Ședința ordinară din data de 29.01.2020

HCL 1 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL 2 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2019

HCL 3 – privind utilizarea excedentului rezultat din execuția bugetară pe anul 2019

HCL 4 – privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare, aferent anului 2019

HCL 5 – privind aprobarea efectuării de cheltuieli peste limita de 1/12 din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2019 pentru S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

HCL 6 – privind atestarea completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Municipiului Mangalia

HCL 7 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Consiliului de Administrație al  DIRECȚIEI CULTURĂ ȘI SPORT MANGALIA

HCL 8 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.257/07.11.2019 privind aprobarea proiectului cu finanțare nerambursabilă „UN VIITOR PENTRU TRECUT – CLASAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI EPIGRAFIC ȘI SCULPTURAL CALLATIAN” cod unic proiect CALL01-9, Promotor de Proiect (PP) Direcția Cultură și Sport Mangalia

HCL 9 – privind aprobarea proiectului ”CREȘTEREA ACCESULUI LA SISTEMUL EDUCAȚIONAL PRIN REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE” și a surselor de finanțare

HCL 10 – privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, în anul școlar 2020 – 2021

HCL 11 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.240 din 06.12.2018 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2018-2019, Semestrul I, cu modificările și completările ulterioare

HCL 12 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.103 din 05.06.2019 privind aprobarea numărului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Mangalia în anul școlar 2018-2019, Semestrul II

HCL 13 – privind aprobarea planului de acţiuni cu obiective şi lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2020

HCL 14 – privind aprobarea Planului anual de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și de persoanele care au copii în plasament

HCL 21 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 9 mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Muncitorului, nr.4, bl.M4, sc.B, jud. Constanța

HCL 22 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1046mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str.Faleza Neptun, nr.15, jud. Constanța

HCL 23 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 707mp situat în Municipiul Mangalia, Str.M.I. Dobrogeanu, nr.105, jud. Constanța

HCL 24 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 5036 mp din acte (5492 mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Nicolae Iorga, Nr.16, Jud. Constanța

HCL 25 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2330mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Nicolae Iorga, nr.6B, Jud. Constanța

HCL 26 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

HCL 27 – privind emiterea acordului de principiu privind ajustarea prețului/tarifului local de producere și distribuție centralizată a energiei termice de către S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. în Municipiul Mangalia

HCL 28 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2526 mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Teren Silvia 1, Lotul nr.2, Jud. Constanța

HCL 29 – privind punerea în aplicare a O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, pentru serviciul de salubrizare din Municipiul Mangalia

Ședința ordinară din data de 18.02.2020

30/18.02.2020 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2020
31/18.02.2020 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru trimestrul 4 – 2019
32/18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2020
33/18.02.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare” al Municipiului Mangalia
34/18.02.2020 aprobarea proiectului cu finanțare nerambursabilă ”GRĂDINA CULTURALĂ CALLATIS” (Cod unic proiect CALL02-115), Promotor proiect Direcția Cultură și Sport Mangalia, cu partenerul norvegian Lise Wulff, în cadrul Programului RO – CULTURA, apelul Consolidarea antreprenorialului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021
35/18.02.2020 aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „AMENAJARE PARCAJ STRADA PICTOR TONITZA, LA EST DE BLOCUL F3” Municipiul Mangalia
36/18.02.2020 transformarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia
37/18.02.2020 aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali

desfășurată în semestrul II anul 2019

38/18.02.2020 încetarea prevederilor alin.(2) ale art.3 din H.C.L. nr.308/18.12.2019 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele cu domiciliul stabil în Municipiul Mangalia cu ocazia pensionării prin implementarea programului “RESPECT”
39/18.02.2020 modificarea H.C.L. nr.311/18.12.2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de facilități fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Mangalia
40/18.02.2020 prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale din Municipiului Mangalia
41/18.02.2020 încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele

 în regim de închiriere din Municipiului Mangalia

46/18.02.2020 aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. valabile pentru anul 2020
48/18.02.2020 aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru „CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+5E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” – Mun. Mangalia, Str.Oituz, Nr.15, Jud.Constanța, Beneficiar: S.C. DIA LITORAL S.R.L.
49/18.02.2020 aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru „CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚIU COMERCIAL ȘI CAMERE PENTRU CAZARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” – Mun. Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Nicolae Iorga, Nr.8B, Jud.Constanța, Beneficiari: DRUMCEA GABRIEL și DRUMCEA LORI
50/26.02.2020 aprobarea proiectului LOCUINȚE SOCIALE M.I. DOBROGEANU, MUN. MANGALIA” și a surselor de finanțare
51/26.02.2020 privind aprobarea proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL MANGALIA PRIN EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC – 2” și a surselor de finanțare

 

Ședința extraordinară din data de 27.03.2020

HCL 52 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Mangalia, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

HCL 53 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 3/29.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2019

HCL 54 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2020

HCL 55 – privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Municipal Mangalia, valabile la data de 01.02.2020

HCL 56 – privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor și a Schemei de Înștiințare, Avertizare și Alarmare pentru Municipiul Mangalia

HCL 57 – privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.34 din 18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu finanțare nerambursabilă ” Grădina Culturală Callatis” (Cod unic proiect CALL02-115), Promotor proiect  Direcția Cultură și Sport Mangalia, cu partenerul norvegian Lise Wulff, în cadrul Programului RO-CULTURA, apelul Consolidarea antreprenorialului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021

HCL 59 – privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L.

Ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 31.03.2020

HCL 60 – Privind prorogarea până la 30 iunie 2020 inclusiv a termenelor de plată pentru obligațiile bugetare reprezentând chirie, redevență sau cotă minimă de participare aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Mangalia cu persoane fizice și juridice

HCL 61 – privind aprobarea  încheierii unui Protocol de Colaborare între Municipiul Mangalia şi Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia,  în vederea punerii la dispoziţia autorităţii publice locale  a unor spaţii adecvate măsurilor de izolare a persoanelor asimptomatice care sosesc în România din zonele afectate (galbene) de COVID-19 şi care au domiciliul pe raza U.A.T. Mangalia

Ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 10.04.2020

HCL 62 – Privind aprobarea proiectului ”LOCUINȚE SOCIALE M.I. DOBROGEANU, MUN. MANGALIA” și a surselor de finanțare

Ședința ordinară din data de 30.04.2020

HCL 63 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL 64 – privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.224/25.09.2019 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, pentru anul școlar 2019-2020

HCL 65 – privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019-2020, semestrul II

HCL 66 – privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare

HCL 68 – privind aprobarea listelor de inventar aparținând domeniului public al Municipiului Mangalia și aflate în folosință gratuită a  S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L, aferente 2019

HCL 69 – privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Mangalia –TRASEU MANGALIA

HCL 70 – privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie1945 – 22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.1/2009, terenuri proprietate privată a Municipiului Mangalia

HCL 72 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2180mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Portului, Zona Port Turistic, Tronson 2, Lot.2, Jud. Constanța

HCL 73 – privind aprobarea dezmembrării imobilului Acvatoriu Port Turistic Mangalia în suprafață de 234458mp situat în Municipul Mangalia, Acvatoriu Port Turisic, Jud Constanța

HCL 74 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1491mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, Str.Faleză Olimp, nr.5A, Jud. Constanța

HCL 86 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1194 mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, Nr.13 – Lot3, Jud. Constanța

HCL 87 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19 mp situat în Municipiul Mangalia,Str. Ernest Juvara, nr.22, jud. Constanța

HCL 88 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19 mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, nr.24, jud. Constanța

HCL 89 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 420 mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, Nr.13 – Lot2, jud. Constanța

HCL 90 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 100mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Faleza Ion Cantacuzino, nr.5 – extindere, Jud. Constanța

HCL 91 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 982 mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str.Brindisi, Nr.14, jud. Constanța

HCL 92 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de611,31 din acte(615mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Faleză Neptun, Nr.13, Jud. Constanța

HCL 93 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 17 mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Negru-Vodă, Nr.11, Bl.A100, Sc.E, Parter, Ap.84 – extindere, Jud. Constanța

HCL 94 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 900 mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, Str. Trandafirilor, nr. 37E, Jud. Constanța

HCL adoptate în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 26.05.2020

HCL 161 – privind aprobarea proiectului ”SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A ZONEI ”GRĂDINA DE VARĂ” MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANTA” și a surselor de finanțare

HCL adoptate in sedința extraordinară, convocată de îndată, din data de 05.06.2020

HCL 162 -privind aprobarea documentației tehnică – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului” SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ STRĂZI AFERENTE ZONEI GRĂDINA DE VARĂ, MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”

HCL 163 – privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului “REABILITARE GRĂDINA DE VARĂ ÎN MUNICIPIUL MANGALIA”

Ședința ordinară din data de 25.06.2020

HCL 164 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2020

HCL 165 – aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Mangalia

HCL 167- privind aprobarea modificării preţurilor/ tarifelor şi completarea activităților specifice serviciului de  iluminat public în Municipiul Mangalia

HCL 168 – privind transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia

HCL 169 – privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.306 din 18.12.2019 privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2020

HCL 170 – privind aprobarea cotelor lunare de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

HCL 171- privind modificarea art.4 alin.(1) lit.a) din H.C.L. nr.126/26.09.2017 privind aprobarea Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială, cu modificările și completările ulterioare

HCL 175 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: AMENAJARE PARCAJ STRADA ROZELOR, ÎN SPATELE BLOCULUI R6” MUNICIPIUL MANGALIA

HCL 176 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „AMENAJARE PARCAJ STRADA OITUZ, NR. 69A (fost CT nr.11)” MUNICIPIUL MANGALIA

HCL 177 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC STRADAL – MANGALIA, STR. OITUZ – (DJ391)”

HCL 178 – privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul – teren situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.3 Mangalia, Str.Albatros, nr.10, Municipiul Mangalia, Jud. Constanța

HCL 183 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1052 mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Gala Galaction, nr.5, jud. Constanța

HCL 185 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, Nr. 30, jud. Constanța

HCL 186 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.86, jud. Constanța

HCL 187 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 577mp mp situat în Municipiul Mangalia, Str.George Călinescu, Nr.2+4+6, Lot 1, jud. Constanța

HCL 188 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 689 mp situat în Municipiul Mangalia, Strada George Topârceanu nr.3, jud. Constanța

HCL 191 – privind acordarea de scutiri de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Mangalia datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia

HCL 195 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 300 mp situat în Municipiul Mangalia, Zona Limitrofă Balta Blebea, jud. Constanța

HCL 196 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 43.812 mp situat în municipiul Mangalia, zona limitrofă plajei dintre Saturn și Venus, jud. Constanța

Ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 24.07.2020

HCL 197 – privind aprobarea proiectului ”ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘI REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ” și a surselor de finanțare

HCL 198 – aprobarea proiectului ”PLANIFICARE STRATEGICA ȘI SIMPLIFICARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA” și a surselor de finanțare

HCL 199 – privind aprobarea participării la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” cu proiectul ”REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL  MANGALIA”

HCL 200 – privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent,  pentru ”LOTIZARE PENTRU ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, PE DURATA REALIZĂRII INVESTIȚIEI – LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR, PE TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, STAȚIUNEA JUPITER” – Municipiul Mangalia, stațiunea Jupiter – Cap Aurora, str.Gala Galaction, nr.1A, Jud. Constanța, BENEFICIAR: U.A.T. Mun. Mangalia

HCL 201 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2620mp situat în Municipiul Mangalia, str.Rozelor, nr.27B, jud. Constanța

Ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 24.07.2020

HCL 202 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL 203 – privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr.306 din data de 18.12.2019 privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 204 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

HCL 205 – privind actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

Sedinta 31.08.2020

HCL 206

HCL 207

HCL 208

HCL 209

HCL 210

HCL 211

HCL 212

HCL 213

Sedința extraordinară din data de 11.09.2020:

HCL 214

HCL 215

HCL 216

HCL 217

HCL 218

HCL 219

HCL 220

HCL 221

Ședința ordinară din data de 16.09.2020

HCL 222 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2020 

HCL 233 – privind organizarea la nivelul SPITALULUI MUNICIPAL MANGALIA a unei linii de gardă în specialitatea anestezie terapie intensivă, în regim de gardă la domiciliu

HCL 232 – privind transformarea și mutarea unor posturi din statul de funcții al SPITALULUI MUNICIPAL MANGALIA

HCL 231 – privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

HCL 230 – privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L., societate în care Consiliul Local al Municipiului Mangalia este acționar majoritar

HCL 229 – privind aprobarea unui ajutor de minimis individual pentru scutirea de la plata taxei pe clădirile – centrale termice și a taxei pe terenul aferent datorate de către S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., societate a Consiliului Local al Municipiului Mangalia

HCL 228 – privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Mangalia, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic

HCL 227 – privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Mangalia reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Mangalia, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul unui an calendaristic

HCL 226 – privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I. actualizată) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului ”DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA VENUS”

HCL 225 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului ”REȚEA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ BLOC CM, STRADA NEGRU VODĂ, NR.15, LOC. MANGALIA, C.T. 9”

HCL 224 – privind asocierea Municipiului Mangalia cu Regional Air Services S.R.L. – administrator Aeroport Tuzla

HCL 223 – privind darea în administrare către SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA a terenului în suprafață de 1490mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. George Emil Palade, nr.24, Jud. Constanța

HCL 234 – privind acordul de principiu pentru organizarea unor sectoare militare și civile specifice în cadrul cimitirelor înființate în Municipiul Mangalia

HCL 247 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 21981mp situat în Municipiul Mangalia, stațiunea Venus, str. Lavrion, nr.1A, lot.1/1, jud. Constanța

HCL 246 – privind emiterea acordului în vederea afilierii blocului C2 situat în municipiul Mangalia, str. Costache Negruzzi, nr.13A, jud. Constanțași a blocului C1 situat în municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr.63, jud. Constanța la Asociația de proprietari nr.122

HCL 241 – aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Mangalia pentru anul 2020

HCL 239 – privind aprobarea tarifelor minime de utilizare și a Regulamentului privind închirierea și utilizarea temporară a ambarcațiunilor de agrement aflate în proprietatea Municipiului Mangalia

HCL 238 – privind aprobarea listelor de inventar și a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/sau casare, după caz, aparținând Direcției Cultură și Sport Mangalia, sau aflate în proprietatea Municipiului Mangalia și în administrarea Direcției Cultură și Sport Mangalia, aferente anului 2019

HCL 237 – privind modificarea H.C.L. nr.77 din 11.04.2019 privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice și transmiterea în folosință gratuită către DIRECȚIA CULTURĂ ȘI SPORT MANGALIA

HCL 236 – privind aprobarea, modificarea și completarea H.C.L. nr.146 din 01.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Contractului-cadru de închiriere și a tarifelor practicate pentru închirierea temporară a Grădinilor de Vară ”Saturn”, ”Venus” și ”Neptun”, aflate în administrarea Direcției Cultură și Sport Mangalia

HCL 235 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.305 din 18.12.2019 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019-2020, semestrul I

HCL 260 – aprobarea vânzării terenului în suprafață de 9mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Rozelor, Nr.31, Bl.C, Sc.B, parter, Ap.1 – extindere, jud. Constanța

HCL 270 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 700mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Faleză Neptun, nr.21, jud. Constanța

HCL 269 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 630mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Faleză Neptun, nr.21A, jud. Constanța

HCL 267 – privind actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

HCL 265 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1200mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, Nr.13C, Jud. Constanța

HCL 264 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Marin Preda, Nr.20, Jud. Constanța

HCL 263 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 42mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Vasile Alecsandri, Nr.2B, jud. Constanța

HCL 262 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp din acte (18 mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.38, jud. Constanța

HCL 261 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, Nr.4, jud. Constanța

Sedința extrordinară, convocată de îndată, din data de 05.11.2020

HCL 271 – Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL 272 – Privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Mangalia

HCL 273 – Privind alegerea Viceprimarului Municipiului Mangalia

H.C.L. adoptate în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 25.11.2020

HCL 275 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Mangalia pentru anul 2020

HCL 276 – privind aprobarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Mangalia cu echipamente IT” și a surselor de finanțare

HCL 277 – privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării energiei electrice

HCL 278 – privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării gazelor naturale

Ședința ordinară din data de 23.12.2020

HCL279 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Mangalia

HCL280 – privind aprobarea modelului legitimației și al semnului distinctiv ale aleșilor locali la nivelul Municipiului Mangalia

HCL281 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

HCL282 – privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

HCL283 – privind instituirea taxei speciale de stațiune în Municipiul Mangalia

HCL284 – privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând facilități fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Mangalia

HCL285.pdf – privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanța,,

HCL286.pdf – privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.165/25.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață

HCL287.pdf – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2020

HCL288 – privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Goldterm Mangalia S.A.

HCL 289 Anexa

HCL289 – privind aprobarea Auditului Termoenergetic Complex pentru activitațile de producere, transport și distribuție a energiei termice ale S.C. Goldterm Mangalia S.A., documentație ce cuprinde Auditul Energetic, Bilanțul Energetic și Pierderile Tehnologice

HCL290 – privind aprobarea listelor de inventar și listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/sau casare, după caz, aparținând domeniului public/privat al municipiului Mangalia și aflate în gestiune delegată prin concesionare sau în administrare la S.C. Goldterm Mangalia S.A., aferente anului 2019

HCL291 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ,,Fluidizarea circulatiei rutiere in Municipiul Mangalia, prin realizarea de sensuri unice“

HCL292 – privind aprobarea documentației tehnice, faza S.F., și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Amenajare trecere de pietoni cu scuar și gard de protecție pe șoseaua Constanței, în apropierea minicomplexului comercial ”SILVIA” MANGALIA”

HCL293 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Construire 18 case tip 1,2,3  cu regim de inaltime P+M si a unui bloc cu 2 scari, regim de inaltime Stehnic + P+2E+M  si imprejmuire – Mangalia”  OBIECT:”SISTEMATIZARE  PE  VERTICALA  SI  AMENAJARI  CAROSABILE  SI  PIETONALE”

HCL294 – privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat,  în anul școlar 2020-2021

HCL295 – privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în Municipiul Mangalia, zonele Barieră, Herghelie, IAS Fruviileg, Zootehnie

HCL296 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 305 din 18.12.2019 privind aprobarea numărului  și a cuantumului burselor acordate elevilor din  învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2019-2020, semestrul I, cu modificările și completările ulterioare

HCL297 – privind modificarea și completarea  H.C.L. nr. 65 din 30.04.2020  privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019-2020, semestrul II

HCL298 – privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie- iulie 2020, din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Mangalia

HCL299 – privind transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia

HCL300 – privind aprobarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul Organigramei Spitalului Municipal Mangalia

HCL301 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.179/16.10.2015 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Mangalia, cu modificările și completările ulterioare

HCL302 – privind modificarea și completarea HCL nr. 143/11.10.2017 privind reglementarea condițiilor de acordare a tichetelor sociale de medicamente categoriilor de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială din municipiul Mangalia, cu modificările și completările ulterioare

HCL303 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 300/23.12.2014 privind reglementarea modului de acordare a subvențiilor de la bugetul local pentru serviciul de transport public local, precum și stabilirea categoriilor de persoane beneficiare, cu modificările și completările ulterioare

HCL304 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 308/18.12.2019 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele cu domiciliul stabil în municipiul Mangalia cu ocazia pensionării prin implementarea programului “Respect”, cu modificările ulterioare

HCL305 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 126/26.09.2017 privind aprobarea programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială, cu modificările și completările ulterioare

HCL306 – privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, Olimp, str.Trandafirilor, bl.C2, et.1, ap.124 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia județul Constanța

HCL307 – privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, str. M.I.Dobrogeanu, nr. 77, bl. Gold, ap. 306 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia județul Constanța

HCL308 – privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, șos. Constanței, bl. CP5, ap. 116 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia județul Constanța

HCL309 – privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, str. Oituz, nr. 71, bl. DO2, et.1, ap. 7 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia,  județul Constanța

HCL310 – privind încheierea unui nou contract de închiriere pentru spațiul în suprafață de 105,05mp situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, bl.M, parter, jud.Constanța

HCL311 – privind actualizarea redevenţelor pentru cabinetele medicale, conform H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare

HCL313 – privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 5000 mp situată în Municipiul Mangalia, Acvatoriu Port Turistic, Lot 2, județul Constanța în vederea realizării obiectivului de investiții “ Zonă de agrement acvatic – Port Mangalia”

HCL314 – privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de învățământ  preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia,  în anul școlar 2020-2021

HCL315 – privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local Mangalia în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Mangalia

HCL316 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Goldterm Mangalia S.A.

HCL317 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliului de Administrație al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia

HCL318 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Consiliului de Administrație al Direcției Cultură și Sport Mangalia

HCL319 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L

HCL356 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2020

HCL357 – privind aprobarea majorării fondului de salarii al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pentru anul 2021

HCL358 – privind aprobarea prețului de producere și distribuție a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația din municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. Goldterm Mangalia S.A., și subvenția de la bugetul local

HCL359 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ”REABILITARE SACET MANGALIA”

DISTRIBUIȚI