Up-date 29 martie 2019: raport final – Click AICI…     Centralizator – Click AICI…

Up-date 28.03.2019: PV contestații – Click AICI…

Up-date 27.03.2019: PV interviu – Click AICI…

Up-date 25.03.2019: PV proba scrisa – Click AICI…

Update 11.03.2019: pv selecție dosare Click AICI..

Bibliografie – Click AICI…

Formular concurs contractuali – Click AICI…

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 25.03.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 27.03.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante:

– asistent medical debutant – Căminul de Bătrâni;

– asistent medical debutant – Creșa nr. 3.

            Condiții generale pentru ocuparea funcțiilor:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiilor:

– diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist;

– vechime: nu este cazul.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în perioada 22.02.2019 – 07.03.2019, ora 18:00, la sediul Primăriei, din Șoseaua Constanței nr. 13, Serviciul Resurse-Umane Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

f) copia certificatului de membru OAMGMAMR, avizat și valabil la data concursului;

g) adeverință eliberată de OAMGMAMR, pentru participare la concurs;

h) copia asigurării malpraxis;

i)adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni          anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

j)cazierul judiciar;

k) dosar cu șină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

                                       


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353