1/11.01.2017         Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pe anul 2017

2/11.01.2017       Privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare și al secțiunii de funcționare aferente anului 2016

3/11.01.2017         Privind constituirea comisiei de negociere a tarifelor aferente serviciilor de salubrizare practicate de către S.C. Polaris M Holding S.R.L. pentru depozitarea deșeurilor inerente și nepericuloase

4/11.01.2017       Privind modificarea H.C.L. nr. 114 din 21.12.2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017

5/11.01.2017       Privind aprobarea participării la târgurile de turism din anul 2017 și organizarea festivalurilor prilejuite de Ziua Unirii 24 ianuarie 2017

6/11.01.2017       Privind corectarea componenței comisiei constituite prin H.C.L. n. 150 din 21.12.2016

7/30.01.2017       Privind încetarea dreptului de administrare asupra activelor și pasivelor deținute până la data prezentei de către S.P.A.D.P.P. Mangalia și  S.P.A.S. Mangalia

8/30.01.2017        Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Poliția Locală 

9/30.01.2017     Privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal

10/30.01.2017     Privind aprobarea prețului chiriei pentru terenurile aflate în proprietatea U.A.T. Mangalia pe care sunt amplasate construcții cu destinația de garaj

12/23.03.2017        Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru următoarele 3 luni

13/23.03.2017    Privind participarea ca beneficiar a Municipiului Mangalia în depunerea unei cereri de finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene, PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ, Cererea de proiecte CP4/2017 – ”Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”

14/30.03.2017 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul financiar 2017

15 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2017

16 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2017

17  privind revocarea parțială a H.C.L. nr. 114 din 21.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

18 privind aprobarea organizării rețelei școlare de stat și particulare pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia

19  privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 42 din 22.09.2016

20 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia

21  privind completarea / modificarea H.C.L. nr. 37/22.09.2016, în sensul actualizării criteriilor de acces și repartizare a locuințelor în regim de închiriere și sociale

22 privind aprobarea programului de funcționare, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.N.I.P.T. și mandatarea primarului municipiului ca în numele și pentru municipiul Mangalia să semneze documentele necesare acreditării

23 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 62/31.10.2016

24 privind modificarea H.C.L. nr. 6 din 23.06.2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia

25 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Mangalia, în sensul actualizării denumirilor și dimensiunilor străzilor

26 privind comunicarea actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de Primăria municipiului Mangalia prin mijloace de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local

27 privind acordarea anuală de pachete – cadou copiilor din Municipiul Mangalia pe perioada sărbătorilor pascale și a sărbătorilor de iarnă

28 privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

35 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia , precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

36/11.04.2017 – Privind aprobarea ”Regulamentului pentru organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică din municipiul Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp”, pe durata sezonului estival 2017

37/11.04.2017 – Privind aprobarea programului evenimentelor propuse pentru anul 2017

38/25.04.2017 – privind desființarea Serviciului Public Asistență Socială Mangalia și a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat Mangalia

39/23.05.2017 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017

40 – privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nichita Lucian, și declararea locului de consilier local vacant; Maganu Bogdan, și declararea locului de consilier local vacant

41 – privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Maganu Bogdan, și declararea locului de consilier local vacant

42 – Privind  modificarea H.C.L. nr. 1 din 23.06.2016 pentru constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali aleși din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia

43 – Privind  aprobarea validării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Mangalia al domnului Toma Vasile-Dorel

44 – Privind aprobarea validării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Mangalia al domnului Bănceanu Mihail

45 – Privind modificarea H.C.L. nr. 6 din 23.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate la nivelul Consiliului Local al Municipiului Mangalia

46 – Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2017

47 – privind  acordul de principiu în vederea realizării unei analize privind realizarea planului multianual de investiții și pentru structurarea și atragerea unei finanțări rambursabile

48 – privind actualizarea documentației tehnice (faza DALI) aferenta proiectului ”Dezvoltare turistică în stațiunea Saturn”

49 – privind aprobarea documentației tehnice (faza PT) aferenta proiectului ”Dezvoltare turistică în stațiunea Saturn”

50 – Privind  aprobarea proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Saturn” și a surselor de finanțare

51 – Privind  aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială Ostrov și Unitatea Administrativ Teritorială Mangalia, pentru diseminarea, promovarea și valorificarea rezultatelor proiectului ”Promovare turistică a zonei Ostrov-Adamclisi”, respectiv produsul ”Visul Împăratului Traian” – traseele turistice Constanța – Adamclisi – Ostrov și Mangalia Adamclisi – Ostrov

52 – Privind  menținerea alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferente Proiectului ”Sprijin pentru Pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentației de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014 – 2020”

53 – Privind desemnarea unui reprezentant al UAT Mangalia pentru a lua toate măsurile necesare care trebuie adoptate în vederea implementării ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A Constanța în perioada 2014 – 2020” (POIM)

54 – Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. RAJA S.A. Constanța

55 – Privind probarea listelor de inventariere a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Mangalia și aflate în folosință gratuită de către S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L pentru anul 2016

56 – Privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Goldterm Mangalia S.A.

57 – Privind aprobarea listelor de inventar și a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/sau casare, după caz, aparținând domeniului public/privat al municipiului Mangalia și aflate în gestiune delegată prin concesionare la S.C. Goldterm Mangalia S.A., aferent anului 2016

58 – Privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământul preuniversitar de stat din municipiului Mangalia în anul școlar 2016-2017 – semestrul II

59 – Privind acordarea unui sprijin copiilor și tinerilor capabili de performanțe, în baza H.G. nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar

60 – Privind completarea art. 5 din H.C.L. nr. 179 din 16.10.2015 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele vârstnice din Municipiul Mangalia

61 – Privind Planul de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2017

62 – Privind  aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Mangalia, pentru anul 2017

63 – Privind transformarea unor posturi și aprobarea structurii Spitalului Municipal Mangalia

64 – Privind modificarea H.C.L. nr. 27 din 06.09.2016 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație, Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității și Comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, pentru anul școlar 2016-2017

65 – Privind  îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2 al H.C.L. nr. 8 din 30.01.2017

66 – Privind evocarea H.C.L. nr. 54 din 22.09.2016 privind aprobarea acordării unei subvenții de 50% din prețul apei potabile și canalizării furnizate populației din municipiul Mangalia în limita a 7mc/lună/familie pentru locuința de domiciliu

67 – Privind desemnarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea ocupării funcției contractuale de consilier juridic debutant din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local

68 – Privind aprobarea aderării municipiului Onești – județul Bacău și municipiului Câmpulung – județul Argeș în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA – CANAL Constanța

69 – Privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al municipiului Mangalia în vederea racordării la rețeaua de distribuție a energiei electrice prin pozarea în subteran pe o lungime de 120m a unui cablu de 0,4kV de către S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. prin S.C. I&M POLUX S.R.L.

70 – Privind  actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

72 – Privind neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la vânzarea terenului în suprafață de 5688mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Greenport, Nr. 23, jud. Constanța, aferent Restaurantului Dunărea, aflat în proprietatea S.C. Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A.

73 – Privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, pentru anul 2017

74 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți „Liceul Tehnologic Ion Bănescu – Reabilitare si modernizare corp C3 si corp C5, Municipiul Mangalia, Județul Constanta”

75 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți „Liceul Tehnologic Ion Bănescu – Reabilitare si modernizare corp C4 si C6 în vederea schimbării destinației, Municipiul Mangalia, Județul Constanta”

76 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico –  economici aferenți „Reabilitare si modernizare Grădinița cu program normal nr.3,  Municipiul Mangalia, Județul Constanta”

77 – Privind indicatorilor tehnico – economici aferenți „Reabilitare si modernizare Liceul Economic din   Municipiul Mangalia, Județul Constanta”

78 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți „Reabilitare si modernizare Liceul teoretic Callatis,  Municipiul Mangalia, Județul Constanta”

79 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți „Reabilitare si modernizare Școala Gala Galaction,  Municipiul Mangalia, Județul Constanta”

80 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți „Reabilitare si modernizare străzi din Municipiul Mangalia, Județul Constanta – etapa I”

81 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți „Reabilitare si modernizare străzi din Municipiul Mangalia, Județul Constanta – etapa II”

82 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți „Reabilitare si modernizare străzi din Municipiul Mangalia, Județul Constanta – etapa III”

83 – Privind aprobarea desfășurării și organizării evenimentului ”Liga Națională de Babybaschet și Minibaschet 2017”, pe raza administrativă a municipiului Mangalia, în perioada 17 iunie – 08 iulie 2017

HCL 84 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL 85 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în calitate de observatori în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mangalia

HCL 86 – privind aprobarea Acordului de cooperare privind acordarea de sprijin specific în domeniul menținerii ordinii și liniștii publice, prevenirii și combaterii faptelor antisociale pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia  în perioada estivală 1 Iulie – 31 August 2017

87 – privind inventarierea unor imobile – terenuri (drumuri de exploatare) în domeniul public al U.A.T. Mangalia 

88 –  privind darea în folosință gratuită a suprafeței de teren aparținând domeniului public al Municipiului Mangalia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții ”Sistem Regional de alimentare cu apă Constanța (”Aducțiune Tatlageac – Mangalia; Aducțiune Mangalia – Albești; Aducțiune Mangalia – Limanu; Stație pompare Mangalia; Grup Pompare Albești și Limanu; Stație electroclorare Limanu, județul Constanța”)” din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”

89 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în Municipiul Mangalia și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”

90 – privind mutarea chiriașilor titulari ai unor contracte de închiriere valabile având ca obiect locuințe din Baraca O datorită gradului avansat de degradare

 91 – privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Sali Ghiulserin și declararea locului de consilier local vacant

92 – privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Mangalia, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice

93 – privind numirea membrilor în Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A

94 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Goldterm Mangalia S.R.L.

95 – privind transformarea unor posturi din statul de funcții al  Spitalului Municipal Mangalia

96 – privind aprobarea Planul de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și de persoanele care au copii în plasament

97 – privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi  Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia

98 – privind aprobarea organigramei şi statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public  Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia

99 – privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Mangalia, reactualizat

H.C.L. 100 – Privind modificarea și completarea programului de evenimente aprobate prin H.C.L. nr. 37din 11.04.2017

H.C.L. 101 – Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

H.C.L. 102 – Privind aprobarea Contractului-cadru de concesiune pentru bunurile imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Mangalia

H.C.L. 103 – Privind retragerea repartiției pentru locuința de serviciu situată în municipiul Mangalia, str. Trandafirilor, bl. Ce, ap. 16 și repartizarea către Spitalul Municipal Mangalia

104 privind aprobarea validării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Mangalia al domnului Ioniță Dragoș – Marian 

105 privind modificarea H.C.L. nr. 6 din 23.06.2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia

106 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/extern

107 privind schimbarea destinației locuințelor de la căminul C9, situat pe str. Plopilor, Neptun, municipiul Mangalia, din locuințe de urgență, în locuințe cu regim de închiriere

117 privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al Municipiului Mangalia în vederea racordării la rețeaua de distribuție a energiei electrice prin pozarea în subteran pe o lungime de 10mp a unui cablu de 0,4kV de către S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. prin Ninu Emil-Corneliu

118 privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al Municipiului Mangalia în vederea racordării la rețeaua de distribuție a energiei electrice prin pozarea în subteran pe o suprafață de 45mp a unui cablu de medie tensiune de către S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. prin Real Estate Development S.R.L. prin lichidator judiciar Edge Business Restructuring Advisors S.P.R.L.

119 privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al Municipiului Mangalia în vederea racordării la rețeaua de distribuție a energiei electrice prin pozarea în subteran pe o suprafață de 96,5mp a unui cablu de joasă tensiune  0,4kV, de către S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. prin S.C. Exotic S.R.L. 

120 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

121 privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație al S.C. GOLDTERM Mangalia S.A. pentru anul 2017

122 privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

123 privind înlocuirea art.13.1.1(1) din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Goldterm Mangalia S.A.           

124 privind modificarea și completarea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 179 din 16.10.2015 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele vârstnice din Municipiul Mangalia

125 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al  Spitalului Municipal Mangalia

126 privind  aprobarea Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială

127 privind  aprobarea cotelor destinate Municipiului Mangalia aplicabile chiriașilor care dețin locuințe pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe

129 privind modificarea H.C.L nr. 58 din 31.05.2017 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2016-2017, semestrul II

130 privind aprobarea completării și modificării prevederilor H.C.L. nr 27/30.03.2017 privind acordarea anuală de pachete – cadou copiilor din Municipiul Mangalia pe perioada sărbătorilor pascale și a sărbătorilor de iarnă  

131 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație, Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității și Comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, pentru anul școlar 2017-2018

132 privind actualizarea documentației tehnice „Studiu de Fezabilitate privind implementarea cogenerării de înaltă eficiență în centralele termice din zonă”

133 privind aprobarea  STRATEGIEI DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ DIN SISTEM CENTRALIZAT PENTRU MUNICIPIUL MANGALIA

135 privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al Municipiului Mangalia în vederea racordării la rețelele de apă și canalizare prin pozarea în subteran a unor conducte pe o suprafață de 8 mp de către S.C. RAJA S.A pentru PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ MANGALIA

136 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

137 privind aprobarea documentației tehnice (actualizată) aferentă proiectului ”Callatis-Istorie la Malul Mării Negre, Măsuri de Conservare, Restaurare și Valorificare a Patrimoniului Cultural al Municipiului Mangalia, Zidul de  Incintă al Cetății Callatis (latura de nord-tronson est) – zidul romano-bizantin și Basilica Siriană”

138 privind actualizarea documentației tehnice „EXECUȚIE ZONA PROMENADĂ „ȘOSEAUA CONSTANȚEI ZONA PIETONALĂ – PIAȚA REPUBLICII – ALEEA TEILOR” – ZONA 1 – PIAȚA REPUBLICII ȘI PIETONAL COMERCIAL STR. CONSTANȚA””  (faza DALI) aferentă proiectului ”Synergy of nature and culture – potential for devolepment of cross-border region”

139 privind actualizarea Indicatorilor tehnico – economici (faza P.T.) aferenți proiectului  „Sistematizare pe Verticală Cartier Dobrogea II” Mangalia, Jud. Constanța

140 privind actualizarea Indicatorilor tehnico – economici (faza P.T.) aferentă proiectului  „Alimentare cu Apă, Canalizare Menajeră si Pluvială Cartier Dobrogea II”, Mangalia, Jud. Constanța

141 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2017

142 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 126 din 26.09.2017

143 privind reglementarea condițiilor de acordare a tichetelor sociale de medicamente categoriilor de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială din Municipiul Mangalia

144 privind aprobarea acordării unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în zonele Herghelie, IAS Fruviileg și Zootehnie din Municipiul Mangalia

145  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia, pentru anul 2018

146 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2016

147 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator public la nivelul Primăriei Municipiului Mangalia

149 privind completarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

150 privind aprobarea documentației tehnice „Sistematizare pe verticală  Municipiului Mangalia”

151 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al  Spitalului Municipal Mangalia

152 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia

HCL 153 Privind aprobarea documentației tehnice aferentă proiectului ”reabilitarea fațadelor, a picturii murale exterioare, consolidarea structurii de rezistență, sistematizarea curții, refacerea împrejmuirii, reabilitarea tuturor instalațiilor și construire lumânărar pentru Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe”

HCL 154 Privind aprobarea documentației tehnice aferentă proiectului ”Reabilitare Casa de Cultură Mangalia”

HCL 155 Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 106 din 26.09.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe

HCL 156 Privind aprobarea rectificării de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pentru anul financiar 2017

HCL 157 Privind modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 132 din 26.09.2017 privind actualizarea documentației tehnice ”studiu de Fezabilitate privind implementarea cogenerării de înaltă eficiență în centralele termice din zonă”

HCL 158 Privind rectificarea listelor de investiții anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2017

HCL 159 Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale survenite în H.C.L. nr. 90 din 20.07.2017

HCL 160 Proiect de hotărâre privind mutarea chiriașilor titulari ai unor contracte de închiriere valabile având ca obiect locuințe din Baraca H

HCL 161 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

HCL 162 Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Mangalia în domeniul public al Județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța

HCL 163 Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia pentru intervenirea asupra domeniului public al Municipiului Mangalia în vederea execuției lucrărilor de remediere aferente contractului de lucrări CL5 – ”Conducta de descărcare în Marea Neagră – localitatea Mangalia”, din cadrul proiectului ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița”

HCL 164 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2017-2018

HCL 165 Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării energiei termice

166 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

167 – privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului în municipiul Mangalia

168 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2017

169 – privind aprobarea transferului execuției bugetare de la instituțiile care au fost desființate către instituțiile în subordinea cărora își desfășoară activitatea

170 – privind actualizarea situației financiar-contabile a UAT Mangalia prin scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței de hotărâri judecătorești, definitive, cu impact asupra veniturilor bugetului local

171 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

172 – Privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia

173 – privind aprobarea programului evenimentelor propuse pentru anul 2018

174 – privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 144 din 11.10.2017 privind aprobarea acordării unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în zonele Herghelie, IAS Fruviileg și Zootehnie din Municipiul Mangalia

175 – privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2017-2018, semestrul I

176 – privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2017 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia

178 – privind aprobarea unor măsuri cu privire la contractele de concesiune și contratele de închiriere încheiate la nivelul Municipiului Mangalia

179 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale din Municipiului Mangalia

180 – privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele în regim de închiriere din Municipiul Mangalia

181 – privind schimbarea regimului juridic al spațiului locativ situat în municipiul Mangalia, str. Oituz, nr. 71B, bl. DO3, et. 2, ap. 9 din locuință de închiriere în locuință de serviciu

182 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia , precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

185 – privind neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului în suprafață de 613mp, teren aferent Cofetăriei Saturn, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, jud. Constanța, aflat în proprietatea S.C. Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A.

189

190 – privind completarea H.C.L. nr. 143/11.10.2017 privind reglementarea condițiilor de acordare a tichetelor sociale de medicamente categoriilor de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială din Municipiul Mangalia

203 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) aferentă proiectului “Dezvoltare Turistică în Stațiunea Neptun-Olimp”

203.1 Memoriu Tehnic

203.2. Anexa 1 – Deviz general si devize pe obiecte

203.3. Anexa 2 Grafic de executie

203.3.1 Anexa 2 Grafic de executie

203.4. Anexa 3 Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie

203.5. Piese desenate

203.6. Raport Expertiza Tehnica

204.1. Continutul cadru al D.A.L.I.

204.2. Deviz General

204.3. Plan de incadrare

204 – privind actualizarea documentației tehnice (fază DALI) aferentă proiectului ”Lucrări de Amenajare și Modernizare, Zone de Interes Turistic – Sudul Litoralului (Mangalia-Saturn)”

205 – privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate, aferentă proiectului “Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare mobilier urban”

206 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Mangalia, începând cu 01.01.2018

DISTRIBUIȚI