conducerea Poliţiei Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;

g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

h) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale .

Art. 23. Şeful compartimentului de protecţia mediului se subordonează Şefului Poliţiei Locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale cu atribuţii în verificarea şi asigurarea respectării legii în domeniul protecţiei mediului, conform atribuţiilor prevăzute de lege;

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;

d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;

e) stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

g) informează de îndată conducerea Poliţiei Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;

h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

i) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale .

Art. 24. Şeful Compartimentului de activitate comercială se subordonează Şefului Poliţiei Locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale cu atribuţii în verificarea activităţii comerciale;

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;

d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;

e) stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

g) informează de îndată conducerea Poliţiei Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;

h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

i) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale .

Art. 25. Şeful Compartimentului cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor se subordonează Şefului Poliţiei Locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor;

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către funcţionarii publici din Poliţia Locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor;

c) asigură cunoaşterea şi respectarea întocmai de către întreg personalul din Poliţia Locală , a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

d) participă, alături de conducerea Poliţiei Locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pe linia distribuirii de cărţi de alegător şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

e) colaborează cu şefii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărţilor de alegător şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani , care nu au acte de identitate;

f) urmăreşte şi răspunde de punerea în aplicare de către funcţionarii publici din Poliţia Locală, din subordine, aprevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

g)ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine, întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale.

Art. 26(1) În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali desfăşoară următoarele activităţi:

a) acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Mangalia pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;

b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine ”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

c) acţionează în condiţiile art.6(k) din Legea 155/2010 , pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

d) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;

e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul Poliţiei Municipiului Mangalia pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

f) conduc la sediul Poliţiei Municipiului Mangalia persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită , în vederea luării măsurilor ce se impun;

g) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Municipiului Mangalia, legate de probleme specifice compartimentului;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În cadrul serviciului de ordine publică va fi constituită o formaţiune de 8 poliţişti pentru executări mandate şi intervenţie , care pe lângă activităţile menţionate la al.(1 ), vor executa prioritar şi următoarele atribuţii:

-execută în condiţiile legii mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată:

-asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti , cu ocazia executărilor silite:

-împreună cu autorităţile competente participă la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi şi catastrofe naturale.

(3) În timpul serviciului , cei 8 agenţi , când situaţia impune, la dispoziţia Şefului Poliţiei Locale Mangalia, pe langa echipamentul de protectie corporala , vor purta şi echipament de protecţie a identităţii.

Art 27 Personalul contractual care execută activităţi de pază are următoarele atribuţii specifice:

a) verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

b) cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;

c) supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

d) nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;

e) verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;

f) în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Municipiului Mangalia competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces- verbal cu cele constatate;

g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Art.28.  Poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice , au următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu Poliţia Municipiului Mangalia, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii , procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină Poliţia Municipiului Mangalia în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin Poliţiei Municipiului Mangalia în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Mangalia;

m) cooperează cu Poliţia Municipiului Mangalia pentru identificarea deţinătorului /utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

n) să poarte peste uniforma specifică , în funcţie de anotimp , vestă sau scută cu elemente reflectorizante , pe care este imprimată emblema POLIŢIA LOCALĂ.

o) să poarte caschetă cu coafă albă;

p) să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.

Art. 29. – Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajul stradal desfăşoară următoarele activităţi:

a) constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate , în condiţiile legii;

b) verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;

c) verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

d) verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

e) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor , legate de problemele specifice compartimentului.

Art. 30.  Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului desfăşoară următoarele activităţi:

a) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;

b) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;

c) verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, agenţii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi.;

d) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;

e) veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;

f) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea administrativ-teritorială;

g) veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;

h) veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;

i) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici , în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor lit.a)-i)

Art.31 Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale desfăşoară următoarele activităţi:

a) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a Consiliului Local Mangalia;

b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;

c) controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;

d) colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

e) controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor;

f) verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice şi tutun;

g) verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi băuturi alcoolice;

h) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor , legate de problemele specifice compartimentului.

Art. 32.  Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor desfăşoară următoarele activităţi:

a) cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente , cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

b) constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii;

c) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor , legate de problemele specifice compartimentului.

Art. 33.  Personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale asigură paza bunurilor şi obiectivelor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Mangalia , prin hotărâri, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 34. Poliţia Locală poate asigura, în condiţiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor referitoare la paza proprie, paza transporturilor bunurilor şi a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, aparţinând Municipiului Mangalia.

Art. 35.  (1) Pe timpul desfăşurării activităţilor de serviciu, personalul Poliţiei Locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv „POLIŢIA LOCALĂ MANGALIA”. Literele care compun inscripţia trebuie să fie de culoare neagră şi să aibă aceleaşi dimensiuni.

(1) Însemnele nu trebuie să creeze confuzii cu denumirea altor instituţii sau autorităţi publice şi sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj şi capotă, pentru a fi vizibile din orice poziţie.

(2) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră şi cu mijloace speciale de avertizare sonoră.

Art. 36.  (1) Personalul Poliţiei Locale care a făcut uz de armă este obligat să acţioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.

(2) Personalul Poliţiei Locale care a făcut uz de armă este obligat să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie din cadrul Poliţiei Române, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce este posibil, raportul se întocmeşte în scris.

(4) Dacă în urma uzului de armă se produce moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

CAPITOLUL V DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE POLIŢIŞTILOR LOCALI

Art.37 (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, politistul local are urmatoarele drepturi principale:

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

b) să invite la sediul Poliţiei Locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţa, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

f) să folosească forţa, în condiţiile legii,  proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

h) să conducă la sediul Poliţiei Locale Mangalia pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsura administrativă.

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest scop, Poliţia Locală Mangalia şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

Art.38 (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, politistul local este obligat:

a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

e) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar dupa încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de Poliţie Locală din care face parte;

g) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

h) să se prezinte de îndată la sediul Poliţiei Locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

i) să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

(2) Poliţistului local îi este interzis:

a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;

e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;

h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

(3) Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de aducere la îndeplinire.

(4) Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii Poliţiei Locale în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

(5) Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

(6) Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Poliţiei Locale şi/sau autorităţilor publice.

Art.39 În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament , personalul Poliţiei Locale îşi exercită competenţa pe raza de activitate a Primăriei Municipiului Mangalia.

CAPITOLUL VI ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA DISPECERATULUI ÎN CADRUL POLIŢIEI LOCALE MANGALIA

Art.40(1) Poliţia Locală Mangalia va înfiinţa un dispecerat creat pentru coordonarea activităţii personalului propriu şi intervenţie la evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor , a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări, în condiţiile legii şi ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului.

(2) Întervenţia la evenimentele produse în zona de competenţă se va efectua prin poliţişti locali , iar la obiectivele asigurate cu pază de către Poliţia Locală prin personal contractual.

CAPITOLUL VII DREPTURILE ŞI RECOMPENSELE CARE SE POT ACORDA POLIŢIŞTILOR LOCALI

Art.41 Drepturile salariale ale personalului Poliţiei Locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Art 42. În afara drepturilor salariale prevăzute la art.41, pentru contribuţia la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, personalului Poliţiei Locale i se pot acorda recompense morale , materiale şi alte drepturi care nu sunt de natură salarială :

a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interes de serviciu;

b) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă , potrivit legii; aceste drepturi urmează să fie stabilite ulterior pentru fiecare poliţist în funcţie de condiţiile deosebite sau speciale în care lucrează , printr-o dispoziţie a Primarului Municipiului Mangalia;

c) asigurarea de către Consiliul Local Mangalia a asistenţei juridice a poliţistului local , pentru fapte săvîrşite de acesta în exercitarea , potrivit legii a atribuţiunilor de serviciu , în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

Art 43 În cazul decesului unui poliţist local în timpul sau în legătură exercitării atribuţiilor de serviciu se acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces , un ajutor suplimentar de deces egal cu trei salarii de bază avute la data decesului.

Art 44 (1)În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local beneficiază de protecţie specială în condiţiile legii similare cu a poliţistului din cadrul Poliţiei Române.

(2) Poliţistul local şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie, în condiţiile legii din parte structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiunilor de serviciu .

Art. 45.  (1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă de poliţie.

(2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

(3) Recompensarea poliţiştilor locali, trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordării recompenselor.

Art. 46. La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

a)comportamentul poliţistului local;

b)prestaţia profesională generală a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor;

c)efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;

d)posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii poliţistului local.

ART. 47 – Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:

a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior, precede acordarea unei alte recompense. Se acordă, pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;

b)felicitările – pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;

c)titlurile de onoare-se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism , curaj deosebit , devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;

d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, a insignelor sau altele şi diplomele de merit – se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;

e) recompensele materiale – se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea -cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

Art. 48.  Modalitatea de acordare a asistenţei juridice precum şi cuantumul, modul şi condiţiile de acordare a despăgubirilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a autorităţii deliberative, la propunerea primarului.

Art. 49  (1) Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de Poliţie Locală.

Art. 50  (1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Mangalia , pentru următoarele categorii de riscuri:

a)rănirea poliţistului local;

b)invaliditate de gradul I;

c)invaliditate de gradul II;

d)invaliditate de gradul III;

e)deces;

f)prejudicii aduse bunurilor.

(2) În sensul alin.(1), termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) poliţist local rănit – poliţistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică şi/sau funcţională a organismului;

b) poliţist local invalid – poliţistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă;

c) poliţist local decedat – poliţistul local care şi-a pierdut viaţa, în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;

d) bun – construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului.

Art. 51 (1) Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 50 alin.(1) lit..a ) acoperă în limita bugetului aprobat de Consiliu Local , toate cheltuielile legate de:

a) tratamentul în ţară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţară;

b) tratamentul de recuperare în unităţi medicale din ţară sau străinătate;

c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţară sau străinătate;

d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia impune.

(2) În situaţia producerii unuia dintre riscurile prevăzute la art. 50 alin.(1) lit. b) – d), poliţistului local i se acordă în limita bugetului aprobat de consiliul local , despăgubiri în sumă de:

a) pentru invaliditate de gradul I – 10.000 euro, echivalent în lei la data plăţii;

b) pentru invaliditate de gradul al II-lea – 8.000 euro, echivalent în lei la data plăţii;

c) pentru invaliditate de gradul al III-lea – 6.000 euro, echivalent în lei la data plăţii.Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art.50 alin.(1) lit. e) constă într-o sumă de 20.000 euro, echivalent în lei la data plăţii, şi se plăteşte familiei poliţistului local decedat.

(3) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 50 alin.(1) lit.e) constă într-o sumă de 20.000 euro , achivalent în lei la data plăţii şi se plăteşte familiei poliţistului local decedat;

(4) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 50 alin.(1) lit. f) nu poate depăşi suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art. 52  (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului Regulament constituie forme de sprijin cu destinaţie specială.

2) Despăgubirile prevăzute la art. 51 alin. (1) – (4) se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

3) Despăgubirile prevăzute la art. 51 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 50 lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurări în sistemul privat.

Art. 53  Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului Regulament , autorităţile publice locale vor iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

CAPITOLUL VIII MIJLOACELE DIN DOTARE ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE MANGALIA

Art. 54 (1) Poliţia Locală Mangalia poate folosi imobile , mijloace de transport personalizate şi dotate cu dispozitive de avertizare sonore şi luminoase de culoare albastră , mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor şi valorilor , dotate potrivit legii , armament , muniţie, echipamente şi aparatură tehnică specifică , necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

(2) Proprietatea asupra oricăror bunuri materiale din dotarea Poliţiei Locale aparţine Primăriei Municipiului Mangalia , cu excepţia celor închiriate sau luate în folosinţă de la alte entităţi publice.

(3)Personalizarea echipamentelor , a mijloacelor , a uniformelor şi a însemnelor distinctive ale Poliţiei Locale cuprinde obligatoriu denumirea unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se organizează .

Art. 55.  (1) Poliţiştii locali şi personalul contractual din Poliţia Locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protecţie specifică locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare ale Primăriei Municipiului Mangalia.

2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximă de uzură sunt prevăzute în anexa nr. 1.a prezentului Regulament.

3)  Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local , sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar în situţia în care sediile nu sunt dotate cu vestiare , acestea pot fi purtate şi pe timpul deplasării până la serviciu şi de la serviciu la domiciliu sau la reşedinţă, după caz.

Art. 56.  (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la art. 15 alin. (5) , pot fi dotaţi cu arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 şi art. 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare poate fi dotat cu arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 şi art. 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 57.  (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, pot purta în timpul serviciului o singură armă din dotare precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuşe.

(2) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titular, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.58.  Procurarea de arme şi muniţii pentru dotarea personalului propriu al Poliţiei Locale se face în condiţiile art.68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 59.  Evidenţele şi modul de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi a muniţiilor deţinute de Poliţia Locală se realizează în condiţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a prezentului Regulament.

Art. 60.  În vederea asigurării manipulării armamentului din dotare, în condiţii de securitate, Poliţia Locală este obligată:

a) să desfăşoare activităţi de verificare a personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stării tehnice a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să prezinte la solicitarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean, fiecare armă letală de apărare şi pază deţinută, împreună cu câte 5 cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Art. 61.  Conducerea Poliţiei Locale va lua măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidenţe riguroase a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă din dotarea personalului şi a structurilor proprii, păstrarea în condiţii de deplină siguranţă, portul, manipularea şi folosirea lor în strictă conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării şi producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor şi instrucţiunilor de specialitate în vigoare.

Art. 62.  (1) Locurile de păstrare a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă din dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic şi ori de câte ori este necesar, prin dispoziţia primarului.

(2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant – lacrimogenă se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, al tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora.

Art. 63.  (1) O dată cu primirea armamentului, a muniţiei şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă, personalul se instruieşte de către şefii nemijlociţi asupra modului de predare-primire, purtare şi păstrare, funcţionare, asupra regulilor de mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armă şi a măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor.

(2) Înaintea şi după executarea misiunilor, a şedinţelor de pregătire şi tragere, de instrucţie şi a altor activităţi la care se folosesc armamentul şi muniţiile, se verifică existenţa şi starea tehnică a acestora precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de păstrare, purtare şi manipulare a lor.

Art. 64.  Personalul care are în dotare armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant – lacrimogenă, precum şi cel care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale, este obligat să respecte regulile prevăzute în precizările şi dispoziţiile tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în documentaţia tehnică a fiecărui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat să manifeste maximum de vigilenţă în scopul înlăturării oricărei posibilităţi de sustragere, înstrăinare sau folosire de către persoane neautorizate, ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.

Art. 65.  (1) Armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant – lacrimogenă se păstrează în încăperi special destinate, care prezintă o deplină siguranţă şi au amenajate dulapuri rastel, fişete sau lăzi din metal, prevăzute cu un sistem de închidere sigură, încuiate şi sigilate.

(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere ale acestor încăperi se păstrează permanent, în plicuri sau cutii sigilate la dispecerat.

Art. 66  (1) Încăperile destinate păstrării armamentului, muniţiilor şi mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă trebuie prevăzute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi uşile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situaţia în care uşile de acces sunt confecţionate din metal de cel puţin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.

Uşile şi grilajele sunt prevăzute cu câte două încuietori sigure.

Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie să fie de minim 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 1 50x 150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie să fie încastrate în zid, iar balamalele se montează astfel încât să nu permită scoaterea lor.

Zilnic la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifică starea sigiliilor şi a sistemului de alarmă.

Şefii Poliţiilor Locale unde nu sunt asigurate condiţii de păstrare regulamentare pentru armament şi muniţii sunt obligaţi să facă demersurile legale, conform competenţelor, pentru asigurarea acestora.

Art. 67 (1) Uşile de acces în depozitele, magaziile şi încăperile unde se păstrează armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenă, precum şi ferestrele acestora, trebuie prevăzute cu sisteme de alarmă contra efracţiei.

(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera dispeceratului .

Art. 68.  (1) Pe timpul cât nu se află asupra poliţiştilor locali şi asupra personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, armamentul şi muniţia din dotarea individuală, precum şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă, se păstrează în încăperi special amenajate sau la dispecerat. Armamentul se păstrează în rastele, fişete sau lăzi metalice prevăzute cu tabele aprobate de şefii Poliţiilor Locale ce cuprind seria armamentului şi deţinătorul.

(2) Muniţia se păstrează în încăperi separate de armament, în lăzi metalice prevăzute cu încuietori adecvate. În documentul de predare-primire a serviciului de zi se consemnează cantitativ, armamentul şi muniţia existente la dispecerat .

(3) Acolo unde nu se pot asigura încăperi separate, muniţia şi mijloacele cu acţiune iritant­lacrimogenă se păstrează în aceeaşi cameră cu armamentul, în lăzi metalice separate, având grosimea pereţilor de cel puţin 3 mm, prevăzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se păstrează în ambalajele originale.

Art. 69  Pistoalele şi muniţia aferentă din dotarea Poliţiei Locale care nu au organizat serviciul de zi permanent, se păstrează în spaţii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent şi sunt asigurate condiţii pentru păstrarea în deplină siguranţă.

Art. 70.  Distribuirea armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului Poliţiei Locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apărare, precum şi retragerea acestora se fac, indiferent de situaţie, pe bază de tichet înlocuitor, semnătură în registrul special destinat şi/sau documente justificative.

Art.71.  Predarea armamentului şi a muniţiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestora.

Art. 72.  (1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea – primirea armamentului şi a muniţiilor din dotarea individuală a personalului, se iau în evidenţă în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.

(2) Tichetele înlocuitoare se eliberează separat pentru predarea – preluarea armamentului, respectiv a muniţiilor din dotare şi cuprind următoarele menţiuni: denumirea Poliţiei Locale, gradul, numele şi prenumele poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, tipul şi seria armei, respectiv numărul de cartuşe, semnătura Şefului Poliţiei Locale cu ştampila unităţii, precum şi semnătura de primire a posesorului.

(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocări şi alte asemenea activităţi, se verifică existenţa şi starea tichetelor şi se iau măsuri de înlocuire a celor necorespunzătoare.

Art. 73.  (1) Portul armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă din dotarea individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea şefilor Poliţiei Locale din care face parte.

(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant – lacrimogenă se predau dispecerului, de la care au fost primite.

Art.74.  (1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centură.

(2) Încărcătoarele cu cartuşe se păstrează, unul introdus în pistol, iar celălalt în locaşul prevăzut din tocul de purtare.

Art. 75.  (1) Pierderea, sustragerea, înstrăinarea, degradarea sau folosirea abuzivă a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă din dotare, constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioară şi disciplină, care atrag, potrivit legii, după caz, răspunderea materială, disciplinară sau penală.

(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrăinare, degradare sau folosire abuzivă a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă, se raportează imediat, pe cale ierarhică, iar şefii compartimentelor funcţionale, împreună cu persoanele desemnate dispun măsuri de cercetare pentru elucidarea completă a cazurilor şi sancţionarea celor vinovaţi, potrivit competenţelor.

Art. 76. Şeful Poliţiei Locale dispune retragerea armamentului şi a muniţiilor din dotarea personalului care se află în cercetare penală, dacă se constată că prezintă pericol pentru siguranţa proprie sau a altor persoane ori în alte situaţii care impun această măsură.

Art. 77.  Poliţia locală care deţine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi a informaţiilor secret de stat, trebuie să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmă împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora.

Art. 78.(1)  Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali şi a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în Anexa nr. 3 a prezentului Regulament.

(2) Normele de dotare cu mijloace de transport, armament şi alte mijloace pentru apărare şi imobilizare sunt prevăzute în Anexa nr.4.

(3) Normele de dotare pentru aparatură tehnică specifică , uniformă de serviciu şi echipament de protecţie sunt prevăzute în Anexa nr.5.

CAPITOLUL IX DISPOZIŢII FINALE

Art. 79. – În vederea preluării personalului Poliţiei Comunitare, precum şi a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(6) din Legea nr. 155/2010, Primarul Municipiului Mangalia are obligaţia de a solicita Agenţia Naţionlă a Funcţionarilor Publici echivalarea funcţiilor specifice de poliţist local cu funcţii publice generale în conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 188/1999 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

Art.80. – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art.81. (1) Poliţia Locală Mangalia va încheia Protocol cu administratorul bazei de date pe linie de Poliţie Rutieră care va asigura instruirea poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice , în vederea introducerii în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulaţiei rutiere , în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a Legii 155/2010.

(2)Până la data punerii în aplicare de către Compartimentul circulaţie a măsurilor prevăzute la al.(1), procesele verbale de constatare a contravenţiilor încheiate de poliţiştii locali din acest compartiment pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se comunică în termen de 24 de ore , în copie , la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculări Auto Constanţa pentru a fi introduse în baza de date , în baza protocolului încheiat între părţi.

(3) Poliţia Locală Mangalia va desemna personalul însărcinat cu introducerea punctelor de penalizare în baza de date, care va lucra timp de un an împreună cu personalul desemnat pe această linie, din cadrul Poliţiei Municipale Mangalia , în vederea specializării.

(4)Poliţiştii locali din compartimentul circulaţie îşi vor exercita atribuţiile împreună cu agenţii de Poliţie Rutieră din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia pe o perioadă de un an de zile de la data înfiinţării Poliţiei Locale Mangalia.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353