Sedința extraordinară convocată de îndată din data de 27.01.2021

H.C.L. nr.1 –  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.207/31.08.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Modernizare, Supraetajare, Extindere și Închidere Terasă la Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța, Pavilion B, Pavilion C și Anatomie Patologică

Sedința extraordinară convocată de îndată din data de 26.02.2021

HCL 2 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL 3 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.191/25.06.2020 privind acordarea de scutiri de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc. aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Mangalia datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia

Ședința ordinară din data de 29.03.2021

HCL 5 – privind utilizarea excedentului bugetului local și al bugetelor din venituri proprii, fonduri nerambursabile aferent anului 2020

HCL 6 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2020

HCL 7 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2021

HCL 8 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L. pentru anul financiar 2021

HCL 9 – privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Mangalia, valabile la data de 15.02.2021

HCL 10 – privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020 – 2021, semestru I

HCL 11 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.295 din 23.12.2020 privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în Municipiul Mangalia, zonele Barieră, Herghelie, IAS Fruviileg, Zootehnie

HCL 12 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.310/18.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

HCL 13 – privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2021

HCL 14 -privind modificarea și completarea H.C.L. nr.283/23.12.2020 privind instituirea taxei speciale de stațiune în Municipiul Mangalia

HCL 15 – privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor din Municipiul Mangalia

HCL 16 – privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Mangalia, pentru activitatea desfășurarea în anul 2020

HCL 17 – privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2021

HCL 18 – privind aprobarea Planului anual de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și de persoanele care au copii în plasament

HCL 19 – privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2020 și cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia

HCL 21 – privind aprobarea completării activităților specifice serviciului de iluminat public în Municipiul Mangalia și a prețurilor/ tarifelor aferente acestor activități

HCL 22 – privind acceptarea de către Municipiul Mangalia a sponsorizării efectuată de S.C. Oxygen Residence Neptun S.R.L., cu sediul socială în Sectorul 1, București, Șos. Nordului, nr.94E, parter, ap.1

HCL 23 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ”MODERNIZARE, SUPRAETAJARE, EXTINDERE ȘI ÎNCHIDERE TERASĂ LA SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA, JUD. CONSTANȚA, PAVILION B, PAVILION C ȘI ANATOMIE PATOLOGICĂ”

HCL 24 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI AMENAJARE PARCAJ AUTOTURISME”, Municipiul Mangalia

HCL 25 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”AMENAJARE PARCAJ STRADA ROZELOR (FOST COȘ FUM DE CĂRĂMIDĂ STAȚIE DEDURIZARE APĂ)”, Municipiul Mangalia

HCL 26 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Construire 18 case tip 1, 2, 3 cu regim P+M și a unui bloc cu 2 scări, regim de înălțime S tehnic + P+2E+M și împrejmuire – Mangalia”, OBIECT: ”ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ”

HCL 27 – privind aprobarea documentației tehnice (faza studiu de prefezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiții ”ÎNFIINȚARE TABĂRĂ MICII MARINARI, STAȚIUNEA NEPTUN, MUNICIPIUL MANGALIA”(reconversie Bazar Prichindel)

HCL 28 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de proiectului: ”DESFIINȚARE TRIBUNE STADION ȘI PARȚIAL ÎMPREJMUIRE”

HCL 31 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale din Municipiul Mangalia

HCL 33 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 200mp situat în Str. Mihai Viteazu, nr.17, Municipiul Mangalia, jud. Constanța

HCL 34 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 19726mp situat în municipiul Mangalia, str. Faleză Olimp, Tronson 1, jud. Constanța

HCL 35 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1052mp situat în municipiul Mangalia, str. Gala Galaction, nr. 5, jud. Constanța

HCL 36 – privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a terenului în suprafață de 20802mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala Galaction, jud. Constanța, către Agenția Națională pentru Locuințe pe durata realizării investiției ”Locuințe prin credit ipotecar”

HCL 42 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.40, jud. Constanța

HCL 43 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.74, jud. Constanța

HCL 44 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.42, jud. Constanța

HCL 45 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de terenului în suprafață 54mp situat în Municipiul Mangalia, Str. T.S. Săveanu, Nr.4A, jud. Constanța

HCL 46 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 59,72mp din acte (60mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, Str. Greenport, Nr.36B, jud. Constanța

HCL 47 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 296mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Dobrogei, Nr.15, jud. Constanța

HCL 48 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 328mp din acte (329mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Hipodrom, Nr.17, jud. Constanța

HCL 50 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 607mp din acte (600mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, str. Geo Bogza, Nr.26, jud. Constanța

HCL 51 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 607mp din acte (600mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, str. Geo Bogza, Nr.52, jud. Constanța

HCL 52 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 607mp din acte (600mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, str. Geo Bogza, Nr.50, jud. Constanța

HCL 53 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 3.157mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, Str. Faleza Saturn, nr. 7, jud. Constanța

HCL 54 – privind trecerea din domeniul public al Municipiului Mangalia în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia

Ședința ordinară din data de 22.04.2021

HCL 55 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mangalia  pentru anul 2021

HCL 56 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

HCL 57 – privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

HCL 58 – privind aprobarea tarifului pentru eliberarea avizului de amplasament de către operatorul de servicii comunitare de utilități publice S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

HCL 59 – privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia

HCL 61 – privind modificarea parțială și completarea H.C.L. nr.160/25.07.2019 privind aprobarea documentației REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANTA

HCL 62 – privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele în regim de închiriere din Municipiului Mangalia

HCL 63 – privind neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la vânzarea imobilului format din teren și construcție situat în Municipiul Mangalia, aflat în proprietatea Băncii Comerciale Române S.A.

Ședința ordinară din data de 09.06.2021

HCL 65 – alegerea privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL 66 – aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru trimestrul 4 – 2020

HCL 67 – privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe

HCL 68 – privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, în anul școlar 2021 – 2022

HCL 69 – privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020 – 2021, semestrul II

HCL 70 – privind actualizarea componenței Comisiei de ordine publică la nivelul municipiului Mangalia constituită prin H.C.L. nr.73 din 26.10.2012, cu modificările și completările ulterioare

HCL 71 – privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice de pe raza municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.57/04.05.2018, cu modificările și completările ulterioare

HCL 72 – privind modificarea și completarea Regulamentului de creștere și deținere de animale domestice și păsări de curte în municipiul Mangalia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.201/03.04.2013

HCL 73 – privind modificarea și completarea Regulamentului de gestionare a populației canine din municipiul Mangalia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.202/03.04.2013

HCL 74 – privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

HCL 75 – privind acordarea de facilități constând în scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren Fundației de Servicii Islamice din România pentru anii 2021 și 2022

HCL 76 – privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de facilități fiscale reprezentând scutire de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc. aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Mangalia, restante la data de 01 aprilie 2021, datorate bugetului local de către persoanele juridice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia

HCL 77 – privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiul de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico – economici aferente obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare (DRUM EXPRES) a Municipiului Mangalia”

HCL 78 – privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) și a REGULAMENT  DE URBANISM (R.L.U.) aferent ”ÎNFIINȚARE CIMITIR” Municipiul Mangalia, str. Oituz, nr.107, jud. Constanța, BENEFICIAR: U.A.T. Mun. Mangalia

HCL 79 – privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 12mp situat în Municipiul Mangalia, str.Crișanei, nr.10A, jud. Constanța, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în vederea amplasării unei Stații automate de monitorizare a calității aerului, de tip urban

HCL 80 – privind aprobarea listelor de inventar a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Mangalia și aflate în folosința gratuită a  S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L, aferente anului 2020

HCL 81 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu situate în Municipiul Mangalia

HCL 82 – privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.441/21.10.2013

HCL 83 –privind prelungirea contractului de concesiune nr.21869/11.04.2013,

beneficiar URDĂREANU SORIN COSTEL

HCL 84 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 23mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazu, Nr.3,  jud. Constanța

HCL 85 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 110mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Henny Ignatie, Nr. rampa auto 21b lot.2 – lot.2,  jud. Constanța

HCL 86 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 487mp situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea2, Str. George Bacovia, Nr.5, lot.23, jud. Constanța

HCL 87 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Marin Preda, Nr.17,  jud. Constanța, către domnul CLIPICI – CÂMPEAN MARIN

HCL 88 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.16, jud. Constanța

HCL 89 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, Nr.56,  jud. Constanța

HCL 90 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.46, jud. Constanța

HCL 91 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.68, jud. Constanța

HCL 92 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.72 jud. Constanța

HCL 93 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.6, jud. Constanța

94/09.06.2021 privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.2,  jud. Constanța, beneficiar fiind NAUM LIANA – ELENA
95/09.06.2021 privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19 mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr. 70,  jud. Constanța, beneficiar fiind DAMIAN IVAN
96/09.06.2021 privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19 mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.66,  jud. Constanța, beneficiar fiind NEGRILĂ PETRE
97/09.06.2021 privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.92,  jud. Constanța, beneficiar fiind ATANASIU GHEORGHE
98/09.06.2021 privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 74mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Rozelor, nr.32, bl.R15, sc.A, ap.1 – extindere, jud. Constanța, beneficiar S.C. INTERPRESS TODOR COMPANY S.R.L.
99/09.06.2021 privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 66mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Rozelor, nr.1D, jud. Constanța, beneficiar S.C. INTERPRESS TODOR COMPANY S.R.L.

HCL 100 – privind aprobarea alipirii terenurilor situate în Mun. Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr. 10K, 10J și 10H, jud. Constanța

HCL 101 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 6634 mp situat în Municipiul Mangalia, Taluz Faleză, Jud. Constanța

HCL 102 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 187000 mp situat în Municipiul Mangalia, Parcela A160/26+Np156/3, Jud. Constanța

HCL 103 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2021

HCL 104 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în Adunarea Generală a Asociației ”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia”

HCL 105 – privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în Adunarea Generală a Asociației Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia

Ședința ordinară din data de 12.07.2021

HCL 106 – privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia

HCL 107 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.) al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

HCL 108 – privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia

HCL 109 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.10 din 29.03.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021, semestrul I

HCL 110 – privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Căminului de Bătrâni Mangalia

HCL 111 – privind aprobarea planului de asistenţă medicală comunitară pentru anul 2021

HCL 112 – privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa nr.3 Mangalia

HCL 113 – privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.165/25.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia, cu modificările și completările ulterioare

HCL 114 – privind neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la vânzarea unor terenuri situate în Municipiul Mangalia, aflate în proprietatea S.C. T.H.R. Marea Neagră S.A

HCL 115 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1300 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Gala Galaction, nr. 24A-extindere, Jud. Constanța

HCL 116 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 8943mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Faleză Neptun, nr.6, Jud. Constanța

HCL 117 – privind aprobarea alipirii terenurilor situate în Municipiul Mangalia, Șos.Constanței, nr.27 și nr.27D, jud. Constanța

HCL 118 – privind completarea H.C.L. nr.159/30.04.2020 privind aprobarea vânzării unităţii locative A.N.L. situată în Municipiul Mangalia, str.Dimitrie Cantemir, Nr.5, Bl.OD5, Ap.3, jud. Constanţa, având număr cadastral 110509-C2-U3, către doamna Anghel Mirela

HCL 119 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 500mp, situat în Municipiul Mangalia, Str.Augustin Buzura, nr.31, jud. Constanța, beneficiar fiind Bogdan Viorica

HCL 120 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Emil Cioran, Nr.23, jud. Constanța, beneficiari fiind Enache Vasilică și Enache Anda-Maria

HCL 121 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 16mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Rozelor, Nr.27, Bl.A2, Sc.A, parter, Ap.1 – extindere,  jud. Constanța, beneficiar fiind Vanghele Ana

HCL 122 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 615mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str.Faleză Olimp, Nr.13-13A,  jud. Constanța

HCL 123 – privind aprobarea documentației de urbanismPLAN URBANISTIC DE DETALIU – „CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE CU SUPRAETAJARE P+2E+3E PARȚIAL, CAMERE DE ÎNCHIRIAT CU BUCĂTĂRIE, IMOBIL EXISTENT P+1E(C3), DESFIINȚARE PARȚIALĂ, RECOMPARTIMENTARE ȘI REFAȚADIZARE” Adresă: Mun. Mangalia, stațiunea Venus, str.Gheorghe Țuțuianu, nr.1E, Jud. Constanța BENEFICIAR: S.C. Club Razelm S.R.L.

HCL 124 – trecerea din domeniul public al Municipiului Mangalia în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia

HCL 125 – privind organizarea şi funcţionarea pe perioadă nedeterminată a unei linii de gardă în specialitatea anestezie terapie intensivă la nivelul Spitalului Municipal Mangalia

HCL 126 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str.Gala Galaction, nr.33A, jud. Constanța, beneficiari fiind Lupșor Maria, Lupșor Cornel și Gheorghiciuc Ana Maria

HCL 127 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 994mp din acte (988mp din măsurători), situat în Municipiul Mangalia, Str.Ion Mincu, nr.10, jud. Constanța, beneficiar fiind Borcea Constantin

HCL 128 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 671mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, Str.Faleză Olimp, Nr.5,  jud. Constanța

Ședința extraordinară din data de 20.08.2021

HCL 129 –privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2021

Ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 02.09.2021

HCL 130 – privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 12.782.779 lei,
în conformitate cu prevederile 
art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

HCL 131 – privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între U.A.T. Municipiul Mangalia și U.A.T. Orașul Bușteni

Ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 30.09.2021

HCL 132 –  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL 133 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2021

Ședința ordinară din data de 22.10.2021

HCL 134 – privind dezvoltarea durabilă a stațiunilor turistice Saturn – Venus – Cap Aurora – Jupiter – Neptun – Olimp în materie de construcții și documentații de urbanism

HCL 135 – privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.206/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Mangalia, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 136 – privind acordarea alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliția Locală Mangalia

HCL 137 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Mangalia în comisiile e interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică din municipiul Mangalia

HCL 138 – privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, în anul școlar 2021 – 2022

HCL 139 – privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în Municipiul Mangalia, zonele Barieră, Herghelie, IAS Fruviileg, Zootehnie

HCL 140 – privind transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia

HCL 141 – privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa nr.3 Mangalia pentru anul școlar 2021 – 2022

HCL 142 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.126/26.09.2017 privind aprobarea Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială, cu modificările și completările ulterioare

HCL 143 – privind aprobarea Regulamentului și a criteriilor pentru repartizarea locuințelor în regim de închiriere din Municipiul Mangalia

HCL 144 – privind aprobarea Regulamentului și a criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale din Municipiul Mangalia

HCL 145 – privind aprobarea Regulamentului privind îndrumarea coordonarea și controlul asociațiilor de  proprietari/ locatari din municipiul Mangalia și atestarea administratorilor de condominii

HCL 146 – privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Mangalia, pentru anul 2021

HCL 147 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.165/25.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Mangalia, cu modificările și completările ulterioare

HCL 148 – privind aprobarea actualizării documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „REABILITARE CASA DE CULTURĂ MANGALIA”

HCL 149 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotare investiție Casa de Cultură Mangalia, Șos. Constanței, nr.5, municipiul Mangalia, județul Constanța”

HCL 150 – privind aprobarea actualizării documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici (faza P.T.) aferente proiectului: ”AMENAJARE PARCAJ ȘOS. CONSTANȚEI, ÎN SPATELE BLOCURILOR 12,13,14 ȘI I.G.A.F.” MUNICIPIUL MANGALIA

HCL 151 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici (faza S.F.) aferente proiectului: „AMENAJARE STR.PETRE ISPIRESCU (PRELUNGIRE), STR.ION BUDAI DELEANU (PRELUNGIRE)”

HCL 152 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”ÎNFIINȚARE CIMITIR – MANGALIA, STR. OITUZ NR.107”

HCL 153 – privind predarea centralelor termice aferente blocului C1, situat în Municipiul Mangalia, str. Costache Negruzzi, nr.13A, jud. Constanța, respectiv aferente blocului C1, situat în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr. 63, jud. Constanța, către S.C. Goldterm Mangalia S.A.

HCL 154 – privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru prestarea de servicii funerare de către IMPEX FLORESTEL S.R.L.

HCL 155 – privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru prestarea de servicii funerare de către LACTO VAL 2001 S.R.L

HCL 156 – privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru prestarea de servicii funerare de către FLOREA CASĂ FUNERARĂ S.R.L.

HCL 157 – privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D. și R.L.U) – ”CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ P+2E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Adresă: Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, Str.Drumul Pescarilor, nr.36, BENEFICIAR: S.C. BAUENN ELECTRIC S.R.L.

HCL 158 – privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D. și R.L.U.) – „CONSTRUIRE HOTEL S+P+1E, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Adresă: MUN. MANGALIA, STAȚIUNEA OLIMP, STR. TRANDAFIRILOR, NR.39A, LOT 2/2, BENEFICIAR: MICULESCU IONEL P.F.A.

HCL 159 – privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D. și R.L.U.)– „ DESFIINȚARE LOCUINȚĂ PARTER – C1, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+2E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ” – Mun. Mangalia, str. Negru Vodă, nr. 43, Jud. Constanța, BENEFICIARi: Nicuț Maria și Nicuț Valerian

HCL 160 – privind actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Mangalia

HCL 161 – privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al U.A.T. Municipiul Mangalia a unor imobile terenuri situate în Municipiul Mangalia și stațiunile arondate, jud. Constanța, și declararea acestora ca fiind de uz și interes public local

HCL 162 – privind trecerea din domeniul public al Municipiului Mangalia în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia

HCL 163 – privind diminuarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr.401 din 07.01.2014, beneficiar fiind S.C. PNP IMPEX S.R.L.

HCL 164 – privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unui spaţiu situat în Mun. Mangalia, str.Pictor Tonitza, nr.4, bl.F3, sc.C, ap.43, jud.Constanța, în vederea desfăşurării de activităţi medicale, către Apaz O. Julide – Medic Primar Medicină de Familie

HCL 165 – privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 56mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazu Nr.25A – extindere, jud. Constanța, către domnul BUHLEA GHEORGHIȚĂ

HCL 166 – privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 94mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Gheorghe Țuțuianu Nr.1B – extindere, lot 2, jud. Constanța, către doamna BADEA ALEXIA-TAHNE

HCL 167 – privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 313mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Gheorghe Țuțuianu Nr.1B – extindere, Lot 1, jud.Constanța, către doamna BADEA ALEXIA-TAHNE

HCL 168 – privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 448mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Principesa Elena,  Nr.10 – extindere, jud. Constanța, către domnul EREGEP METIN

HCL 169 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 3 mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, Str. Henny Ignatie, nr. 13, bl. CP1, ap. 17 -extindere, jud. Constanța, beneficiar fiind P.F.A. MĂLĂESCU LILIANA

HCL 170 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp, situat în Municipiul Mangalia, Str.Rozelor, nr.33, bl.C1, sc.A, parter, ap.1 – extindere, jud.Constanța, beneficiar fiind MĂRMUREANU VIRGIL

HCL 171 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, Nr.76,  jud.Constanța, beneficiari fiind ACU NICOLAE și ACU ADRIANA-NICULINA

HCL 172 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, Nr.94,  jud.Constanța, beneficiari fiind ACU NICOLAE și ACU ADRIANA-NICULINA

HCL 173 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, Nr.44,  jud. Constanța, beneficiari fiind GAFTON ION și GAFTON MARIA

HCL 174 – privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 296 mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Banatului, Nr.10, jud. Constanța, beneficiar ASOLTANEI NADEJDA

HCL 175 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr. 52,  jud. Constanța

HCL 176 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.54,  jud. Constanța

HCL 177 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 32mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.50,  jud. Constanța

HCL 178 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 116mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Trandafirilor nr.25 – extindere,  jud. Constanța

HCL 179 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 518,41mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Mihail Sadoveanu, Nr.1,  jud. Constanța

HCL 180 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 2.188 mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Teren Silvia 1, Lot 2/2,  Jud.Constanța

HCL 181 – privind actualizarea obiectului Contractului de închiriere  nr.1060/01.04.2011

HCL 182 – privind aprobarea unui schimb de terenuri, între Municipiul Mangalia și S.C. Palace Hotel & Resort S.R.L.

HCL 183 – privind realizarea schimbului de locuințe pentru tineri, construite din fonduri A.N.L., destinate închirierii, între DACHE VASILE LUCIAN și POPÂRȚAC ANCUȚA MARIOARA, titularii Contractelor de închiriere nr.3434/30.07.2010, respectiv nr.3405/30.07.2010

HCL 184 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2021

HCL 185 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.160/25.07.2019 privind aprobarea documentație REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA, prin îndreptarea unor erori materiale

Ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 26.10.2021

HCL 186 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2021

HCL 187 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

HCL 188 – privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în favoarea furnizorului de combustibil lichid ușor

Ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 05.11.2021

HCL 189 – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL MANGALIA” în vederea includerii la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

HCL 190 – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ZONA VEST MUNICIPIUL MANGALIA” în vederea includerii la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

Ședința extraordinară din data de 23.11.2021

HCL 191 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 23.497 mp situat în Municipiul Mangalia, str.Ion Jalea, nr.2, jud. Constanța

HCL 192 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, și Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții: CONSTRUIRE CREȘĂ ZÂNA ZORILOR , MUNICIPIUL MANGALIA

Ședința extraordinară din data de 07.12.2021

HCL 193 – privind reglementarea unor măsuri propuse de către operatorul de iluminat public S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru îmbunătățirea activităților din sfera serviciului de iluminat public  în Municipiul Mangalia

HCL 194 – privind aprobarea completării activităților specifice serviciului de iluminat public în Municipiul Mangalia și  a prețurilor/tarifelor aferente acestor activități

HCL 195 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2021

HCL 196 – privind transformarea unor posturi vacante de natură contractuală din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

HCL 197 – privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.138/22.10.2021 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia,  în anul școlar 2021-2022

HCL 198 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele construite prin programele A.N.L.

Ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 13.12.2021

HCL 199 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului: “Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, Municipiul Mangalia, jud. Constanța”, în vederea participării la „Programul privind Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”

Ședința ordinară din data de 22.12.2021

HCL 436 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

HCL 437 – privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului pe teritoriul  administrativ al  Municipiul Mangalia

HCL 438 – privind instituirea taxei speciale de stațiune în Municipiul Mangalia

HCL 439 – privind instituirea taxei speciale pentru eliberarea/vizarea autorizației/ avizului program de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață în  Municipiul Mangalia

HCL 440 – privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat,  în anul școlar 2021-2022

HCL 441 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.126/26.09.2017 privind aprobarea Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială

HCL 442 – privind modificarea H.C.L. nr.33 din 18.02.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al Municipiului Mangalia

HCL 443 – privind modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr.206 din 31.08.2020 privind asocierea Municipiului Mangalia cu Ambasada Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiții: Creșa Mangalia

HCL 444 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.C./P.T.) și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului: „Infiintare teren multisport Parc Diana” Municipiul Mangalia

HCL 445 – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „ Desfiinţare Corp 2-Tribune” , Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, județul Constanța

HCL 446 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.D.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: “Desființare construcții C1 cu număr cadastrala 107606- C1 si C2 cu nr.107606-C2, Municipiul Mangalia, strada Mihai Eminescu, nr.4A (fost 15), jud.Constanța”

447/22.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, nr.2, bl.S, parter, județul Constanța, aparținând lui DAN NICULAE, DAN CONSTANTIN, PUSTELNIAC ECATERINA și  DAN ROMEO-CRISTU, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
448/22.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, nr.59 – clădire mixtă, județul Constanța, aparținând lui AȘTEFĂNOAEI MARCEL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

HCL 449 – privind aprobarea prețului de producere și distribuție a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația din municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. Goldterm Mangalia S.A., și subvenția de la bugetul local

HCL 450 – privind aprobarea ajustării și modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare în Municipiul Mangalia

HCL 451 – privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.52 din 22.09.2016 privind aprobarea Strategiei de tarifare/Mecanismului de tarifare practicat de operatorul S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029  în vederea implementării Proiectului POIM 2014-2020

HCL 452 – privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr.160/22.10.2021 privind actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Mangalia, jud. Constanța

HCL 453 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia

HCL 454 – privind aprobarea listelor de inventar și a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/sau casare, după caz, aparținând domeniului public/privat al municipiului Mangalia și aflate în gestiune delegată prin concesionare sau în administrare la S.C. Goldterm Mangalia S.A., aferente anului 2020

HCL 455 – privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și a listelor de inventar, aparținând Direcției Cultură și Sport Mangalia, sau aflate în proprietatea Municipiului Mangalia și în administrarea Direcției Cultură și Sport, aferente anului 2020

HCL 456 – privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin suplimentar emis în favoarea furnizorului de combustibil lichid ușor S.C. M.T.K. AUTO SPORT S.R.L.

HCL 457 – privind transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia

Ședința ordinară din data de 20.12.2021

200/20.12.2021

 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2021-2022, semestrul I
201/20.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2021
202/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Maior Giurăscu, nr.23, județul Constanța, aparținând lui DAVID MIHAI, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
203/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Maior Giurascu, nr.4,  județul Constanța, aparținând lui BUGU CONSTANTIN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
204/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr.17, bl.C14, sc.B, ap.21- extindere apartament,  județul Constanța, aparținând lui GRECIANU MARIA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
205/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Oprea Crușoveanu, nr.35,  județul Constanța, aparținând lui ALEXANDRU MARIA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
206/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Muncitorului, nr.11, județul Constanța, aparținând lui DAFINESCU LAURENȚIU MIRCEA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
207/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Petru Maior, nr.8A, județul Constanța, aparținând lui BURMAMBET LEILA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
208/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Libertății, nr.19B, județul Constanța, aparținând S.C. BAY SEDAXI S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
209/20.12.2021 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Gheorghe Nețoi, nr.17 – Lot 5-C5, județul Constanța, aparținând lui NIȚU CARMEN-MARINELA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
210/20.12.2021 privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Incinta Ferma Zootehnica Fruviileg,  județul Constanța, aparținând S.C. AVICOLA CALLATIS DOBROGEA S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
211/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Teilor, nr.7, județul Constanța, aparținând S.C. DON RAZ TURISMO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
212/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022 pentru clădirile situată situate în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, nr.69-71, județul Constanța, aparținând  S.C. OLVIS REGAL S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
213/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, nr.137,  județul Constanța, aparținând S.C. VEST PAN S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
214/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Portului, nr.54,  județul Constanța, aparținând S.C. URANUS  S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
215/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Transporturilor, nr.3, județul Constanța, aparținând lui FRUSESCU ȘTEFAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
216/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Mihai Eminesc,u nr.2, județul Constanța, aparținând lui GĂMĂLIE CRISTIAN NICOLAE, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
217/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.1 Mai, nr.23, județul Constanța, aparținând lui ROȘCA IONUȚ, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
218/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.1 Mai, nr.52, județul Constanța, aparținând lui GÂLCĂ ELENA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
219/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul  Mangalia, str.Albești, nr.1 – ferma nr. 8 (7 hale, 4 blocuri, 2 posturi trafo, 1 filtru sanitar),  județul Constanța, aparținând S.C. AVICOLA DANUBIO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
220/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul  Mangalia, str.Albești, nr.1 – ferma nr. 10 (7 hale, 4 blocuri, 1 post trafo, 1 filtru sanitar), județul Constanța, aparținând S.C. AVICOLA DANUBIO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
221/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul  Mangalia, str.Albești, nr.1 – ferma nr. 11 (7 hale, 4 blocuri, 1 filtru sanitar),  județul Constanța, aparținând S.C. AVICOLA DANUBIO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
222/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul  Mangalia, str.Bucovinei, nr.10, județul Constanța, aparținând lui BORMEL LUIZA-CARLA, ZODILĂ SIMONA-ELENA și ZODILĂ CRISTIAN-EUGEN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
223/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul  Mangalia, str.Vasile Pârvan, nr.29 – anexă, județul Constanța, aparținând lui FĂTU DOBRIȚA și  FĂTU DORIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
224/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul Mangalia, str.Mihai Viteazu, nr.18A – locuință + anexă, județul Constanța, aparținând lui TUDOR DOINA, TUDOR FLORENTIN-ADRIAN și TUDOR ALEXANDRA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
225/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Libertății, nr.16, județul Constanța, aparținând lui RACU ELISABETA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
226/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Doctor Motaș, nr.6 –  clădire + extindere, județul Constanța, aparținând lui BECHIR MEMET și BECHIR REFIA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
227/20.12.2021 privind aprobarea majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Doctor Motaș, nr.6A, județul Constanța, aparținând lui BECHIR CAIMET și BECHIR SELIM, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
228/20.12.2021 privind aprobarea majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Munteniei, nr.23J, județul Constanța, aparținând lui MUSTAFA ELMAS și MUSTAFA IASAR, ca urmare a constatării stării tehnice de teren  neîngrijit
229/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul Mangalia, bld.1 Decembrie 1918, nr.15 – C1 locuință + C3 garaj,  județul Constanța, aparținând lui ȚAȚA NICOLAE și MARINESCU RĂZVAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijită
230/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul Mangalia, bld.1 Decembrie 1918, nr. 5 – C2 locuință + C4 magazie,  județul Constanța, aparținând lui ȚAȚA NICOLAE și MARINESCU RĂZVAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijită
231/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul  Mangalia, bld.1 Decembrie 1918,nr.45, bl.X1-X2 – Unit 153, județul Constanța, aparținând S.C. MOCEA&CO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
232/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.General Dragalina, nr.6, județul Constanța, aparținând  lui MARICEAN LIVIA, MARICEAN AUGUSTIN-LIVIU și NISTOR AUGUSTINA-LIVIA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
233/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul Mangalia, str.General Dragalina, nr.13A – locuință + magazie, județul Constanța, aparținând lui PÎRVAN GINA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
234/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul Mangalia, str.Matei Basarab, nr.73 – locuință + anexă,  județul Constanța, aparținând lui MIHU VEBIE, ca  urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijite
235/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situate în Municipiul Mangalia, str.Ghreoghe Nețoi, nr.4, județul Constanța, aparținând lui POPOVICI CONSTANȚA și CHIRILĂ IOANA DACIA, ca  urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijite
236/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Petru Maior, nr.1, județul Constanța, aparținând lui ȘULEA MARIA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
237/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, str.Arh.Radu Vulpe, nr.1C, județul Constanța, aparținând lui ROTEA IONELA-LAURA și MĂLĂESCU MARIAN AURELIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
238/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, str.Greenport, nr.36B, județul Constanța, aparținând lui CANOVA GABRIELA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
239/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, str.Lavrion, nr.56, județ Constanța, aparținând lui VERIGA IULIAN și MIHAI MARCUS, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
240/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, str.Greenport, nr.54, județul Constanța, aparținând lui OPREA IONUȚ LAURENȚIU, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
241/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, str.Greenport, nr.13, unitatea 123, județul Constanța, aparținând S.C. R&MM CO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
242/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirile situate în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Gheorghe Țuțuianu, nr 9 – căsuțe Brateș și grupuri sanitare,  județul Constanța, aparținând S.C. VENUS HOLIDAY 2000 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
243/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Traian Vuia, nr.11-18 (8 clădiri), județul Constanța, aparținând lui ȘETREANU TRAIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
244/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Principesa Elena, nr.3 – Bufet Popas Venus,  județ Constanța, aparținând S.C. RESTAURANT TOITAN S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
245/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Nicolae Iorga, nr.2 (hotel, restaurant și sala polivalentă), județul Constanța, aparținând S.C. CRIS STYLE IMPEX S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
246/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Jupiter, nr.3 – Bufet Aurora 1,  județ Constanța, aparținând  S.C. LEILCOM S.R.L.,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
247/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, zona Steaguri – Bufet Farul și grup sanitar, număr cadastral 106406, județul Constanța,  aparținând lui BALAȘ-SALCOCI DRAGOȘ-CĂTĂLIN și BALAȘ-SALCOCI ROXANA-MARIA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
248/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Plopilor, nr.22, județul Constanța, aparținând S.C. BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
249/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Trandafirilor, nr.16G, județul Constanța, aparținând  lui DRAGOMIR GHEORGHE -VIOREL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
250/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Faleza Neptun, nr.19 – Bufet Gloria,  județul Constanța, aparținând S.C. MAREA NEAGRĂ ESTIVAL S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
251/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în  Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Faleza Neptun, nr.7, județul Constanța, aparținând S.C. R&MM FUN WORLD S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
252/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Trandafirilor, nr.16K, județul Constanța, aparținând lui NATI GABRIEL, GHIURI ZOE și BALAȘ-SALCOCI ROXANA-MARIA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
253/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Plopilor, nr.16A, județul Constanța, aparținând S.C. RIENI DRINKS S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
254/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.3G, județul Constanța, aparținând lui CARACOSTEA CĂTĂLIN-MIHAIL, CARACOSTEA MIRELA și CARACOSTEA GEORGE-LEONIDA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
255/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Trandafirilor, nr.3H (nr. cadastral 267), str.Trandafirilor, nr.3I (construcție extratabulară) și str.Trandafirilor, nr.3T (nr. cadastral 265), județul Constanța, aparținând S.C. SWEET&MORE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
256/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.3F, județul Constanța, aparținând S.C. MIRACOL SAM S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
257/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.4L, județul Constanța, aparținând S.C. MIRACOL SAM S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
258/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str. Trandafirilor, nr. 1E,  județul Constanța, aparținând lui AUREL VALENTIN-IONUȚ și FLOREA MIHAELA-CARMEN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
259/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.10D, județul Constanța, aparținând S.C. AXA TRADING S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
260/20.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.8L, județul Constanța, aparținând S.C. BERTA VS CONSULT S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
261/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.4H, județul Constanța, aparținând lui CARAULEANU ANDREEA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
262/20.12.2021 privind majorarea cu 300%  a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.6C, județul Constanța, aparținând lui CHIRIAC LUDOVIC-LUCIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
263/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Neptun, Bazar Prichindel, str. Școlii nr. 4G, județul Constanța, aparținând lui CHIRIAC LUDOVIC-LUCIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
264/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirile situate în municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.5,  județul Constanța, aparținând lui CRĂCIUN VIOREL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite
265/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.4E, județul Constanța, aparținând lui DUMITRIU ELENA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
266/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.5C, județul Constanța, aparținând lui DUMITRU MARIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
267/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.3A,  județul Constanța, aparținând lui FRANGULEA MIHAI-ALEXANDRU și FRANGULEA ALINA-GEORGIANA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
268/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.3B,  județul Constanța, aparținând lui FRANGULEA MIHAI-ALEXANDRU și  FRANGULEA ALINA-GEORGIANA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
269/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.4P,  județ Constanța, aparținând S.C. IVA S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
270/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.3S,  județul Constanța, aparținând lui KOVACS ȘTEFAN și KOVACS TUNDE, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
271/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.4M, județ Constanța, aparținând lui  MAGDALENA GHEORGHE, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
272/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.1G,  județ Constanța, aparținând lui MARIN FLORIAN și MARIN MARIA-NICOLETA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
273/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.4N, județul Constanța, aparținând S.C. MIF S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
274/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.3E, județul Constanța, aparținând lui  PARUSSI OVIDIU-CRISTIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
275/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.10B, județul Constanța, aparținând P.F. PÎRVU CĂTĂLIN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
276/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.1A,  județul Constanța, aparținând S.C. SAVICOM S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
277/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.1B,  județul Constanța, aparținând S.C. SAVICOM S.R.L. ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
278/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.10C, județul Constanța, aparținând S.C. S.P. CARMINA S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
279/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.3V,  județul Constanța, aparținând lui TONGHIOIU EDUARD și TAPU MARIA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
280/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.3D,  județul Constanța, aparținând lui TOFALVI SANDOR și TOFALVI EDITH, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
281/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Trandafirilor, nr.3C,  județul Constanța, aparținând S.C. TRUST AWY S.R.L. ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
282/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.4J, județul Constanța, aparținând lui VLAD-CĂLUGĂRU ANDREIANA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
283/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.8A, județul Constanța, aparținând S.C. DUMITEO PARC S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
284/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.8M, județul Constanța, aparținând lui STOIAN NICULINA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
285/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.8H, județul Constanța, aparținând lui  FERARU DORINA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
286/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.6L, județul Constanța, aparținând lui GARBIN ALINA-FLORICA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
287/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.8J, județul Constanța, aparținând lui IAMANDI ANA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
288/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.6H, județul Constanța, aparținând S.C. JADINE MODE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
289/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.8G, județul Constanța, aparținând I.I. NEAGU IOANA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
290/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.8F, județul Constanța, aparținând I.I. NEAGU IOANA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
291/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.6A, județul Constanța, aparținând P.F. CHISOCEANU COSTICĂ, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
292/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.6B, județul Constanța, aparținând lui RAȘID DILAN, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
293/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Bazar Prichindel, str.Școlii, nr.8K, județul Constanța, aparținând S.C. SILVIA & COP S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
294/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Trandafirilor, nr.8D, județul Constanța, aparținând lui BELCIUG ROMICĂ-ADRIAN și BELCIUG MONICA-RAMONA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
295/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Trandafirilor, nr.23A – anexă U103,  județul Constanța, aparținând S.C. METTEXIN S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
296/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Trandafirilor, nr.23 – U103, etaj 1, județul Constanța, aparținând lui RĂDULESCU ANTOANELA-IULIA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
297/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Olimp, nr.12A – Hotel Banat, județul Constanța, aparținând S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
298/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/11, Lot 1, județul Constanța, aparținând ASAN SUNAI, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
299/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela  A285/13, Lot 2, județul Constanța, aparținând lui BOLAN STELIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
300/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/11, lot 2, județul Constanța, aparținând lui BUZOIANU ION, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
301/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/5, județul Constanța, aparținând lui COSTACHE MARINELA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
302/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/1/1, Lot 1, județul Constanța, aparținând lui DENISLAM MAIRE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
303/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/1/1, Lot 5, județul Constanța, aparținând lui MEMETCEA GEMAL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
304/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/1/1, Lot 4, județul Constanța, aparținând lui MEMETCEA MUBEZZEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
305/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/1/1, Lot 3, județul Constanța, aparținând lui MEMETCEA  RIDVAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
306/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/1/1, Lot 2, județul Constanța, aparținând lui NASURLA MEMET, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
307/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/2, județul Constanța, aparținând lui GOGU PETRE, NICU CORNELIA MARINELA, NICOLESCU ORTANSA CRISTINA, GOGU CLEMENT ALEXANDRU și ȘERBAN VIOLETA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
308/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/3, Lot 1, județul Constanța, aparținând lui IANORESCU MARIA și CRAINICOV LILIANA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
309/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței,  nr.96E, parcela 365/11, județul Constanța, aparținând lui IGNAT SANDA-ILEANA și lui IGNAT NESTOR FLORIN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
310/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/6, județul Constanța, aparținând lui MAFTEI LIVIU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
311/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela  A285/4/4/2, județul Constanța, aparținând lui MANEA MARIUS-CRISTIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
312/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/4/5, județul Constanța, aparținând lui MANEA MARIUS-CRISTIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
313/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/1/2, lot 1, județul Constanța, aparținând lui MIRCEA GHEORGHE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
314/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, nr.114, parcela 365/9, Lot 2, județul Constanța, aparținând lui STRETEAN CLAUDIU-ALEXANDRU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren  neîngrijit
315/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, nr.114, parcela 365/9, Lot 1, județul Constanța, aparținând lui STRETEAN NICOLAE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren  neîngrijit
316/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/14, Lot 2, județul Constanța, aparținând lui STAMATE MARIUS, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
317/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/14, Lot 1, județul Constanța, aparținând lui STROE VICTORIA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
318/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/1/2, Lot 3, județul Constanța, aparținând lui MIRCEA EMANUEL și MIRCEA MINODORA-LUSIANA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
319/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței,  parcela  A285/3, Lot 2, județul Constanța, aparținând lui ARAMĂ ECATERINA- TEODORA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
320/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Albești, nr.1, ferma nr.8, județul Constanța, aparținând S.C. AVICOLA DANUBIO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
321/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Albești, nr.1, ferma nr.10, județul Constanța, aparținând S.C. AVICOLA DANUBIO S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
322/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Albești, nr.1, teren aferent puțuri ferma nr.10, județul Constanța, aparținând S.C. AVICOLA DANUBIO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
323/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Albești, nr.1, ferma nr.11, județul Constanța, aparținând S.C. AVICOLA DANUBIO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
324/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Dobrogei, nr.36, jud. Constanța, aparținând lui HUMĂILĂ MARIA-CRISTINA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
325/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Banatului, nr.12, județul Constanța, aparținând lui CIOBĂNEL DUMITRU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
326/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Bucovinei, nr.10, județul Constanța, aparținând lui BORMEL LUIZA-CARLA, ZODILĂ SIMONA-ELENA și ZODILĂ CRISTIAN-EUGEN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
327/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Mihai Viteazu, nr.18A, județul Constanța, aparținând lui TUDOR DOINA, TUDOR FLORENTIN-ADRIAN și TUDOR ALEXANDRA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
328/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, str.Mihail Kogălniceanu, nr.10, județul Constanța, aparținând lui BREZAE FLORICA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
329/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, nr.61, județul Constanța, aparținând S.C. PRESIDENT TOP OIL S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
330/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Țepeș Vodă, nr.14, județul Constanța, aparținând lui OLARIU HORIA, OLARIU ELENA, TEMPEA OVIDIU, BICAZ TEOFIL, TEMPEA MIRCEA, OLARIU VALERIU, OLARIU MARIA, OLARIU CODRUȚ, OLARIU NICU, BARBU MARILENA, RADU ANA DOCHIA, RADU MARIA, OANCEA ELENA, SARCHIZIAN VIORICA, RADU CORNELIA, RADU NICOLAE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
331/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Libertății, nr.16, județul Constanța, aparținând lui RACU ELISABETA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
332/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Munteniei, nr.21G, județul Constanța, aparținând lui BOBIC VASILICA și BOBIC DUMIRU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
333/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Munteniei, nr.21A, județul Constanța, aparținând lui BOBIC VASILICA și BOBIC DUMITRU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren  neîngrijit
334/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Munteniei, nr.21B, județul Constanța, aparținând lui BOBIC VASILICA și BOBIC DUMITRU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren  neîngrijit
335/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Mihai Racoviță, nr.1A,  parcela A 221/27/9, județul Constanța, aparținând lui MATEI ADRIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
336/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Munteniei, nr.15A, județul Constanța, aparținând lui CĂRBUNE CRISTINA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren  neîngrijit
337/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, bld.1 Decembrie 1918, nr.15, județul Constanța, aparținând lui ȚAȚA NICOLAE și MARINESCU RĂZVAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
338/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.George Emil Palade, nr.11, Lot 3, județul Constanța, aparținând lui MARIN DUMITRU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
339/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.George Emil Palade, nr.9, Lot 2, județul Constanța, aparținând lui DULEA FLORINA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
340/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Carol Davila, nr.10, județul Constanța, aparținând lui MANOLACHE ALINA-GABRIELA și MANOLACHE CRISTIAN-GABRIEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
341/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Ernest Juvara, nr.35, județul Constanța, aparținând lui DRĂGHICEANU GEORGE și DRĂGHICEANU NATALIA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
342/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Carol Devila, nr.4, județ Constanța, aparținând lui COTEȚ ȘTEFAN PETRU, CRĂCIUN GABRIELA și REMY DEMIAN CORENTIN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
343/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.George Emil Palade, nr.1, județul Constanța, aparținând lui NEAGU ȘTEFAN ILIE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
344/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Nicolae Iorga, nr.3, județul Constanța, aparținând lui ZEADIN SUCURAN și ZEADIN GEVAT, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
345/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022,    pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.General Dragalina, nr.13A, județul Constanța, aparținând lui PÎRVAN GINA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
346/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Ezerului, nr.50, județul Constanța, aparținând lui GHEORGHE APOSTOL-MIHAI și GHEORGHE NICOLETA-LILIANA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
347/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Matei Basarab, nr. 3, județul Constanța, aparținând lui MIHU VEBIE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
348/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Mărășești, nr.7, județul Constanța, aparținând S.C. CASADA PRODIMEX S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
349/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Mărășești, nr.12, județul Constanța, aparținând lui STOIAN CORNEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
350/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Mărășești, nr.10, județul Constanța, aparținând S.C. SUNRISE MARINE CLUB S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren  neîngrijit
351/20.12.2021 privind  majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Arh. Radu Vulpe, nr.1C, județul Constanța aparținând lui MĂLĂESCU MARIAN AURELIAN și ROTEA IONELA-LAURA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
352/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Libertății, nr.21, județul Constanța, aparținând ALEXANDRU-STOICESCU GABRIELA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
353/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Muncitorului, nr.11, județul Constanța, aparținând DAFINESCU LAURENȚIU MIRCEA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
354/20.12.2021 privind  majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Petru Maior, nr.8A, județul Constanța, aparținând BURMAMBET LEILA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
355/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Incinta ferma zootehnica Fruviileg, județul Constanța, aparținând S.C.  AVICOLA CALLATIS DOBROGEA S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
356/20.12.2021 privind  majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Oituz, nr.124,  județul Constanța, aparținând CULEAFĂ MIHAI, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
357/20.12.2021 privind  majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul  Mangalia, str.Oprea Crușoveanu, nr.32,  județul Constanța, aparținând ȘERBAN DELIA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
358/20.12.2021 privind  majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Portului, nr.46B, județul Constanța, aparținând S.C MOCEA &CO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
359/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Rozelor, nr.42C, județul Constanța, aparținând MÂNZĂ ALEXANDRA PAULA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
360/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, nr.96F, parcela 365/11, județul Constanța, aparținând S.C. DI GENNARO PROPERTY EXPERT S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
361/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, parcela A285/7, județul Constanța, aparținând lui FEVGA GHEORGHE și FEVGA DUMITRU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
362/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str.Ștefan cel Mare, nr.18, județul Constanța, aparținând S.C. ZORILE IMPEX S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
263/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Aurel Vlaicu, nr.4, parcela 324/41, județ Constanța, aparținând lui VLĂDICĂ VICTOR, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
364/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Nicolae Iorga, nr.54, județ Constanța, aparținând S.C. FLOSUMMER INVESTMENT S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren  neîngrijit
365/20.12.2021 privind  majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Nicolae Iorga, nr.24E, județul Constanța, aparținând lui YILDIZ ALINA-MARINELA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
366/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Nicolae Iorga, nr.2, județul Constanța, aparținând S.C. CRIS STYLE IMPEX S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
367/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, parcela 339/5/4, județul Constanța, aparținând lui CRĂCIUN LAURA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
368/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Principesa Elena – Lot 1600mp, județul Constanța, aparținând IORDAN ILIE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
369/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Gheorghe Țuțuianu, nr.1A , județ Constanța, aparținând S.C. MOBEST S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren  neîngrijit
370/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, județul Constanța, aparținând MIRCEA EMANUEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
371/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Henri Coandă, nr.5A, județul Constanța, aparținând PĂTRUNOIU ȘTEFAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
372/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, parcela 324/6, județul Constanța, aparținând lui PIȚIGOI CRISTINEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
373/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Viceamiral Grigore Marteș, nr.2, județul Constanța, aparținând S.C. VENUS HOLIDAY 2000 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
374/20.12.2021 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Principesa Elena, nr.3, județul Constanța, aparținând S.C. VENUS HOLIDAY 2000 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
375/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Aurel Vlaicu, nr.2, județul Constanța, aparținând CIAMI DORINA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
376/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Gogu Constantinescu, nr.4, județul Constanța, aparținând S.C. DI GENNARO PROPERTY EXPERT S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
377/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Hipodromului nr.14 – parcela 324/86, județul Constanța, aparținând lui FEVGA GHEORGHE și FEVGA DUMITRU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
378/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str.Gogu Constantinescu, nr.7, județul Constanța, aparținând IDA MARIA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
379/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Faleza Jupiter, nr3, județul Constanța, aparținând S.C. LEILCOM S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
380/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Carol, nr.13, parcela 324/76, județul Constanța, aparținând lui ABRAMESCU NICOLAE-ȘERBAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
381/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Jupiter, str.Aldea, nr.12, lot 4, județul Constanța, aparținând lui HRISTESCU CONSTANTIN-CRISTIAN și HRISTESCU CONSTANTINA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
382/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Aldea, nr.8, județul Constanța, aparținând lui RABINSON LEVY,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
383/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Aldea, nr.6, județul Constanța, aparținând lui RABINSON LEVY, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
384/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Carol, nr.5, parcela 324/27, județul Constanța, aparținând S.C. MALO CINCI S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
385/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Carol, nr.3A, județul Constanța, aparținând S.C. BELLA VACANZA S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
386/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Aldea, nr.14, județul Constanța, aparținând lui RÂMNICEANU BOGDAN-PAUL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
387/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Ferdinand, nr.50, județul Constanța, aparținând ALEXANDRU-STOICESCU GABRIELA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
388/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str.Ferdinand, nr.60, județul Constanța, aparținând DUMITRESCU GLORIA MARIA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
389/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Ferdinand, nr.16, județul Constanța, aparținând GRĂȚIANU IONEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
390/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Gala Galaction, nr.57, județul Constanța, aparținând HEINRICH DORON, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
391/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Ferdinand, nr.30, județul Constanța, aparținând  IONESCU-BUJOR GABRIELA-LAVINIA, IONESCU-BUJOR MARIANA, ȚINTEA LARISA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
392/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Ferdinand, nr.32, județul Constanța, aparținând MITRAN MIHAELA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
393/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Ferdinand, nr.8A, județul Constanța, aparținând OANCĂ DĂNUȚ-ANDREI, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
394/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Ferdinand, nr.22, județul Constanța, aparținând ZAROSCHI MONALISA-ELENA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
395/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Ferdinand, nr. 2A, județul Constanța, aparținând BERBECE ANDREEA-MONICA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
396/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str.Carol, nr.17, județul Constanța, aparținând DAMIAN RADU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
397/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiului Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Carol, nr.12, județul Constanța, aparținând DATCU DUMITRU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
398/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Carol, nr.14, județul Constanța, aparținând LEVI ANNA MARIE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
399/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Gala Galaction, nr.37, județul Constanța, aparținând MÂNZĂ ALEXANDRA PAULA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
400/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Hipodrom, nr.5, județul Constanța, aparținând S.C. SILVANI S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
401/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Carol, nr.24, județul Constanța, aparținând UHER JOHANN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
402/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în  Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Carol, nr.10, județul Constanța, aparținând PAICU IOAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
403/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea  Jupiter, Str.Ferdinand, nr18, județul Constanța, aparținând BARBU ALINA ELENA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
404/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Faleza Neptun, nr.23, județul Constanța, aparținând S.C. ORIZONT CEMA S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
405/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Trandafirilor, nr.31B, județul Constanța, aparținând S.C. MOCEA & CO S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
406/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Trandafirilor nr.16K, județul Constanța, aparținând lui NATI GABRIEL, GHIURI ZOE și BALAȘ-SALCOCI ROXANA-MARIA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
407/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Plopilor, nr.16A, județul Constanța, aparținând S.C. RIENI DRINKS S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
408/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Gării, nr.4, județul Constanța, aparținând S.C. MODUL INVESTMENT S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
409/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, zona Steaguri – număr cadastral 106406,  județul Constanța, aparținând lui BALAȘ-SALCOCI DRAGOȘ-CĂTĂLIN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
410/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Plopilor, nr.22, județul Constanța, aparținând S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
411/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Trandafirilor, nr.4F, județul Constanța, aparținând S.C. PLATFORMA SERVICII IMOBILIARE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
412/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Gala Galaction, nr.82, județul Constanța, aparținând S.C. MINI BRASERIA GRAND S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
413/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Gala Galaction, nr.78, județul Constanța, aparținând S.C. POSEIDON RESIDENCE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
414/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Pădurea Comorova, județul Constanța, aparținând BECHEANU GABRIEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
415/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str.Trandafirilor, nr 6F, județul Constanța, aparținând S.C. TOMIS ESTIVAL 2002 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
416/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Parcela 301/2/1 – Lot 3, județul Constanța, aparținând PĂTRAȘCU CLAUDIU-COSTIN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
417/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, L301/1/2, județul Constanța, aparținând TÎNJALĂ MEDREA ALEXANDRA-SPERANȚA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
418/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Parcela 299/24/2/4 – Pădurea Comorva, județul Constanța, aparținând TOADER BOGDAN-CRISTIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
419/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun – Popasul Căprioarelor, județul Constanța, aparținând S.C. ESTEL INVEST S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
420/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, parcela 288/8/2, județul Constanța, aparținând PREDA DUMITRU-ȘTEFAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
421/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, parcela A288/5/1, județul Constanța, aparținând SC PREPONDERENT SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
422/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Trandafirilor, nr.51, județul Constanța, aparținând S.C. APEL S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
423/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Trandafirilor, nr.53, județul Constanța, aparținând lui CIOCOVEANU ION, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
424/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, Lot 1-2 nr.38, județul Constanța, aparținând lui SÎRBU DAN FLORIN, SÎRBU GABRIEL, SÎRBU OANA MELANIA și SÎRBU ANCA RUXANDRA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
425/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Trandafirilor, nr.55, județul Constanța, aparținând lui DAVID ION, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
426/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Trandafirilor, nr.47, județul Constanța, aparținând lui IONESCU MARIUS-CRISTIAN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
427/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Trandafirilor, nr.65-67, județul Constanța, aparținând lui MÂNECĂ MANUEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
428/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenurile situate în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, parcelele 389/1, 389/2 și 389/3, județul Constanța, aparținând lui ȚIȚEI PAUL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
429/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Olimp, nr.16D, județul Constanța, aparținând S.C. BLUETIQUE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
430/20.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Amfiteatru, nr.5 – teren aferent Complex Internațional, județul Constanța, aparținând S.C. OLD INTERNATIONAL OLIMP IMOBILIARE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
431/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Trandafirilor, nr.40, județul Constanța, aparținând S.C. TURIST CENTER S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
432/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Olimp, nr.12A, județul Constanța, aparținând S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
433/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Gala Galaction, nr.80, județul Constanța, aparținând S.C. YBO ACTUAL S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
434/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Loturi 1,2,5,7-28 Pădurea Comorova, județul Constanța, aparținând DIN NICOLAE-EUGEN, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
435/20.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, șos.Constanței, nr.59B, județul Constanța, aparținând AȘTEFĂNOAEI MARCEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
DISTRIBUIȚI