Up-date 26.07.2019: Centralizator nominal – Click AICI… Raport final – Click AICI…

Up-date 24.07.2019: PV proba scrisa – Click AICI…

Bibiliografie AM – Click AICI…

ANUNŢ Nr. 43611/28.06.2019

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 24.07.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 26.07.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de asistent medical debutant – Compartimentul Cabinete Medicale Școlare.

            Condiţii generale pentru ocuparea funcţiei:

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei:

– diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist;

– vechime: nu este cazul

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei, din Șoseaua Constanței nr. 13, Direcția Management Resurse Umane , telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia certificatului de membru OAMGMAMR, avizat și valabil la data concursului;g) adeverință eliberată de OAMGMAMR, pentru participare la concurs;

f) copia asigurării malpraxis;

g) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) dosar cu șină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.           


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353