Up-date 08.08.2019: Centralizator nominal – Click AICI…

Up-date 07.08.2019: PV interviu – Click AICI…

Up-date 05.08.2019: PV proba practică – Click AICI…

Up-date 25.07.2019: PV selecție dosare avizier – Click AICI…

ANUNŢ Nr. 46609/10.07.2019

 Formular concurs contractuali – Click AICI…

              Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 05.08.2019, ora 10:00 – proba practică şi în data de 07.08.2019, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Str. Delfinului nr. 1, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

– 1 post de bucătar – Căminul de Bătrâni;

– 1 post de îngrijitor  – Creşa nr. 3;

– 1 post de muncitor calificat treapta profesională I – Biroul Administrare Pieţe;

– 1 post de muncitor calificat treapta profesională IV–Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari;

– 2 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

– 3 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Creşa nr. 3;

– 3 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Cantina Socială;

– 8 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari;

– 2 posturi de guard – Serviciul Ordine Publică, Pază şi Proximitate.

            Condiții generale pentru ocuparea funcțiilor:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:

1) bucătar:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă minim 1 an.

2) îngrijitor:

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă minim 1 an.

3) muncitor calificat treapta profesională I:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă minim 3 ani.

4) muncitor calificat treapta profesională IV:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă – nu este cazul.

5) guard:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă – nu este cazul.

      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei, din Șoseaua Constanței nr. 13, Serviciul Resurse-Umane Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia asigurării malpraxis;

f)adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni      anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h) dosar cu șină.

        Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituției şi la telefon 0241/751060, int. 214.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353