Anunţ privind aplicarea Legii nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991

    Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii nr.87/2020 privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, persoanele interesate pot depune cereri pentru reconstituirea/ constituirea dreptului de proprietate, pentru următoarele suprafețe de teren:

1. Articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1. a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
 2. b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale;
 3. c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate.”
 4. Articolul 27 alineatul (23), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(23) În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

 1. a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
 2. b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor;”.

Dosarul va cuprinde următoarele documente: 

 • Cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar (cu procură în original). Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se face în comun, fiind semnată de fiecare dintre aceştia.
 • Copie acte de identitate – conform cu originalul;
 • Copii după actele de stare civilă (certificate de: naştere, căsătorie, deces al autorului, în cazul moştenitorilor, certificat de moștenitor/ calitate de moștenitor) – conform cu originalul;
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de către o persoană autorizată în lucrări topografice, 3 exemplare în original – completat cu număr de tarla, conţinând coordonatele imobilului în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, în format analogic– din care să reiasă suprafața terenului aferent curții, suprafața terenului aflat sub construcții, suprafața aferentă construcțiilor și construcțiile existente la adresă, precum și Plan de încadrare în zonă;
 • Declarație de bună vecinătate: pentru vecini N, S, V, E, iar pentru proprietar – declarație în formă autentică din care să reiasă faptul că nu au fost încălcate limitele proprietăților adiacente și că au deținut în mod continuu imobilul construcție de la data dobândirii acestuia până la data solicitării terenului.
 • Adeverință şi Certificat de atestare fiscală, eliberate de Primăria Municipiului Mangalia, din care să rezulte suprafața de teren deținută de solicitant în intravilanul localității, precum și construcțiile înscrise.
 • Acte de proprietate pentru terenul ce face obiectul cererii (acte pertinente, concludente și verosimile din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat – contract de vânzare-cumpărare în baza Legii 112/1995, dovada achitării integrale) – conform cu originalul;
 • Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că pentru terenul solicitat nu a fost emis un alt titlu de proprietate, acesta nefăcând obiectul unei duble reconstituiri sau al unei cauze aflată pe rolul instanţelor judecătoreşti şi nu a făcut obiectul unor acte de înstrăinare încheiate în formă autentică la notariat sau sub semnătură privată, neintrând în circuitul civil;
 • Extras de Carte Funciară actualizat (30 zile de la data eliberării) în original, în care sunt evidențiate casa de locuit și anexele gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora și suprafața de teren aferentă;
 • Dovada că imobilul este înscris în Registrul agricol (adeverință eliberată la cerere de către Primăria Municipiului Mangalia) ;
 • Adrese emise de Primăria Municipiului Mangalia din care să rezulte că imobilul nu face obiectul niciunui litigiu în curs de judecată ori soluționat definitiv, nu au fost depuse notificări în baza Legii 10/2001;
 • Certificat de nomenclatură stradală eliberat de Primăria Municipiului Mangalia – dacă este cazul.

    Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se vor depune la Primăria Municipiului Mangalia, la registratura instituţiei sau prin poştă.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353