Up-date 24.03.2021: Centralizator nominal + raport final al concursului – Click AICI…

Up-date 23.03.2021: PV interviu-Click AICI…      PV proba scrisa- Click AICI…

Up-date 16.03.2021: PV selectie dosare – Click AICI…

Model adeverinte – Click AICI…

Atributii – Click AICI…

Bibliografie – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

Formular concurs nou – Click AICI…

    Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 23.03.2021, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 26.03.2021, ora 10:00 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu grad II – Serviciul Ordine Publică, Pază şi Proximitate din cadrul Direcţiei Poliţia Locală, cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;

– studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

            Dosarele de concurs se depun în perioada 19.02.2021-10.03.2021, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şoseaua Constanţei nr. 13, persoană de contact: Tatarciuc Margareta, director executiv, număr telefon: 0241.75.10.60, interior 222, număr fax: 0241.75.56.06, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro şi trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

            Copiile din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353