Up-date 22.10.2019:

Centralizator nominal – Click AICI…

Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 21.10.2019: PV interviu – Click AICI…

Up-date 17.10.2019: PV PP – Click AICI…

Up-date 10.10.2019: PV SELECȚIE DOSARE – Click AICI…

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

Formular concurs contractuali – Click AICI…

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 17.10.2019, ora 10:00 – proba practică şi în data de 21.10.2019, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Str. Delfinului nr. 1, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

– 1 post de muncitor calificat  treapta profesională I – Compartimentul Port Turistic;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Administrare Drumuri şi Parcări;

– 4 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

– 2 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 2 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

– 2 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari;

– 1 post de bucătar – Căminul de Bătrâni;

– 1 post de infirmier – Creşa nr. 3.

            Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:

1) muncitor calificat treapta profesională I:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă minim 3 ani.

2) bucătar:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă minim 1 an.

3) infirmier:

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă minim 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, în termen de 10 zile lucrătoare, în perioada 25.09.2019-08.10.2019, ora 16:00 şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, după caz;d) cazierul judiciar;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

g) dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353