07 model adeverinte

Atributiile postului

Bibliografie

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 Formular concurs nou

ANUNŢ  Nr. 5741/26.01.2021

    Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect-şef din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajare a Teritoriului în data de 25.02.2021, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 02.03.2021, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

    Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

     Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, conform art. 36¹ lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

– studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/ zi, 40 ore/săptămână.

            Dosarele de concurs se depun în perioada 26.01.2021-15.02.2021, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, telefon: 0241751060, int. 222, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro şi trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353