Up-date 12.03.2019: Anunt suspendare concurs – Click AICI…

Bibliografie sofer – Click AICI…

Formular concurs contractuali – Click AICI…

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 19.03.2019, ora 10:00 – proba scrisă, ora 13:00 – proba practică şi în data de 21.03.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

– 1 post de şofer treapta profesională I pentru microbuz şcolar – Compartimentul Transport Local;

– 2 posturi de muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post de muncitor calificat (instalator) treapta profesională I – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post infirmier – Creşa nr.3;

– 5 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Administrare Drumuri şi Parcări;

–  1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Cimitire.

            Condiții generale pentru ocuparea funcțiilor:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:

şofer treaptă profesională I:

– studii generale sau medii;

– permis de conducere categoria D;

– atestat profesional transport persoane;

– fişa medicală;

– aviz psihologic eliberat de un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;

– cazier auto;

– vechimea minimă de 5 ani în conducerea autovehiculelor categoria D.

muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de zidar;

– vechime în muncă – nu este cazul.

muncitor calificat (instalator) treapta profesională I:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de instalator;

– vechime în muncă minim 4 ani.

infirmier :

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă minim 4 ani.

muncitor necalificat treapta profesională II:

– studii medii sau gimnaziale;

– vechime în muncă – nu este cazul.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în perioada 26.02.2019 – 12.03.2019, ora 16:00, la sediul Primăriei, din Șoseaua Constanței nr. 13, Serviciul Resurse-Umane Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

f)adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h) dosar cu șină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353