Up-date 22.05.2020: Anulare concurs contractuali – Click AICI…

ANUNŢ – privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 15.06.2020, ora 13:00 – proba practică şi în data de 17.06.2020, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Str. Delfinului nr. 1, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

– 1 post de muncitor calificat (instalator) treapta profesională I – Biroul Administrare Pieţe;

– 1 post de muncitor calificat (lăcătuş) treapta profesională I – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post de muncitor calificat (tubulator) treapta profesională I – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II –  Compartimentul Administrare Drumuri şi Parcări;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională I –  Biroul Administrare Pieţe;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

– 3 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari.

            Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:

1) muncitor calificat treapta profesională I:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă – minim 5 ani.

2) muncitor necalificat treapta profesională I:

– studii medii sau generale;

– vechime în muncă – minim 3 ani.

            Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, în perioada 20.05.2020 – 03.06.2020, şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d) cazierul judiciar;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

g) dosar cu şină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

            Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituției şi la telefon 0241/751060.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353