Up-date 26.11.2019: Centralizator nominal – Click AICI…  Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 25.11.2019: PV interviu – Click AICI…           PV proba scrisa – Click AICI…  

 

Up-date 13.11.2019: Proces verbal 13.11.2019 – Click AICI…

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de promovare pe funcţiile publice de conducere vacante de şef serviciu grad II – Serviciul Achiziţii Publice şi şef birou grad II – Biroul Administrare Port Turistic, Drumuri şi Parcări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia.

            Concursul va avea loc în data de 25.11.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 27.11.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13.

            Pentru a participa la concursul de promovare pe funcţia publică de conducere de şef serviciu grad II – Serviciul Achiziţii Publice, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, respectiv 5 ani;

să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice, juridice sau administrative;

să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57 /2019.

            Pentru a participa la concursul de promovare pe funcţia publică de conducere de şef birou grad II – Biroul Administrare Port Turistic, Drumuri şi Parcări, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, respectiv 5 ani;

să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginereşti, economice sau juridice;

să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57 /2019.

            În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în perioada 23.10.2019-11.11.2019, ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane și S.S.M., telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, şi va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353