Up-date 26.03.2020: Anunt anulare concurs – Click AICI…

Bibliografie – Click AICI…

Nr. 18226/16.03.2020

ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie

vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare la sediul din Sos. Constanţei nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

– 2 posturi de guard – Serviciul Ordine Publică, Pază şi Proximitate;

– 1 post de referent treapta profesională I – Biroul Parcuri și Spații Verzi;

– 1 post de bucătar Creşa nr. 3;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Tehnic Administrativ, Club Pensionari;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II Compartimentul Administrare Drumuri şi Parcări;

Concursul se va desfăşura în data de:

– 08.04.2020, ora 10:00 – proba scrisă pentru posturile de guard şi referent;

– 08.04.2020, ora 14:00 – proba practică pentru posturile de muncitor necalificat şi bucătar;

– 10.04.2020, ora 11:00 – interviul.

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:

1) guard – Serviciul Ordine Publică, Pază şi Proximitate:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă – nu este cazul.

2) referent treapta profesională I – Biroul Parcuri și Spații Verzi:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime: 3 ani și 6 luni.

3) bucătar Creşa nr. 3:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă – minim 6 luni.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, în perioada 16.03.2020 – 27.03.2020 şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, după caz;

d) cazierul judiciar;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

g) dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353