HCL nr.1/09.01.2018 – Privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) aferentă proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Venus”

HCL nr.2/10.01.2018 – Privind aprobarea utilizării excedentului rezultat din execuția bugetrară pe anul 2017

HCL nr.3/17.01.2018 – Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL nr.4/17.01.2018 – Privind aprobarea proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Saturn” și a surselor de finanțare

HCL nr.5/12.02.2018 – Privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unor bunuri imobile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

HCL nr.6/12.02.2018 – Privind aprobarea proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Venus: Reabilitare căi de acces către Obiective Turistice Naturale în Stațiunea Venus” și a surselor de finanțare

HCL nr.7/12.02.2018 – Privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unor bunuri imobile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

HCL nr.8/12.02.2018 – Privind completarea și actualizarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

HCL 9 – privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2017

HCL 10 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul financiar 2018

HCL 11 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2018

HCL 12 – privind completarea programului de evenimente propuse pentru anul 2018 și aprobat prin H.C.L.  nr. 173 din 20.12.2017

HCL 13 – privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia

HCL 14 – privind aprobarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare pentru S.C. Goldterm Mangalia S.A.

HCL 15 – privind aprobarea aderării comunei Mihai Viteazu, județul Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal” Constanța

HCL 18 – Privind aprobarea unor măsuri pentru încheierea contractelor de închiriere pentru chiriașii care sunt deja beneficiarii unor locuințe în vederea intrării acestora în legalitate

HCL 24 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia , precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

HCL 35 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 23511mp situat în Municipiul Mangalia Str. Lavrion, Nr. 1A, Lot. 1, jud. Constanța

HCL 36 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în Municipiul Mangalia și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”

HCL 37 – privind darea în folosință a terenurilor din domeniul public al UAT Mangalia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a investițiilor prevăzute în Municipiul Mangalia în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”

HCL 38 – privind reglementarea  juridică a locuinței situată în municipiul Mangalia, str. Ion Creangă, nr. 11, bl. C11, sc. B, ap. 25 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

HCL 41 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2018

43/26.03.2018 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

44/26.03.2018 – privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului  Municipal Mangalia;

45/26.03.2018 – privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia

46/26.03.2018 – privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Mangalia

47/26.03.2018 – privind aprobarea organizării rețelei școlare de stat și particulare pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia în anul școlar 2018-2019

48/26.03.2018 – aprobarea ”Regulamentului pentru organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și posturi de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică din municipiul Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp”

49/04.05.2018 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

50/04.05.2018 privind aprobarea Planul anual de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și de persoanele care au copii în plasament

51/04.05.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2018 pentru persoanele instituționalizate în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia

52/04.05.2018 privind  completarea și modificarea  H.C.L. nr. 173 din 20.12.2017 privind  aprobarea  programului de evenimente propuse pentru anul 2018 și completată prin H.C.L.  nr. 12 din 28.02.2018

53/04.05.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului Direcției Cultură şi Sport Mangalia

54/04.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Mangalia

55/04.05.2018 privind încetarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Politia Locală

56/04.05.2018 privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor si a  Schemei de înștiințare, avertizare și alarmare

57/04.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Mangalia

58/04.05.2018/ privind mandatarea Primarului Municipiului Mangalia să semneze actele juridice pentru bunurile imobile ce fac parte din domeniul public sau privat al U.A.T. Mangalia sau se află în administrarea autorităților administrației publice locale

59 Anexa/04.05.2018 – Memoriu Reabilitare trotuare

59/04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnice (faza DALI) aferentă proiectului ”REABILITARE TROTUARE IN MUNICIPIUL MANGALIA – LOT I”

60/04.05.2018 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2 din H.C.L. nr. 115 din 26.09.2017

75/04.05.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia , precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

76/04.05.2018 privind aprobarea “Planului de mobilitate urbană durabilă” pentru Municipiul Mangalia

77/ 04.05.2018 privind susținerea Declarației Simbolice de Unire cu Republica Moldova

78/04.05.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2018

79/04.05.2018 privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

82/04.05.2018 privind participarea la licitația publică organizată de Administrați Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral pentru închirierea sectoarelor de plajă libere situate pe raza Municipiului Mangalia

83/17.04.2018 aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.D.) aferentă proiectului „Demolare Baraca „O” Locuință Socială din Municipiul Mangalia Str. M.I. Dobrogeanu, nr. 63R” precum și aprobarea demolării Barăcii O

84/08.06.2018 – privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru trimestrul I al anului 2018

85/08.06.2018 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

86/08.06.2018 – privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2017-2018, semestrul II

87/08.06.2018 – privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 138/21.12.2016 privind aprobarea Concesionării unor suprafețe de teren în vederea realizării investiției: ”Construire spații comerciale cu destinația de pompe funebre și florării – servicii funerare”

90/08.06.2018 – privind aprobarea schimbului de spații între Biblioteca Municipală Mangalia și Partidul Național Liberal

91/08.06.2018 – privind aprobarea Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică de cadastru și carte funciară, inițiate de Municipiul Mangalia pentru sectoarele cadastrale

93/08.06.2018 – privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2018

101/08.06.2018 – privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele în regim de închiriere din Municipiului Mangalia

102/08.06.2018 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele  sociale din Municipiului Mangalia

105/08.06.2018 – privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 106 din 26.09.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, modificată și completată prin H.C.L. nr. 155/24.11.2017

106/08.06.2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Proiectului ”Înființarea sistemului de irigații automatizat a spațiului verde din Șos. Constanței zona aferentă sensului giratoriu și respectiv zona din fața Casei Tineretului”

108/20.06.2018 – privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ”D.A.L.I. aferent Planului de Mobilitate Urbană Durabilă”

109/20.06.2018 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de învestiții ”Construire Depou Autobuze Electrice” aferent Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

110/20.06.2018 – privind reglementarea politicii parcărilor: Park and Ride Gară și Park and Ride Cap Aurora, realizate în cadrul proiectului ”Sprijinirea Mobilității Urbane Durabile la nivelul Municipiului Mangalia, Jud. Constanța”

111/20.06.2018 – privind aprobarea Studiului de oportunitate aferent proiectului ”Sprijinirea Mobilității Urbane Durabile la nivelul Municipiului Mangalia, Jud. Constanta“

112/20.06.2018 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

115/18.07.2018 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Grădinița nr. 3, Municipiul Mangalia, județul Constanța“ din cadrul obiectivului de investiții „Modernizare, reabilitare termică (clădire publică) și extindere Grădinița nr. 3”

116/18.07.2018 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Liceul Teoretic Callatis, Municipiul Mangalia, județul Constanța” din cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare, reabilitare termică(clădire publică) și extindere Liceul Teoretic Callatis Mangalia”

117/18.07.2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială Sf. Andrei, Municipiul Mangalia, Județul Constanța” din cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare, reabilitare termică (clădire publică) și extindere Școala Gimnazială Sf. Andrei”

118/18.07.2018 – privind emiterea acordului de principiu privind ajustarea prețului/tarifului local de producere și distribuție centralizată a energiei termice de către S.C. Goldterm Mangalia S.A. în Municipiul Mangalia

119/18.07.2018 – privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza DA.L.I. pentru obiectivul  „Creșterea eficienței cazanelor de apă fierbinte și racordarea la rețeaua de gaze a sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Mangalia-Reabilitare rețele termice aferente CT 7”

120/18.07.2018 – privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul  „Implementarea cogenerării de înalta eficiență în centralele termice din zonă”

121/18.07.2018 – privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Mangalia pentru traseul Mangalia – Olimp

122/18.07.2018 – privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Mangalia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.57/04.05.2018

123/31.07.2018

124/31.07.2018

125/09.08.2018 – Privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unui bun imobil aflat pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

126/09.08.2018 – privind completarea și actualizarea domeniul public al U.A.T. Mangalia

127/09.08.2018 – Privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unui bun imobil aflat pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

128/09.08.2018 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

129/09.08.2018 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

130/09.08.2018 – Privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia cu privire la rectificarea cadastrului terenului în suprafață de 46.947mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala Galaction. Nr. 1A, jud. Constanța

131/09.08.2018 – aprobarea  modificării  datei evenimentului ” Festivitatea de aniversare a 10 ani de la reabilitarea Moscheii Esmahan Sultan”, ce face parte din programul de evenimente  aprobat pentru anul 2018  prin  H.C.L  nr. 52/ 04.05.2018  privind  completarea și modificarea H.C.L. nr. 173 din 20.12.2017 privind aprobarea programului de evenimente propuse pentru anul 2018 și completată prin H.C.L. nr. 12 din 28.02.2018

132/09.08.2018 – privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia

133/09.08.2018 – Privind aprobarea listelor de inventar și a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/sau casare, după caz, aparținând domeniului public/privat al municipiului Mangalia și aflate în gestiune delegată prin concesionare sau în administrare la S.C. Goldterm Mangalia S.A., aferente anului 2017

134/09.08.2018 – Privind desemnarea membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A.

135/09.08.2018 – privind  acordarea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, str. Plopilor, bl. C10,  parter, jud. Constanța în suprafață de 16,50 mp către Serviciul de Ambulanță Județean Constanța

137/09.08.2018

162/09.08.2018 – privind aprobarea Regulamentului privind procedura intervenirii asupra rețelelor tehnico-edilitare situate pe domeniului public/privat al municipiului Mangalia

163/09.08.2018 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ”Bazelor sportive din Municipiul Mangalia”

164/09.08.2018 – Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru parcela A276/1, în suprafață de 63.000mp, în vederea ”Înființării unei Ferme de Reproducere Suine și Creșterea Tineretului Porcin”, beneficiar S.C. Venus Piglets S.R.L.

165/09.08.2018 – privind  aprobarea  înființării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Mangalia, stațiunea Saturn,  Str. Greenport, nr. 46, jud. Constanța

166/09.08.2018 – privind  aprobarea  înființării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Mangalia, stațiunea Neptun-Olimp,  Aleea Steagurilor, nr. 7A, jud. Constanța

167/09.08.2018 – privind  aprobarea  înființării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Mangalia, stațiunea Jupiter,  Str. Gala Galaction, nr. 27A, jud. Constanța

168/09.08.2018 – privind revocarea subpunctului 2 Capitolul II – Impozitul/taxa pe teren din Hotărârea nr. 166/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

169/09.08.2018 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.D.) aferentă proiectului „Demolare Pavilionul (pentru pensionari) din Parcul Balnear Mangalia”

170/09.08.2018 – privind aprobarea prețului de producere și distribuție a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația din municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. Goldterm Mangalia S.A., și subvenția de la bugetul local

171/09.08.2018 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2018

H.C.L. 172/28.08.2018 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

H.C.L. 173/28.08.2018 – privind completarea H.C.L.101/29.11.2016 privind aprobarea ”Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Mangalia, în perioada 2016-2023”

H.C.L. 174/28.08.2018 – privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Sistematizare pe verticală municipiul Mangalia si Stațiuni (strada Negru-Vodă- intrarea Portului Baza Sportivă Pescăruș)

H.C.L. 176/28.08.2018 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul “Construire Unitate de Învățământ”

H.C.L. 177/28.08.2018 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul “Locuințe Sociale M.I. Dobrogeanu, Mun. Mangalia”

H.C.L.175 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul “Sistematizare pe verticală municipiul Mangalia și Stațiuni (șos. Constanței)”

H.C.L.178/28.08.2018 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul “Club Sportiv Recreativ Callatis”

H.C.L.179/28.08.2018 – privind aprobarea “PLANULUI COMUN DE PROMOVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL AL REGIUNII TRANSFRONTALIERE BALCIC – MANGALIA”,  document aferent proiectului “Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D –Arch 3D” cod e-MS ROBG-15

H.C.L.180/28.08.2018 – privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I., și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ”Reabilitare Grădina de Vară în Municipiul Mangalia”

H.C.L.181/28.08.2018 – privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Sistematizare pe verticala străzi aferente zonei Grădina de Vară, municipiul Mangalia, județul Constanța

182/18.09.2018 – cu privire  la   aprobarea  Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public

183/18.09.2018 – privind aprobarea proiectului și a surselor de finanțare aferent investiției cu titlul ”Reabilitarea fațadelor, a picturii murale exterioare și interioare, consolidarea structurii de rezistență, sistematizarea curții, refacerea împrejmuirii, reabilitarea tuturor instalațiilor și construire lumânărar pentru Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe”

184/18.09.2018 – privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I. și  a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Sistematizare pe verticală Municipiul Mangalia – intrări blocuri, alei, parcări”, LOT 1

185/18.09.2018 – privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și  a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Ambulatoriu- Spitalul Municipal Mangalia”

186 – privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru trimestrul II al anului 2018

187 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

188 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

189 – privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării energiei termice

190 – privind aprobarea listelor de inventar și a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/sau casare, după caz, aparținând domeniului public/privat al municipiului Mangalia și aflate în folosință gratuită la S.C. Administrarea Parcului Industrial S.R.L, aferente anului 2017

191 – privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unor bunuri imobile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

192 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

193 – privind actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Mangalia

202 – privind închiderea ‘’Pieței agroalimentare Nord’’ situată în  municipiul  Mangalia, str. Rozelor, nr.21, jud. Constanța, în vederea demarării demersurilor pentru înființarea Clubului Seniorilor

203 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele construite prin programele A.N.L.

204 – pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I anul 2018

205 – privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia

206 – privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație, Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității și Comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar din unitățile de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, pentru anul școlar 2018-2019

207 – privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în zonele Herghelie, IAS Fruviileg, Zootehnie și Barieră din Municipiul Mangalia

208 – privind participarea Municipiului Mangalia prin Consiliul Local al Municipiului Mangalia ca membru fondator în cadrul “Asociației de Management al Destinației Turistice Mangalia”

210 – privind  îndreptarea erorii  din  cuprinsul anexei  H.C.L. nr. 52/ 04.05.2018  privind  completarea și modificarea H.C.L. nr. 173 din 20.12.2017 privind aprobarea programului de evenimente propuse pentru anul 2018 și completată prin H.C.L. nr. 12 din 28.02.2018

214 – privind modificarea organigramei şi statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia

216 – privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 105 din 08.06.2018 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 106 din 26.09.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, modificată și completată prin H.C.L. nr. 155 din 24.11.2017

217 – privind aprobarea proiectului și a surselor de finanțare aferent investiției cu titlul ”Reabilitarea fațadelor, a picturii murale exterioare și interioare, consolidarea structurii de rezistență, sistematizarea curții, refacerea împrejmuirii, reabilitarea tuturor instalațiilor și construire lumânărar pentru Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe”

218 – privind darea în folosință a terenurilor din domeniul public al U.A.T. Mangalia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a investițiilor prevăzute în Municipiul Mangalia în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”

219

220

221

222

223

224

225

226 – privind aprobarea proiectului și a contribuției proprii a proiectului ”Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure” Cod E-Ms RoBg- 510

227 – privind reglementarea juridică a unor spații locative situate în Municipiul Mangalia și mutarea din Barăcile S, P+Pa și K a chiriașilor titulari ai unor contracte de închiriere valabile

228 – privind neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la vânzarea terenului în suprafață de 5.594mp, teren aferent Complex Lidia, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, jud. Constanța, aflat în proprietatea S.C. Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A.

229 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

230 – privind aprobarea proiectului și a surselor de finanțare aferente investiției cu titlul ”DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA NEPTUN-OLIMP”

231 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

232 – aprobarea proiectului și a contribuției proprii a proiectului „Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure” Cod E-Ms Robg- 510

233 – privind aprobarea actualizării documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru obiectivul cu titlul “DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA NEPTUN-OLIMP”

234 – privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru trimestrul III al anului 2018

235 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

236 – privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.106 din 26.09.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, cu modificările și completările ulterioare

237 – privind aprobarea aderării Municipiului Mangalia în cadrul Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România

238 – privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2018 – 2019

239 – privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr. 86 din 08.06.2018 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2017 – 2018, semestrul II

240 – privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2018-2019, semestrul I

241 – privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Căminului de Bătrâni Mangalia

242 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Creșei nr.3 Mangalia

243 – privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

250 – privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Plopilor, bl.C9, et.4, ap.407, Jud. Constanța și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

251 – privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, str.Oituz, nr.71, bl.DO1, et.2, ap.11 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

252 – privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, str.Oituz, nr.71A, bl.DO2, et.2, ap.12 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

253 – privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, str. Oituz, nr.71, bl.DO1, et.2, ap.9, jud. Constanța și repartizarea acesteia către Protoieria Callatis

254 – privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, stațiunea Olimp, str.Trandafirilor, bl.C2, parter, ap.17 și repartizarea către Direcția Cultură și Sport  Mangalia

261 – privind denunțarea unilaterală/ rezilierea contractelor de concesiune încheiate la nivelul Municipiului Mangalia

262 – privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare în Municipiul Mangalia

263 – privind transformarea unor posturi din statul de funcțiii al Spitalului Municipal Mangalia

264 – privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, urmare a stabilirii ca funcţii publice a unor posturi de natură contractuală

265 – privind acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% din salariul de bază corespunzător timpului lucrat pentru personalul contractual din cadrul Direcției de Cultură și Sport Mangalia

266 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate și  a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare mobilier urban” strada Rozelor, zona blocurilor R2a-R2b

267 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate și  a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare mobilier urban” strada Muncitorului, zona blocuri P4a-P4b

268 – privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de Urbanism aferent, pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE CIMITIR” pe terenul situat în Municipiul Mangalia, Str.Oituz, Nr.107, jud. Constanța

269 – privind actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

271 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate și  a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”MODERNIZARE PARC MUNICIPIUL MANGALIA, STRADA ION BUDAI DELEANU NR.2”

272 – privind încadrarea în categoria funcțională de străzi a unor bunuri imobile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Mangalia

273 – privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al U.A.T. Mangalia

274 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

275 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2018

276 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

277 – privind instituirea taxei speciale de dezvoltare si promovare a turismului in Municipiul Mangalia

278 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2018 al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

279 – privind emiterea acordului de principiu privind ajustarea prețului/tarifului local de producere și distribuție centralizată a energiei termice de către S.C. Goldterm Mangalia S.A. în Municipiul Mangalia

280 – privind aprobarea programului evenimentelor propuse pentru anul 2019

282 – Privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr.177/28.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Locuințe Sociale M.I. Dobrogeanu, Mun. Mangalia”

283 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului  ”Lucrare de terasament str. T.S. Săveanu, str. 1 Decembrie 1918 intersecție cu T.S. Săveanu”

284 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Înființare canalizație Municipiul Mangalia”

285 – privind modificarea, prin actualizare, a componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Mangalia constituită prin Hotărârea Consiliului Local Mangalia nr.73/26.10.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Mangalia nr.121/21.12.2016 şi aprobarea îndreptării unei erorii materiale strecurate în cuprinsul art.1 al Hotărârii Consiliului Local Mangalia nr.121/21.12.2016 

286 – pentru aprobarea modificării art.4 alin.(1) lit.a) din HCL nr.126/26.09.2017 privind aprobarea Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială

287 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

289 – privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra unor imobile – terenuri situate în Municipiul Mangalia, Str.Izvor, Nr.1 și Nr.1A, jud. Constanța, către DIRECȚIA CULTURĂ ȘI SPORT MANGALIA

290 – privind modificarea și completarea  anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.91 din 31.03.2014  privind aprobarea prețurilor, taxelor și tarifelor pentru serviciile oferite din activitățile specifice  Direcției Cultură și Sport Mangalia

291 – privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Cultură și Sport Mangalia

292 – privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de Urbanism aferent, pentru proiectul ”Lotizare pentru atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata realizării investiției – LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR, pe terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter – Cap Aurora, la sud de complexul Cătunul, jud. Constanța”

293 – privind darea în folosință a terenurilor din domeniul public al U.A.T. Mangalia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța (”Aducțiune Tatlageac – Mangalia; Aducțiune Mangalia – Albești, Aducțiune Mangalia – Limanu, Stație pompare Mangalia; Grup Pompare Albești și Limanu; Stație electroclorare Limanu, județul Constanța”) din cadrul Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”

294 – privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CIMITIRELOR DIN MUNICIPIULUI MANGALIA

326 – privind modificarea H.C.L. nr.54/2017 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Mangalia în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. RAJA S.A. Constanța

327 – privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

328 – privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în MUNICIPIUL MANGALIA – TRASEU MANGALIA – OLIMP

DISTRIBUIȚI