ANUNŢ PUBLIC

            Consiliul Local al Municipiului Mangalia, în calitate de autoritate tutelară a S.C. Goldterm Mangalia S.A., prin Comisia de selecţie constituită în baza Hotărârii Consiliului Local Mangalia nr.110 din 29.11.2016, anunţă organizarea selecţiei/evaluării a 2 membri în Consiliul de administraţie al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

            Evaluarea/selecţia prealabilă se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

            Procedura de selecţie/evaluare prealabilă cuprinde două etape:

Etapa I – selecţia dosarelor;

Etapa a II-a – interviu, pentru candidaţii declaraţi ,,admişi” după etapa I. Interviul se va susţine în limba romană.

            Criteriile de selecţie sunt:

1) Îndeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare;

2) Capacitatea managerială/viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu şi lung;

3) Motivaţia candidatului;

4) Abilităţi de comunicare;

5) Capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;

6) Organizarea şi exercitarea controlului.

            Selecţia/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii.

            Posturi în selecţie: 2 posturi de administrator cu studii superioare economice sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

            Condiţii de participare:

1) Cunoaşterea limbii romane scris şi citit;

2) Capacitate deplină de exerciţiu;

3) Stare de sanătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată prin documente medicale;

4) Domiciliul stabil în România;

5) Studii superioare economice sau  juridice;

6) Nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

7) Experienţă în administrarea/managementul unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale profitabile, inclusiv din domeniul de activitate al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A, inclusiv societăţile comerciale din sectorul privat în cel puțin un exerciţiu financiar încheiat cu profit;

8) Nu intra sub incidenţa art. 6 si art. 7 din O.U.G 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

            Dosarul de participare trebuie să conţină în mod obligatoriu:

1) Cerere de înscriere la evaluare/ selecţie adresată conducătorului autorităţii publice organizatoare;

2) Scrisoare de intenţie;

3) Curriculum vitae (model European);

4) Copie dupa actul de identitate;

5) Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diplomă de licenţă, master, doctorat, şi alte cursuri de specializare şi perfecţionare );

6) Documente/adeverinţa în original din care să rezulte experienţa în adminstrarea/ managementul unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din domeniul privat, inclusiv din domeniul de activitate al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.;

7) Copie a bilanţului din exerciţiul financiar încheiat cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat;

8) Cazier judiciar;

9) Cazier fiscal;

10) Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu;

11) Copie după carnetul de muncă şi extras din Revisal  sau adeverinţă, după caz;

12) Declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare/management în cadrul unei întreprinderi sau societăţi comerciale, aceasta a înregistrat profit cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar;

13) Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art.6 şi art.7 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 326 din noul Codul Penal privind falsul în declaraţii.

          Precizări privind componenţa Consiliului de administraţie:

1) Cel mult un membru poate să fie selectat din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare, ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

2) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

            Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

            Dosarele de participare se depun până la data de 13.02.2017, ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, situat Şos. Constanţei, nr.13, în vederea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administratie al S.C. GOLDTERM  MANGALIA  S.A.

        Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi “admis” după etapa I – selecţia dosarelor, vor fi anunţaţi cu privire la data, locul şi ora la care va avea loc etapa a II – a interviul, de către secretarul comisiei de selecţie la numărul de telefon şi adresa de email precizate în curriculum vitae.

Primaria Mangalia                               13.01.2017


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353