Up-date 19.07.2019: centralizator 1 – Click AICI…  raport final 1 – Click AICI…

Up-date 18.07.2019: Proces verbal interviu – Click AICI…

Up-date 16.07.2019: PV concurs 16.07.2019 – Click AICI…

Up-date 08.07.2019: PV selectie dosare – Click AICI…

BIBLIOGRAFIE – Click AICI…

 ANUNŢ Nr. 41865/21.06.2019

             Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 16.07.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 18.07.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos.Constanţei, nr.13, conform H.G. nr. 286/2011 și H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de psiholog debutant din cadrul Compartimentului de Intervenție în Situații de Urgență, Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri, Prevenire Marginalizare Socială – Direcția Asistență Socială.

            Condiţii generale pentru ocuparea funcţiei:

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;

– atestat de liberă practică în psihologie;

– vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.

            Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei din Șos. Constanței nr. 13, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, partea a III- a și vor conține în mod obligatoriu:

– curriculum vitae;

– formularul de înscriere;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

– cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– dosar cu șină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353