Up-date 11.12.2020: Raport final – Click AICI…

Up-date 10.12.2020: Centralizator nominal – Click AICI…

Up-date 09.12.2020: PV interviu – Click AICI…

Up-date 07.12.2020: PV PROBA PRACTICA – Click AICI…

Up-date 26.11.2020: PV selecție dosare contractuali – Click AICI…

 

Formular concurs contractuali – Click AICI…

    ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 07.12.2020, ora 11:00 – proba practică şi în data de 09.12.2020, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Str. Delfinului nr. 1, conform prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale H.G. nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

– 1 post de muncitor calificat (bucătar) – Creşa nr. 3;

– 1 post de muncitor calificat (instalator) treapta profesională I – Biroul Administrare Pieţe;

– 1 post de muncitor calificat (instalator) treapta profesională I – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari;

– 2 posturi de  muncitor calificat (lăcătuş) treapta profesională I – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post de  muncitor calificat (lăcătuş) treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Administrare Drumuri şi Parcări;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Administrare Pieţe;

– 3 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari;

– 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice.

            Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat (bucătar, lăcătuş, instalator) treapta profesională I:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă – minimum 5 ani.

            Condiţii specifice pentru ocuparea postului de muncitor calificat (lăcătuş) treapta profesională IV:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă – nu este necesară.

            Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, în  perioada 11.11.2020 – 24.11.2020, ora 16:00, date de contact: telefon 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353