Up-date 30 mai 2019: Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 27.05.2019: Proces verbal proba practica – Click AICI…

Up-date 15 mai 2019: Selectie dosare 27.05.2019 – Click AICI…

Nr. 28689/24.04.2019

 ANUNŢ

Formular concurs contractuali – Click AICI…

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 27.05.2019, ora  11:00 –  proba practică şi în data de 29.05.2019, ora 12:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

– 1 post de muncitor calificat (instalator) treapta profesională I – Biroul Administrare Pieţe;

– 1 post de administrator treapta profesională I – Compartimentul Cimitire;

– 2 posturi de muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post de muncitor calificat (zugrav) treapta profesională IV– Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post de muncitor calificat (tâmplar) treapta profesională IV– Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 2 posturi de muncitor calificat (sudor) treapta profesională IV– Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 2 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II (fără sporuri) – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II (fără sporuri) – Compartimentul Transport Local.

            Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:

muncitor calificat (instalator) treapta profesională I:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de instalator;

– vechime în muncă minim 4 ani.

administrator treapta profesională I:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă minim 4 ani.

muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de zidar;

– vechime în muncă – nu este cazul.

muncitor calificat (zugrav) treapta profesională IV:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de zugrav;

– vechime în muncă – nu este cazul.

muncitor calificat (tâmplar) treapta profesională IV:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de tâmplar;

– vechime în muncă – nu este cazul.

muncitor calificat (sudor) treapta profesională IV:

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de sudor;

– vechime în muncă – nu este cazul.

muncitor necalificat treapta profesională II:

– studii medii sau gimnaziale;

– vechime în muncă – nu este cazul.

            Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, în perioada 24.04.2019-13.05.2019 şi vor conţine în mod obligatoriu:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h)dosar cu şină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

            Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr.13, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoana de contact: Baban Gabriel, consilier – Serviciul Resurse Umane, Salarizare.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353