Up-date 13.02.2020: Centralizator nominal concurs – Click AICI…

Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 12.02.2020: PV proba interviu 10514 12.02.2020 – Click AICI…

07 model adeverinte

Anunt avizier 10.01.2020

Atributii

Bibliografii

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

Formular concurs

ANUNŢ Nr. 1347/10.01.2020

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017, în data de 10.02.2020, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 12.02.2020, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Administrare Port Turistic, Drumuri şi Parcări;

2) consilier, clasa I, grad profesional  debutant – Biroul Urmărire Contracte.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

            Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier, clasa I, grad profesional superior:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul   ştiinţelor inginereşti;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

2) consilier, clasa I, grad profesional debutant:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 10.01.2020 – 29.01.2020, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane şi S.S.M., telefon: 0241751060, int. 214, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro şi trebuie să conţină următoarele documente:             a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353