Up-date 14.12.2021: Centralizator nominal + Raport final

Up-date 13.12.2021: PV nr 92555 din 13.12.2021 proba interviu – Click AICI…

PV nr 92507 din 13.12.20121 proba scrisa – Click AICI…

Up-date 03.12.2021: PV selectie dosare – Click AICI…

Model adeverinte – Click AICI…

Atributiile posturilor – Click AICI…

Bibliografie – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

Formular concurs nou

                                                                                                                                               Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de promovare în data de 13.12.2021, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 16.12.2021, ora 10:00 – interviul, cu respectarea prevederilor art. I din O.U.G. nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:

  • şef birou gradul II – Biroul Inspecţie Fiscală;
  • şef birou gradul II – Biroul Urmărire Contracte.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/ zi, 40 ore/săptămână.                             Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere vacantă, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2);

– să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice;

– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile codului administrativ.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

– studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 10.11.2021 – 29.11.2021, ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane, telefon: 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Baban Gabriel, şef serviciu – Serviciul Resurse Umane.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

f)copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)cazierul administrativ.

DISTRIBUIȚI