Up-date 21.07.2021: Centralizator nominal + Raport final

Up-date 20.07.2021: PV interviu – Click AICI…

Up-date 15.07.2021: PV proba scrisa – Click AICI…

Up-date 09.07.2021: PV selectie dosare – Click AICI…

07 model adeverinte

ATRIBUȚIILE POSTULUI

Bibliografii

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

Formular concurs nou

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 15.07.2021, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 20.07.2021, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru următoarele funcții publice de execuție vacante:

1) poliţist local clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal, Protecţia Mediului, Activitate Comercială;

2)  poliţist local clasa I grad profesional debutant – Serviciul Ordine Publică, Pază şi Proximitate;

3)  poliţist local clasa I grad profesional debutant – Serviciul Ordine Publică, Pază şi Proximitate;

4)  poliţist local clasa I grad profesional debutant –  Serviciul Ordine Publică, Pază şi Proximitate;

5)  poliţist local clasa III grad profesional superior – Serviciul Ordine Publică, Pază şi Proximitate;

6) consilier clasa I grad profesional debutant – Biroul Investiţii;

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

            Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţiile de:

1) polițist local clasa I grad profesional debutant:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, administrative, economice, sau inginerești ;

–  vechimea în specialitatea studiilor: nu este cazul

2) polițist local clasa III grad profesional superior:

–  studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat ;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

3) consilier clasa I grad profesional debutant:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–  vechimea în specialitatea studiilor: nu este cazul.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 14.06.2021 – 05.07.2021, ora 16:00 la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, telefon: 0241751060, int. 222, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoana de contact: Baban Gabriel, șef serviciu – Serviciul Resurse Umane și S.S.M., şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353